Adean Ku Kuda Beureum


Tatanggana si Acim anu nelahna Mang Ubay tacan lila ngumbara ka kotana teh. Ngumbara ka kotana teh reujeung pamajikanana. Cenah mah di dayeuhna teh digawe reujeung pejabat di Propinsi. Ngan duka teh teuing jadi naon-naonna mah. Jeung masih keneh ceuk beja, cenah mah digawena teh lamun ka mamana pasti tumpak mobil wae. Naha arek ka kantor atawa arek ka tempat wisata, cenah teu weleh tumpak mobil. Mangkaning mobilna teh mobil anu kakara sababaraha bulan kaluar ti deler.

Basa lebaran kamari manehna katinggali agul pisan. Balik lebaran ka lemburna teh mani gaya. Dangdanan mani beda reujeung saacaanna ngumbara ka dayeuh. Papakean anu dipakena teu weleh kameja reujeung calana panjang. Teu poho deui, balikna teh mawa mobil anyar tea. Nempo plat nomerna mah urang dayeuh pisan ieu mah, lain dayeuh anu leutik-leutik. Mani herang keneh mobilna oge. Sanajan jalan anu nuju ka lembur si Acim teh sakitu gorengna, nanjakna lumayan netekna, batuna garinjul keneh, sanajan geus diaspal oge geus garugus eta jalan aspalna teh, teu weleh dijajal ku eta mobil.

Manehna teu lila di lemburna teh. Di lemburna teh ngan ukur dua poe. Kitu oge pas balik ka lemburna teh telat sapoe. Batur mah baralikna teh sapoe saacan lebaran, manehna mah balikna teh sapoe sanggeus lebaran. Poean kaopatna manehna geus balik deui ka dayeuh. Cenah mah manehna teh masih keneh aya pigaweeun di tempat gawena.

Ngan kaayeunakeun, kakara nyaho. Yen manehna teh digawena jadi supir pribadi saurang pejabat di propinsi. Mobil anu dipake ka lembur teh mobil dununganana, lain mobil manehna. Manehna balik ka lembur teh sanggeus jajap heula dununganana, terus miang ka dayeuhna oge manehna teh ngajemput deui dununganana.