Sajarah Grup Pésbuk Sumedang Tandang


Satutasna ngadamel akun pésbuk, dina pésbuk aya pasilitas ngadamel grup. Ningal anu sanés ngadamel, abdi ogé ngiringan ngadamel grup pésbuk (kinten-kinten sasih Juni 2009). Perkawis namina, bet émut kana semboyan Sumedang nyaéta Sumedang Tandang. Nya taya lepatna waé dianggo éta nami téh. Kaleresan teuacan aya anu nganggo nami éta mah.

Harepanana mah nganggo nami éta téh supados anu ngiringan ka ieu grup tiasa ngarojong kana kamajengan Sumedang: Sumedang téh tiasa tatandang. Sanaos ngalangkungan mandala maya, tiasa kaluar pamendak atanapi gagasan kanggo kamajengan Sumedang.

Waktos ngawitanana mah seuseueurna diskusi. Aya lambaran kanggo medar salasawios jejer teras dipairan. Da wangunan grup harita mah bénten sareng ayeuna.

Nyérélékna waktu, nambih seueur anggahotana. Aya kahoyong kanggo ngayakeun patepung lawung paamprok jonghok. Malahan aya anu hoyong ngadamel struktur organisasi sagala. Tapi harita mah teu dugi ka tinekanan. Mung ukur kahoyong wungkul. Malahan ieu grup téh osok katambelarkeun, henteu dikokolakeun kalawan leres.

Katompérnakeun, papendak sareng Kang Opik (Muhammad Taufik) saparakanca di pésbuk anu hoyong ngokolakeun ieu grup supados seueur mangpaatna heuseusna pikeun urang Sumedang boh anu aya di Sumedang boh anu di luar Sumedang. Cocog ogé. Tibatan ditambélarkeun langkung saé dimangpaatkeun.

Patepung lawung, paamprok jonghok munggaran grup pesbuk Sumedang Tandang di Museum Prabu Geusan Ulun
Patepung lawung, paamprok jonghok munggaran grup pesbuk Sumedang Tandang di Museum Prabu Geusan Ulun

Kanggo ngahontal ieu kahoyong, kanggo ngawitanana mah admin anu ngokolakeun ieu pésbuk ditambihan. Admin ayeuna dugikeun ka tujuh urang. Salasawios hancana nyaéta kanggo nyegah pacéngkadan dina ieu grup supados kaayaanana mah tiasa ayem tengtrem. Ngarobah aturan dina medalkeun seratan/potrét/gambar dina ieu grup, ulah dugikeun ka ngarempak aturan atanapi matak nyababkeun pacéngkadan.

Saterasna kahoyong kanggo ngayakeun kopdar ogé tiasa tinekanan. Patempung lawung di alam nyata tiasa kalaksanakeun ogé dina taun 2013. Saterasna, kagiatan/acara anu dilumangsungkeun ogé nambihan. Mugia waé ka payunna seueur mangpaatna heuseusna kanggo kamajengan Sumedang. Sanés mung ukur di mandala maya wungkul tapi di mandala nyata ogé.

Cag ah …!

Gempungan Munggaran Grup Pésbuk Sumedang Tandang


Dina raraga leuwih ngaraketeun jeung leuwih silih pikawanoh antara anggahota grup pésbuk Sumedang Tandang, grup pésbuk baris ngayakeun gempungan atawa ririungan. Nurutkeun rarancang mah ieu gempungan téh baris dilumangsungkeun dina poé Ahad, ping 22 Séptémber 2013. Tempat lumangsungna, pikeun sawatara waktu mah baris diayakeun di sabudeureun Alun-alun atawa Masigit Agung Sumedang, kalayan waktuna dina pasosoré jam tilu nepikeun ka jam lima.

Gempungan grup pesbuk Sumedang Tandang
Gempungan grup pesbuk Sumedang Tandang

Salian ti pikeun leuwih silih pikawanoh jeung silaturahmi, ieu gempungan téh baris magunemkeun perkara raracang naon waé anu baris dipigawé ka hareupna. Supaya ieu grup téh miboga niléy (harga) anu nyata lain ngan ukur paguneman di mandala maya wungkul. Aya ketak anu nyata di mandala nyata (kahirupan nyata) hususna pikeun Sumedang.

