Akibat Gilinding Kahirupan anu Muter, Nokia Dijual ka Microsoft


Ngadéngé ngaran Nokia, ampir kabéhanana moal bireuk deui. Ngaran Nokia geus jadi kacapangan lamun pakait reujeung hénpon. Bener ogé, ngaran Nokia teu bisa leupas tina hénpon, da Nokia mah pausahaan anu kaceluk tukang nyieunan hénpon. Sagala rupa hénpon Nokia, ti mimiti anu murah nepikeun ka anu mahal, aya jeung bisa ditéangan atawa dibeuli. Jeung geus papada apal lamun sagala rupa mérk hénpon kaluaran Nokia mah sarua jeung gampang cara makéna: lamun kudu ganti hénpon téh, teu kudu diajar deui. Terus, pikeun ngaranna ogé, hénpon Nokia mah henteu jauh tina angka anu jumlahna opat siki, ti mimiti angka 1 nepikeun ka angka 9.

Teu anéh lamun kacida pisan lobana jinis hénpon anu dikaluarkeun ku pausahaan Nokia pikeun dijualan di sakuliah dunya. Jeung teu anéh kulobana jinis hénpon anu bisa dipilih luyu reujeung pangabutuh katut pangaresep anu meulina, pausahaan Nokia jadi rajana pausahaan hénpon. Pausahaan séjén kayaning Samsung, Siemen, Ericsson, jeung LG henteu bisa ngéléhkeun pausahaan anu asalna ti nagri Finlandia ieu. Di nagri Indonésia ogé, rupa-rupa hénpon kaluaran Nokia gampang pisan manggihanana. Pikeun sawatara waktu, Nokia jadi jawarana di widang nyieunan katut ngajualan hénpon.

Nyérélékna waktu, mawa robah kana kaayaan. Jaman kadigjayaan Nokia geus kaliwat. Jaman ayeuna, Nokia henteu jadi jawara deui dina widang nyieun/ngajual hénpon. Ayeuna Nokia bisa kaéléhkeun ku pausahaan séjén kayaning Samsung jeung Apple. Éléhna Nokia ku pausahaan séjén lain taya sabab. Loba anu bisa dijadikeun alesan kunaon Nokia bet bisa kaéléhkeun ku pausahaan séjénna.

Salasahiji anu jadi alesanana nyaéta Nokia leuir teuing dina ngigelan jaman. Nalika widang hénpon robah jadi smartphone (hénpon pinter), Nokia henteu buru-buru ngiluan anclub. Nalika Apple ngawanohkeun iPhone dina taun 2007, anu jadi tanda mimiti nanjeurna smartphone anu layarna bisa ditoélan, Nokia mah angger waé ulukutek reujeung hénpon jieunana anu masih kénéh maké kipéd. Nalika iPhone nanjeur, Nokia tacan miboga rarancang pikeun ngigelanana: Nokia masih ngandelkeun smartphone entragan E kalayan sistem operasi Symbian séri 60.

Nokia beuki tinggaleun nalika Google ngaluarkeun sistem operasi Android, kalayan disusul ku lobana pausahaan anu nyieun hénpon pinter anu maraké Android kayaning HTC, Samsung jeung LG. Sanajan ahirna Nokia anclub kana widang hénpon pinter ngaliwatan séri Lumia anu dibekelan sistem operasi Windows Phone, Nokia geus leuir teuing. Nokia ahirna mah tinggaleun ku Samsung jeung Apple. Hénpon pinter entragan Lumia henteu bisa nulungan Nokia pikeun ngudag pausahaan séjénna anu bisa ngéléhkeun inyana. Salian ti éléh di widang hénpon pinter, di widang hénpon biasa anu hargana murah ogé ahirna mah Nokia kaéléhkeun ogé ku pausahaan ti nagri Cina kayaning ZTE jeung Huawei.

Nokia dibeuli ku Microsoft
Nokia dibeuli ku Microsoft

Antukna mah, pausahaan tukang nyieun hénpon Nokia téh dijual ka Microsoft anu ngaluarkeun sistem operasi Windows Phone. Ngan henteu sakabéh pausahaanana anu dijual téh. Ngan ukur bagéan nyieun hénpon katut serpis wungkul. Nokia bakal manco dina widang jaringan selulér, sérpis peta katut pangwangunan téhnologi.

