Rumah123 Blogger Writing Competition, Pasanggiri Nulis anu Hadiahna Imah


umah123 Blogger Writing Competition mangrupakeun hiji pasanggiri pikeun blogger (tukang ngeusian blog) anu miboga tujuan pikeun ngabéwarakeun ngeunaan ayana acara pasanggiri anu dilumangsungkeun ku Rumah123.com kalawan marebutkeun panglélér imah ditambah panglélér séjénna, anu lamu dijumlahkeun mah kurang leuwih 500 jutaeun. Pasanggiri ieu dilumangsungkeun ku Rumah123.com anu mangrupakeun loka Properti Nomer Hiji di Indonésia.

Ieu pasanggiri bisa diiluan ku saha waé. Naha arék masarakat biasa, blogger, mahasiswa, tukang nulis atawa anu mikaresep kana média online. Dina ieu pasanggiri, anu patandang anu ngiluan kudu nyieun tulisan anu sarua reujeung téma anu dijieun ku Rumah123. Pikeun bisa ngiluan ieu pasanggiri, patandang kudu daptar heula kalawan haratis ka alamat loka http://blog.rumah123.com/rumahgratis/.

Sedengkeun ari sarat-sarat pikeun bisa ngiluan ieu pasanggiri nyaéta:

 1. Tulisanana kudu meunang nyieun sorangan lain meunang niron ti batur.
 2. Tulisan tacan diilukeun kana pasanggiri anu sarupa atawa tacan pernah dipedalkeun dina blog mana waé.
 3. Teu meunang aya eusi tulisan anu ngarempak papagon atawa hukum.
 4. Umur domain blog anu diilukeun sahanteuna tilu bulan atawa mangrupakeun blog anu geus diaku ku blog reureujeungan.
 5. Anu bakal meunangkeun hadiah ngan ukur pikeun patandang anu kacatet dina daptar.
 6. Saurang patandang ngan ukur bisa meunangkeun hiji panglélér. Patandang bisa ngirimkeun tulisan leuwih ti hiji, dina sababaraha blog, kalawan kudu nedunan sarat ngaran reujeung nomer KTP-na kudu sarua. Ngaran béda tapi jalmana éta-éta kénéh, bakal dikaluarkeun.
 7. Patandang kudu mikaresep (like) lambaran pesbuk Rumah123 di alamat http://www.facebook.com/Rumah123 jeung nuturkeun twitter di alamat http://twitter.com/rumah123.
 8. Tulisan anu diilukeun bisa dipedalkeun dina blog sorangan atawa blog reureujeungan saperti kompasiana.

Pikeun inpo anu leuwih jéntré, bisa langsung waé ngalongok ka loka http://blog.rumah123.com/kontes-blogging. Pikeun 100 urang patandang anu daptar pangheula kalawan disatujuan, bakal meunang kaos jeung tanda kadeudeuh ti Rumah123 anu bakal langsung dikirim ka alamat imah patandang.

Pasanggiri Yamaha Writing Competition 2012


Pikeun anu resep nulis hususna nulis dina loka atawa blog, aya kasempetan alus pikeun meunangkeun hadiah mangrupa duit. Carana ku jalan ngiluan pasanggiri anu dilumangsungkeun ku Yamaha dina acara ‘Yamaha Writing Competition 2012’. Ieu pasanggiri tulisan ieu dumasar kana SEO (Search Engine Optimization). Tilu tulisan anu alus kalawan ngasupkeun kecap konci ‘Motor matic injeksi irit harga murah’ dina tulisanana bakal dilélér hadiah anu jumlah-jamléhna 18 juta. Ieu pasanggiri dimimitian tina ping 1 Méi 2012, tug ditutup dina ping 30 Juli 2012.

Yamaha Writing Competition 2012

Ari cara jeung sarat-saratna, diantarana waé:

 1. Anu ngiluan kudu nyieun tulisan anu mangrupakeun ringkesan dina Basa Indonesia tina tulisan (carita/warta/inpo) anu disadiakeun dina situs microsite. Eusi tulisan bisa ditambahan ku data lain anu ngadukung.
 2. Anu ngiluan kudu ngeusi pormulir paranti daptar kalawan maké data anu jelas jeung bener.
 3. Anu ngilua téh cicingna di Indonesia.
 4. Bisa ngadaptarkeun blog atawa loka leuwih ti hiji.
 5. Maké kecap konci “Motor matic injeksi irit harga murah”
 6. Sedengkeun ari kalimah judulna ngeunaan “Motor matic injeksi irit harga murah – Yamaha Mio J“.
 7. Kudu ngasupkeun panumbu ka loka http://www.yamaha-motor.co.id dina tulisan anu dipedalkeun.
 8. Kudu nerapkeun logo lomba YAMAHA WRITING COMPETITION.