Hasil tetelepék mah acara kirang langkungna aya opat rupa, nyaéta:

  1. Magunemkeun masalah potografi anu pernah dipagunemkeun di grup pésbuk Sumedang Tandang.
  2. Magunemnkeun perkara Komunitas jeung ngumpulkeun data komunitas anu aya di Sumedang.
  3. Acara di grup Save Tampomas, perkara ngawanohkeun program jual beuli Kaos pikeun ngarojong melak tatanén di Tampomas.
  4. Ngawanohkeun program e-Magazine.
Gempungan Grup Pesbuk Sumedang Tandang anu munggaran
Gempungan Grup Pesbuk Sumedang Tandang anu munggaran

Ieu acara téh bisa diiluan ku saha waé, sahanteuna anu hayang wawanohan jeung silaturahmi, manjangkeun babarayaan hususna pikeun urang Sumedang. Boh anu ngajrek di Sumedang atawa anu keur ngumbara di mana waé ayana. Béh jauhna anu hayang majukeun Sumedang.

(Gambar kagungan Kang Taufik)

Sumedang di Pésbuk


Pésbuk geus jadi média pikeun saha waé anu hayang miboga akun salaku wawakil dirina di mandala maya. Média babagi inpo jeung ngalobaan babaturan urang mana waé, ogé pikeun ngobrol (komunikasi) reujeung batur anu teu diwatesanan ku waktu jeung tempat. Pésbuk geus jadi tempat pikeun média sosialisasi anyar salian ti alam nyata. Arék saha waé jeung urang waé, geus jadi pangabutuh pikeun miboga akun di pésbuk. Naha pikeun tujuan bener-bener jadi wawakil dirina di mandala maya (dunya internét), atawa ngan saukur heureuy.

Sawareh akun Sumedang di pesbuk
Sawareh akun Sumedang di pesbuk

Pikeun urang Sumedang ogé henteu tinggaleun. Loba anu miboga akun di pésbuk atawa jadi anggahota pésbuk. Teu anéh lamun dipapay (ditéangan), akun-akun pésbuk bogana urang Sumedang henteu kaitung lobana. Naha arék akun pribadi, grup pésbuk atawa lambaran (kaca), kacida lobana. Dina hal ieu mah bisa disebutkeun urang Sumedang henteu tinggaleun. Akun-akun anu kawentar di pésbuk (akun grup jeung lambaran/kaca) diantarana waé: Kabupatén Sumedang, Sumedang Selatan, PARtv Sumedang, Sahabat Sumedang, Sumedang Tandang, Bomber Sumedang, Rabbani Sumedang, Sumedang Puseur Budaya Sunda, jeung réa-réa deui.

 
 

Front Pemuda Sunda Tandang


Front Pemuda Sunda Tandang mangrupakeun hiji grup anu aya di pésbuk. Ieu grup téh pasipatanana nyamuni (Closed Group). Sanajan kitu saha waé bisa jadi anggota ieu grup ku jalan ménta ka Admin ieu grup pikeun dijadikeun Anggahota (neken kenop Join Group). Ngeunaan naon ari ieu grup, bisa diilukan dina lambaran About, sakumaha anu diancokeun di handap ieu:

NGADEUGDEUG HANDEULEUM SIEUM, NÉANG HANJUANG SIANG:

Pamuda Sunda dina ieu pakumpulan, henteu kawengku ku umur. Nu penting mah mibanda jiwa muda. Pamuda Sunda dina ieu pakumpulan nyaéta urang Sunda anu lahir di lemah cai Sunda kalayan micinta Sunda; nu henteu lahir di lemah cai Sunda, tapi hirup kumbuh di lemah cai Sunda kalayan micinta Sunda; nu henteu lahir di lemah cai jeung henteu hirup di lemah cai Sunda, tapi micinta Sunda.

Front Pemuda Sunda, seja nyiar tarékah atawa milari solusi pikeun nyalametkeun alam Sunda anu saban mangsa diruksak, budaya Sunda nu mingkin kalindih ku budaya deungeun, sarta ngahudang rasa reueus ditakdirkeun jadi urang Sunda. Reus kana ajén-inajén sunda, reueus kana jati diri Sunda, sarta ngajénan para sepuh karuhun nu ngawariskeun alam Sunda tur paélmuan Sunda.

