Rorodaan Anu Make Kolecer


Salian ti rorodaan anu dijieunna tina dampal sendal jepit teh make kaleng susu, aya deui rupa rorodaan anu make kolecer. Di luhureun rorodaan teh diteundeunan kolecer. Nya jiga helikopter. Lamun rorodaan dipajukeun, kolecer eta teh milu muter.

Rorodaan ieu biasana miboga hiji gilinding. Eta gilinding teh diterapkeun kana sendal jepit anu dijieun paranti masang as gilinding, jiga jangkana meureunan. Eta jangka teh dijieunna rada gede, supaya bisa diteundeunan gagang atawa barungbung tempat nerapkeun kolecer tea.

Rorodaan make kolecer

Kolecer anu dijeun teh digagangan atawa dibarungbungan dihijikeun reujeung gilinding anu hiji deui (nyieun gilinding anu misah). Mangpaat ieu gilinding teh nyaeta pikeun muterkeun kolecer tea.

Lamun rorodaan dipajukeun, gilinding rorodaan teh muter. Muterna gilinding ieu teh nyababkeun muterna gilinding anu dihijikeun reujeung kolecer tea. Nya tungtungna kolecer tea ngiluan muter. Jadi wae jiga helikopter.

Mangpaat ieu Kaulinan

Mangpaat kaulinan anu ieu mah diantarana wae nyaeta nyieun kumaha mraktekeun atawa kumaha prak-prakanana cara gawe mesin. Mesin anu diwangun ku sababaraha gigi bisa silih puterkeun. Hiji jalan cara muterkeun gigi teh nyaeta dua gigidiantelkeun. Dina kaulinan ieu mah nya make gilinding tea. Dua siki gilinding bisa silih puterkeun. Sanajan as anu dipakena teh beda arah reujeung tempatna, kumaha cara supaya bisa silih puterkeun.

Hehelikopteran


Hehelikopteran teh mangrupakeun kaulinan barudak anu arek nyarupaan kana helikopter. Ngan bedana teh mun helikopter mah mun kolecerna muter, helikopterna naek ka luhur, sedengkeun hehelikopteran mah murag ka handap bari muter.

Hehelikopteran teh biasana mah ngagunakeun kekembangan atawa bungbuahan anu lamun murag osok muter. Aya sababarah rupa tatangkalan anu buahna atawa kembangna bisa muter. Diantarana wae buah mahoni, kembang tisuk jeung buah tongtolokan. Tiluanana oge lamun murag teh osok muter.

Cara maenna teh nyaeta lamun kembang tisuk jeung buah  tongtolokan mah ngagunakeunana teh hijian, tina sabuah atawa sakembang teh kudu weuteuh teu beunang dipisah-pisah atawa dilaanan. Kembang tisuk hijian teh biasana mah osok dialung-alung ka luhur. Pas muragna biasana mah osok muter. Ari muterna osok sarua jeung muterna jarum jam lamun ditempo ti luhur mah.

Kembang mahoni

Sedengkeun lamun buah mahoni mah anu osok dialung-alungna teh nyaeta siki katut jangjangna. Buah mahoni anu geus kolot terus ligar, osok mancawura siki-sikina teh. Tah anu osok dipake heureuyna mah nyaeta siki reujeung jangjangna. Eta sikina teh osok dialung-alung lamun hayang muter pas muragna. Ari muterna mah aya anu ka katuhu aya oge anu ka kenca.

Ari buang tongtolokan oge sarua, dialung-alung. Pas muragna teh osok muter.

Mangpaat ieu Kaulinan Barudak

Mangpaat tina kaulinan ieu, nyaeta mun seug ditengetan mah bisa dipake pikeun ngalap elmu perkara helikopter. Kumaha carana supaya helikopter teh bisa ngapung kualatan make kolecer. Naon pakaitna antara kolecer reujeung gelebugna angin. Kumaha cara ngamangpaatkeun angin pikeun kahirupan.