(Gambar meunang nginjeum ti Nokia)

Ruting (Rooting) Android?


Sistem operasi Android anu diterapkeun dina hénpon pinter (smartphone) mangrupakeun turunan tina sistem operasi komputer Linux. Dina sistem operasi Linux aya istilah root, nyaéta salasahiji golongan anu maké komputer. Lamun hiji jalma anu maké komputer Linux téh kaasup golongan root, éta jalma mibogaan hak atawa pangabisa anu kacida lobana pikeun ngokolakeun komputer katut sistem operasi Linux-na. Kaasup pikeun ngokolakeun aplikasi anu diterapkeun dina komputer, nyieun user (anu make komputer) anyar, jeung sajabana. Lamun dina sistem operasi Windows mah nelahna téh Administrator.

Istilah root dina Linux ieu, nurun kana sistem operasi Android dina hénpon pinter. Dina Android aya istilah ruting (rooting). Istilah ruting nojo kana pagawéan kumaha supaya anu boga hénpon Android téh bisa ngokolakeun katut ngaksés sagala rupa anu aya dina hénponna kalawan henteu diwawatesanan. Sagala rupa kamonésan anu dipiboga ku hénpon Android bisa dikokolakeun ku anu boga hénponna, bari taya anu ngahalangan. Jadi ruting téh salasahiji cara supaya hénpon Android bisa dipaké ku user root lamun dina komputer Linux.

Ruting (rooting)
Ruting (rooting)

Hénpon anu dijual di pasar, dikonci ku pausahaan anu nyieunna supaya miboga pasipatan standar. Anu maké ngan ukur bisa ngokolakeun hénpon katut sistem Androidna salaku user biasa. Henteu miboga hak salaku user root. Hal ieu téh supaya hénpon henteu bisa dirobah-robah pasipatanana katut kamampuhanana. Anu maké ngan ukur bisa nambahan aplikasi biasa anu henteu merlukeun hak akses root, ngarobah pidangan standar jeung pangabisa standar séjénna. User ieu henteu bisa henteu bisa ngarobah-robah kamampuhan hénpon saperti ngarobah gancangna galura gawé prosesor.

Kusabab hak anu boga hénponna diwatesanan, sawaréh jalma néangan cara supaya bisa mibanda hak pikeun ngokolakeun hénpon salaku user root. Anu bisa ngarobah-robah pasipatan hénpon anu dipibandana. Maké cara anu husus, hénpon anu dipibanda téh bisa diaksés kalawan ngagunakeun user root. Cara ieu nelahna ruting (rooting). Hénpon anu diruting bisa dirobah-robah pasipatanana, kaasup ngarobah sistem operasi Androidna. Malahan mah prosésorna ogé bisa ditaékeun prekuensina (galura gawéna), atawa diturunkeun. Jadi lamun hénpon Android geus diruting, hénpon Android téh arék dikukumaha ogé bisa waé bari taya anu ngahalangan.

Ngan hiji hal anu disinghareupan, ruting ieu baris ngabolaykeun garansi hénpon anu ditanggung ku pausahaan anu ngaluarkeunana. Ruting mah henteu diidinan ku pausahaan anu nyieun hénponna. Atuh, saméméh hénpon Android diruting, kudu dipikir heula.

Wejangan dina Nyieun Aplikasi pikeun Hénpon Pinter


Ieu mangrupakeun tingkesan tina tulisan anu dipedalkeun ku Firstman R Marpaung dina loka NICE anu ngajelaskeun kumaha carana lamun hayang nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Sahanteuna aya dua hal anu kudu jadi cekelan dina nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Dua hal éta téh nyaéta:

1. Tempo pangabutuh sorangan

Biasana naon anu dipikaresep ku urang, bakal dipikaresep oge ku jalma séjén. Sakadar conto, aplikasi pésbuk. Ayeuna kacida pisan dipikaresepna ku kalolobaan jalma di sakuliah dunya. Padahal mimitina mah pésbuk anu dijieun ku Mark Zuckenberg téh dijieun pikeun tempat komunikasi reujeung babaturanana di sakolana. Manéhna miharep boga cukang lantaran pikeun ngayakeun komunikasi anu gancang. Hasilna, pésbuk dipigandrung ku jalma loba. Éta salasahiji conto aplikasi anu dimimitian ku pangaresep atawa pangabutuh anu nyieun éta aplikasi. Loba kénéh conto séjénna anu nuduhkeun yén aplikasi anu dijieun kalawan bisa ditarima ku jalma réa téh asalna mah mangrupakeun pangabutuh pribadina anu nyieun. Jadi lamun nyieun aplikasi pikeun dina hénpon alusna dumasar kana pangaresep atawa pangabutuh pribadi.

Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter
Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter

2. Nyieun aplikasi mah 30% ngetik kodeu, 70% user experience

Nyieun aplikasi pikeun dijalankeun dina hénpon pinter, teu perlu anu susah-susah dina nyieunna (ngetik kodeuna), nu pentingna éta aplikasi anu dijieunna téh bisa dipaké pikeun hiburan atawa pikeun heureuy, utamana aplikasi kaulinan atawa game. Aplikasi (kaulinan/game) anu jalan dina hénpon mah béda reujeung aplikasi anu jalan dina komputer, henteu kudu susah-susah teuing. Teu kudu nyieun aplikasi anu susah pisan anu ditandaan ku kodeu-kodeu program anu pabaliut. Anu kudu dipentingkeun dina aplikasi (kaulinan/game) pikeun hénpon mah kumaha supaya anu maén bisa betah jeung gampang dina maénkeunana, kataji ku pidanganana. Jadi aplikasi pikeun dina hénpon mah anu paling pentingna pidangan (ancoan) aplikasina lain susah dina nyieun programna.

(Gambar meunang nginjeum ti Traffiko)

Mikawanoh Windows Phone 8 (WP8)


Sanggeus kurang sugeman kana hasil anu dibeunangkeun ku Windows Phone entragan mimiti, Microsoft ngaluarkeun sistem operasi Windows Phone entragan kadua atawa Windows Phone 8. Sakumaha anu geus katara, Windows Phone entragan kahiji atawa Windows Phone 7, kurang ditarima ku anu maké hénpon pinter antukna masih kénéh éléh ku Android katut iOS dina lobana anu maké. Windows Phone 8 (WP8) miboga sababaraha kapinunjulan anu henteu dipiboga ku WP7. Salasahiji kapinunjulanana nyaéta hénpon anu diterapan WP8 mah bisa maké prosésor anu corena leuwih ti hiji (multiprosesor) katut bisa ogé diterapan leuit (paranti teuteundeunan) tambahan dina rupa microSD. Ieu kapinunjulan henteu bisa kapanggih dina hénpon WP7.

Sanajan WP8 mangrupakeun entragan anyar anu neruskeun WP7, lain hartina hénpon WP7 bisa diapdét jadi WP8. Nurutkeun spesipikasina, WP8 kacida pisan bédana reujeung WP7 dina dadasar sistem operasina (kernelna). Lamun WP7 mah dijieun dumasar kana kernel Windows CE, sedengkeun ari WP8 mah dumasar kana kernel Windows NT sakumaha anu dipaké pikeun nyieun Windows 8. Hal ieu nyababkeun aplikasi pikeun WP8 teu bisa dipaké dina WP7. Ngan aya inpo anu alusna, pikeun sabalikna mah, aplikasi anu jalan di WP7 bisa dipaké dina WP8. Terus, kusabab kernelna sarua reujeung anu dipaké pikeun nyieun Windows 8, aplikasi anu dijieun pikeun dijalankeun dina WP8 bisa ogé dijalankeun dina komputer anu diterapan Windows 8.

Windows Phone 8 (WP8)
Windows Phone 8 (WP8)

Kapinunjulan reujeung kamonésan WP8 séjénna lamun dibandingkeun reujeung WP7, nyaéta:

  1. Hénpon WP8 bisa ngagunakeun ukuran layar nepikeun ka tilu rupa ukuran (dina WP7 mah ngan ukur dua), nyaéta résolusi WVGA 800×480, WXGA 1280×768 jeung 720p 1280×720.
  2. NFC (pasilitas paranti tutukeuran kontent reujeung hénpon séjénna anu deukeut katut bisa ogé pikeun babayar maké hénpon).
  3. Pidangan layar mimiti anu dialusan. Pidanganana masih kénéh ngagunakeun Metro, ngan ukuan kotak-kotakna bisa diobah-obah (bisa digedéan bisa dileutikan).
  4. Geus ngancokeun Nokia Maps kalawan ti dituna.
  5. Aya pasilitas Wallet hub (digabungkeun reujeung babayar ngaliwatan NFC).
  6. Geus nerapkeun aplikasi VoIP anu langsung tina sistem operasina.
  7. Ditambah ku kamonésan husus anu dipikabutuh ku pausahaan gedé (enterprise) diantarana manajemén divais, énkripsi BitLocker katut ayana Marketplace husus anu nyamuni anu bisa dipaké pikeun nyebarkeun aplikasi pikeun pagawé éta pausahaan.