Karuhun Sunda geus miara alam jeung budaya Sunda, anu kiwari jadi tempat hirup kumbuh sapopoé. Tapi dina mangsa kiwari, alam Sunda beuki ruksak, ngalantarankeun rupaning musibah tumiba; caah di mamana mangsa hujan, sarta kakurangan cai mangsa halodo entak-entakan. Satemenna, enas-enasna, mangsa kiwari, urang Sunda masih kénéh dijajah. Kabuktian, loba urang Sunda anu jadi galandangan di lemah caina sorangan. Jadi baramaén di lembur sorangan. Lembur nu ceuk batur kacida subur.

Pamuda Sunda tetep kudu soméah hadé ka sémah. Tapi sémahna nu hadé. Ari sémahna anu teu hadé mah, teu kudu soméah, malah sina nyingkah ti lelemah Sunda. Geus mangsana nyingkah-nyingkahkeun rupaning rereged nu ngahalangan kamajuan pamuda Sunda. Pamuda Sunda kudu makalangan, tandang, wani bersaing dina nyorang kahirupan dina jaman globalisasi. Pamuda Sunda kudu mibanda sikep. Ulah manut teuing ka dunungan, bari ngorbankeun kapentingan balaréa.

Sagala rupa perkara nu patali jeung pasualan manusa, alam, jeung kabudayaan Sunda, urang padungdengkeun dina KONGRES PAMUDA SUNDA II.

Front Pemuda Sunda Tandang di Pésbuk
Front Pemuda Sunda Tandang di Pésbuk

Pikeun anggahota pésbuk anu hayang jadi anggahota ieu grup, bisa asup ka alamat pesbuk Front Pemuda Sunda Tandang.

Radio Baraya Sunda (RBS)


Radio Baraya Sunda (RBS) mangrupakeun salasahiji grup di pésbuk anu sipatna bébas bisa diiluan ku saha waé (Open Group). Grup ieu dijieun pikeun jadi salasahiji tempat ngobrol jeung komunikasina baraya anu resep kana nyetél RBS. Saméméhna, grup Radio Baraya Sunda (RBS) di pésbuk ieu dijieun ku aktipis Sunda anu nyieun RBS (Radio Baraya Sunda), salasahiji radio anu siaranana ngaliwatan média internét. Jadi sabenerna mah RBS bisa disebutkeun stasiun radio anu nyebarkeun siaranana ngaliwatan internét. RBS diadegkeun di Bandung dina ping 20 Méi 2011 ku aktipis Sunda. Salian ti pikeun jadi média komunikasi, antara baraya RBS, grup Radio Baraya Sunda ieu ogé digunakeun pikeun manjangkeun tali mimitran.

Radio Baraya Sunda (RBS) di pesbuk
Radio Baraya Sunda (RBS) di pesbuk

Pikeun baraya anu hayang jadi anggahota ieu grup bisa asup ka ieu grup. Kalawan peupeujeuh ti anu ngokolakeun ieu grup, baraya anu ilubiung kana ieu grup alusna maké poto profil katut nyadiakeun inpo diri anu bener supaya gampang dina mangsana riung mungpulung baraya sacara langsung. Baraya anu hayang jadi anggahota ieu grup, kari asup waé ka alamat https://www.facebook.com/groups/baraya.rbs/.

Peupeujeuh atawa pameredih séjénna ka baraya anu ngiluan kana ieu grup, lamun nyieun pairan, status, gambar atawa panumbu pidio kudu aya patali atawa pakait reujeung siaran anu keur dipidangkeun ku RBS. Lamun aya kiriman teu merenah atawa taya pakaitna reujeung RBS, kirimanana bakal dipupus ku admin grup. Ieu geus jadi katangtuan anu kudu ditedunan ku unggal anggahota grup.

Atuh, pikeun baraya anu hayang jadi donatur atawa pandeudeul (sponsor) RBS, ditarima ogé ku RBS. Carana bisa ngirim pésen ka tukang siaran RBS (Gan Aham, Ki Jayus atawa Nyai Endit). Pangrojong ieu bisa jadi pangdeudeul pikeun RBS supaya leuwih alus deui. Pikeun inpo grudp ieu anu leuwih panceg, bisa dilongok langsung dina lambaran About ieu grup.