Wejangan dina Nyieun Aplikasi pikeun Hénpon Pinter


Ieu mangrupakeun tingkesan tina tulisan anu dipedalkeun ku Firstman R Marpaung dina loka NICE anu ngajelaskeun kumaha carana lamun hayang nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Sahanteuna aya dua hal anu kudu jadi cekelan dina nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Dua hal éta téh nyaéta:

1. Tempo pangabutuh sorangan

Biasana naon anu dipikaresep ku urang, bakal dipikaresep oge ku jalma séjén. Sakadar conto, aplikasi pésbuk. Ayeuna kacida pisan dipikaresepna ku kalolobaan jalma di sakuliah dunya. Padahal mimitina mah pésbuk anu dijieun ku Mark Zuckenberg téh dijieun pikeun tempat komunikasi reujeung babaturanana di sakolana. Manéhna miharep boga cukang lantaran pikeun ngayakeun komunikasi anu gancang. Hasilna, pésbuk dipigandrung ku jalma loba. Éta salasahiji conto aplikasi anu dimimitian ku pangaresep atawa pangabutuh anu nyieun éta aplikasi. Loba kénéh conto séjénna anu nuduhkeun yén aplikasi anu dijieun kalawan bisa ditarima ku jalma réa téh asalna mah mangrupakeun pangabutuh pribadina anu nyieun. Jadi lamun nyieun aplikasi pikeun dina hénpon alusna dumasar kana pangaresep atawa pangabutuh pribadi.

Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter
Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter

2. Nyieun aplikasi mah 30% ngetik kodeu, 70% user experience

Nyieun aplikasi pikeun dijalankeun dina hénpon pinter, teu perlu anu susah-susah dina nyieunna (ngetik kodeuna), nu pentingna éta aplikasi anu dijieunna téh bisa dipaké pikeun hiburan atawa pikeun heureuy, utamana aplikasi kaulinan atawa game. Aplikasi (kaulinan/game) anu jalan dina hénpon mah béda reujeung aplikasi anu jalan dina komputer, henteu kudu susah-susah teuing. Teu kudu nyieun aplikasi anu susah pisan anu ditandaan ku kodeu-kodeu program anu pabaliut. Anu kudu dipentingkeun dina aplikasi (kaulinan/game) pikeun hénpon mah kumaha supaya anu maén bisa betah jeung gampang dina maénkeunana, kataji ku pidanganana. Jadi aplikasi pikeun dina hénpon mah anu paling pentingna pidangan (ancoan) aplikasina lain susah dina nyieun programna.

(Gambar meunang nginjeum ti Traffiko)

Nyieun Kaulinan dina Hénpon mah Ngan Ukur Pikeun Hiburan


Game is About Fun.

Kitu cenah anu ngaranna kaulinan atawa game hususna dina hénpon mah. Taya deui maksud séjén pikeun jalma anu ngadon maénkeun kaulinan (game) dina hénpon salian ti pikeun hiburan. Ngilikan kana kamampuhan hénpon dina nyadiakeun kaulinan katut jinis kaulinan anu aya, kaulinan (game) dina hénpon biasana mah ngan ukur digunakeun pikeun ngeusi waktu anu kosong, naha eukeur di jalan atawa keur nungguan babaturan.

Henpon Nokia Lumia 710

Jadi maén kaulinan dina hénpon mah béda reujeung maén kaulinan dina kompiuter. Dina kompiuter mah bisa waé maén kaulinan téh pikeun ngadu pangabisa (ngalawan babaturan anu sarua maénkeun éta kaulinan) atawa ngalawan kompiuter. Atawa tujuan séjénna. Hal ieu dirojong ku kamampuhan kompiuter anu bisa maénkeun sagala rupa kaulinan ti mimiti anu biasa (basajan) nepikeun ka anu susah, jeungna deui sagala rupa kaulinan pikeun kompiuter mah loba (sagala aya).

Kusabab kitu, dina nyieun kaulinan pikeun dijalankeun dina hénpon mah diwawatesanan ku kamampuhan hénpon dina maénkeun kaulinan anu dijieun. Kamampuhan hénpon mah kurang pisan lamun dibandingkeun reujeung kompiuter. Dina nyieun kaulinanana mending nyieun anu gampang. Kaulinan anu jinisna dua diménsi ogé cukup. Terus kapasitasna ogé teu kudu gedé-gedé teuing. Cukup ku nyieun kaulinan anu ukuranana leutik.

Jadi, catetan dina nyieun kaulinan dina hénpon mah: kahijina, kaulinan dina hénpon ngan ukur pikeun ngeusi waktu wungkul; kaduana, kamampuhan utama hénpon mah pikeun nelepon atawa ngirim pésen lain pikeun maén game.