(Cutatan ti Wikipedia, gambar meunang nginjeum ti htcsource.com)

Mikawanoh Tablét Google Nexus 7


Sanajan Google mah lain widangna dina nyieun hénpon, tapi Google henteu tinggaleun pikeun ngaluarkeun hénpon mérk sorangan. Dina widang hénpon pinter (smartphone), Google ngaluarkeun hénpon anu dingaranan (mérk) Google Nexus. Ieu hénpon sabenerna mah lain jieunan Google. Ieu hénpon dijieun ku pausahaan séjén ngan didadasaran ku pésenan jeung kahayang Google: ngeunaan kamampuhanana jeung spésipikasina sakumaha anu dipikahayang jeung dipésen ku Google.

Tablet Google Nexus 7

Sanggeus ngaluarkeun hénpon pinter anu dimerkan Google Nexus, ahirna mah Google ngaluarkeun ogé anu ngaranna tablét. Tablét ieu mérkna sarua reujeung hénpon pinterna ngan dirarangkénan ku angka 7, jadi waé ngaranna téh Google Nexus 7. Sakumaha ngaranna, tablét ieu ukuran layarna 7 inci. Pausahaan anu kabagéan nyieun ieu tablét téh nyaéta Asus ti Taiwan. Google ngaluarkeun ieu tablét pikeun ilubiung di pasar tablét anu geus tiheula dikawasa ku Apple iPad katut Samsung Galaxy Tab. Ieu tablét dijieun kalawan wangunan anu ipis jeung hampang. Kamampuhanana anu kacida alusna kusabab dirojong ku spésipikasi hardware anu alus, diantarana prosésorna geus maké Quad-core nVidia Tegra 3 kalawan dirojong ku prosésor grapis GPU nVidia GeForce ULP 12-core. Layarna ukuran 7 inci kalawan résolusina 1280 x 800 piksel anu terapan taméng Corning Gorilla Glass. Terus ogé kamampuhan batréna anu kuat nepikeun ka salapan jam lamun dipaké nongton pilem atawa pidio HD. Lamun diantepkeun mah cenah bisa nepikeun ka 300 jam kakuatan batréna téh. Ditambah ogé ku dipasangna Android pérsi panganyarna, Android 4.1 Jelly Bean kalawan rupa-rupa aplikasi anu geus diterapkeunana saperti Gmail, Chrome, Google+ jeung Youtube.

Sanajan miboga rupa-rupa kapinunjulan, lain hartina ieu tablét téh henteu miboga kakurangan. Da sabenerna mah aya sababaraha hal anu henteu diayakeun dina ieu tablét. Diantarana waé hal anu henteu dipiboga ku ieu tablét téh nyaéta kamampuhan pikeun nyambung kana jaringan GSM. Ieu tablét ngan ukur bisa nyambung kana jaringan Wi-Fi wungkul. Jadi henteu bisa dipaké internétan lamun henteu nyambung kana jaringan Wi-Fi. Dipaké nelepon ogé henteu bisa pon kitu deui dipaké ngirim pésen (SMS). Salian ti éta, kaméra utama (kaméra tukang) ogé henteu diasupkeun kana ieu tablét. Ieu tablét ngan ukur diterapan kaméra hareup anu bisa nangkep resolusi 1,2 MP.

Leupas tina kapinunjulan reujeung kakuranganana, ieu tablét téh kawilang murah ogé lamun dibandingkeun reujeung tablét iPad kaluaran ti Apple katut tablét Galaxy Tab kaluaran Samsung. Henteu murah kumaha, ieu tablét téh di luar nagri mah dijual 299 dollar.

Spesipikasi Tablet Google Nexus 7

(Gambar kahiji meunang nginjeum ti http://www.google.com/, gambar kadua ti http://www.gsmarena.com/)