Pikeun sarat-sarat séjénna katut inpo anu leuwih paripurna atawa jéntré, bisa langsung ngalongok ka loka http://www.yamaha-motor.co.id/yamaha-writing-competition/.

Aya Bagja Teu Daulat


Balik ti kampus, si Acim heraneun. Naha ngan aya hiji mobilna di sisi jalan teh? Naha henteu nambahan, beubeunngan ti dayeuh Jakartana? Naha henteu nambahan atawa memang henteu diteundeun di sisi jalan…? Kitu gerentes hatena. Turun tina angkot, manehna langsung muru ka imah kosan. Nepi ka imah, nyarampak anu boga imah sakulawarga eukeur pada-pada istirahat di tengah imah. Katempo ku manehna siga anu carape pisan. Nya, ku manehna oge kama’lum, henteu cape kumaha atuh. Da sakulawarga enggeus ngajugjug tempat anu kacida jauhna, ka dayeuh gede, nyaeta Jakarta tea. Mangkaning bulak-balik, indit rebun-rebun, balikna pabeubeurang muru ka sore.

Salian ti eta katempo ku manehna anu bontrakan teh lir ibarat anu pada-pada hanjelu atawa kaduhung jeung keuheul.

“Lamun apal bakal kieu mah meureunan hangeuk teuing kudu jauh-jauh ngajugjug ka Jakarta sagala.” ceuk si Ibu anu boga kontrakan bari rumahuh.

“Bener etana mah. Tapi asa piraku deui lamun tea mah eta undian teh bobohongan. Naha bisa bocor ka luar sagala.” Adina si Ibu anu boga kontrakan mairan.

“Menggeus lah, entong dicaritakeun bae. Da matak kitu oge meureun lain milik urang.” si bapa anu boga kontrakan ngagebes bari diuk dina korsi.

Ari si Acim tacan ngarti kana naon anu eukeur lumangsung. Manehna diuk dina korsi di gigireun si bapa anu boga kosan bari ngaregepkeun sagala anu eukeur diobrolkeun.

“Da lain neuteuli ieu mah. Tapi da kumaha geningan. Apanan urang teh geus hese cape ti mangkukna keneh. Neangan duit pikeun nembusna, terus kudu disusul sagala ka Jakarta. Tapi buktina geningan teu beubeunangan….” si ibu kontrakan tetep handeueuleun.
“Nya dikumaha deui atuh….” Tembal si bapa kontrakan bari nyarande kana korsi bari peupeureuman.

“Naha kumaha kitu Bu…?” Si Acim kakara ngabogaan lolongkrang pikeun nanya.

“Eh…, geus mulang. Sugan teh acan mulang.” si ibu kontrakan ngareret ka si Acim. “Eta…, perkara hadiah tea. Cenah mah teuaya undian nanaon da.”

“Naha, bet tiasa kitu nya…?” Si Acim heraneun.

“Nya kitu tea meureunan. Sigana mah aya anu ngaheureuykeun. Da lamun nilik kana surat anu nepi ka dieu mah apanan jiga anu bener jeung asli. Malahan mah apanan aya cap reujeung paraf ti anu ngayakeun undian reujeung ti kulisi sagala.” Ceuk adina ibu kontrakan.

“Bener eta teh. Da lamun henteu nilik kana suratna mah moal daek kudu ripuh-ripuh, hese-hese neangan duit pikeun nembusna reujeung dijugjugan ka kantorna sagala.” si ibu kontrakan mairan deui. “Lamun apal bakal kieu mah meureunan mending keneh jalan-jalan sakalian liburan.”

“Pami eta, saur ti dituna kumaha kitu…?” Si Acim nanya deui.

“Enya cenah mah da taya undian di dituna mah.” Tembal si ibu kontrakan.

“Enya. Tapi da nempo suratna mah sasaha oge pasti percaya yen eta surat teh asli ti anu ngayakeun undian.” si bapa mairan. “Reujeungna deui naha bisa eta kupon anu dikirim teh bet bisa nyasar ka mana wae. Lamun tea mah henteu ngayakeun undian, naha bet bisa aya dina surat anu dikirimkeun ka dieu.”

Kabehanana ngaharuleng.

“Tapi, geus lah tong dipikiran teuing lah. Sanajan geus bungah bakal meunang hadiah anu gede oge, tapi da lamun lain rejekina mah geningan angger wae teu nepi ka urangna.” Pungkas si bapa kontrakan bari cengkat muru ka kamarna.