Ngundeur Kaulinan Plés Maké Free Flash Game Download Tool


Dina maénkeun kaulinan mangrupa gim flash, bisa teu bisa kudu waé komputer paranti maénkeunana nyambung ka jaringan internét. Kusabab ieu gim téh diteundeunna dina kompiuter pangladén web lain dina kompiuter anu maénkeunana. Jadi dina maénkeunana téh kudu waé bisa nyambung ka internét. Lamun teu nyambung ka internét mah, bororaah maén gim flash di internét, dalah internétan ogé apanan teu bisa.

Terus, kumaha atuh carana supaya gim flash anu aya di internét téh bisa diteundeun dina kompiuter anu tungtungna bisa maénkeun éta gim kalawan henteu kudu nyambung ka internét?

Free Flash Game Download Tool

Ieu mah atuh kudu bisa ngundeur éta gim flash ti kompiuter pangladén wéb kana kompiuter anu maénkeunana. Ngan dina ngundeur ieu gim flash teu bisa kitu waé, da teu bisa langsung diundeur, kajaba lamun gim-gim anu aya dina situs wéb miniclip. Gim-gim flash anu aya di situs flash-game, game.co.id jeung flashgame247, teu bisa langsung diundeur kitu waé da dina situsna ogé teu nyadiakeun pakakas atawa pasilitas pikeun ngundeur gim-na. Cara anu bisa dipaké pikeun ngundeur gim-gim flash ieu téh nyaéta maké pakakas séjén. Salasahiji pakakas anu bisa dipaké nyaéta Free Flash Game Download Tool.

Pakakas ieu bisa digunakeun pikeun ngundeur gim flash anu keur dipaénkeun dina hiji situs wéb. Carana, sanggeus masang ieu pakakas atawa program, jalankeun program Free Flash Game Download Tool. Terus tina jandéla pokona, teken kenop Add, anu bakal ngaluarkeun jandéla leutik di tengah. Dina jandéla ieu, asupkeun alamat situs wéb tempat maénkeun gim flash dina situs wébna. Sanggeus alamatna asup kana kotak eusian, teken kenop Detect Flash Game pikeun maréntahkeun program néangan payil gim flash anu dipimaksud (anu keur dipaénkeun atawa alamat situs wébna anu disalin). Lamun payil gim flash-na kapanggih jandéla leutikna bakal leungit inpo gimna bakal asup kana jandela poko. Sanggeus kitu atur tempat neundeun payil gimna maké kenop Output Directory. Pilih tempat neundeunna. Sanggeus kitu mah, teken kenop Download. Tungguan nepikeun ka réngséna (tandana réngsé nyaéta lamun inpo di handapeun percent geus nepi kana angka 100%).

Anu mikabutuh pakakas Free Flash Game Download Tool bisa ngundeur ieu pakakas ti alamat http://download.cnet.com/Free-Flash-Game-Download-Tool/3000-2121_4-75328584.html

Gim Kaulinan Barudak


Aya anu miboga pamanggih pikeun ngungkulan beuki saeutikna barudak anu resep kana kaulinan barudak teh ku jalan nyieun gim ngeunaan kaulinan barudak. Bray! Bisa ogé cara ieu dipaké. Sahenteuna barudak anu resep maén gim téh bisa mikawanoh kaulinan barudak. Ngan lamun ditengetan mah aya hal anu bisa ngaganjel kana perkara (gim kaulinan barudak) ieu téh. Lamun tujuanana ngan ukur supaya dipikawanoh wungkul mah, bisa dipaké jalan ieu téh. Ngan lamun tujuanana leuwih ti éta (contona supaya barudak apal kana mangpaat kaulinan barudak), aya anu kurang dina gim kaulinan barudak. Sanajan dihenteu-henteu ogé, aya hal atawa kaayaan atawa budaya anu goréng dina maén gim.

Budak anu keur maen gim

Sakumaha anu geus kamaphum ku kaumuman jalma, anu ngaranna gim mah osok matak ngeungeunaheun ka barudak anu maén gimna, anu tungtungna bisa hayang deui maén bari teu nempo kana kaayaan. Loba barudak (jalma) anu ngeungeunaheun maén gim jadi poho kana nanaon. Pangpangna poho kana waktu. Salian ti éta, maén gim mah osok matak mencilkeun diri tina kahirupan reureujeungan. Maén gim teu kudu gaul jeung batur, ku jalan sosoranganan ogé bisa waé. Ieu mangrupakeun sabagéan goréng anu disababkeun ku maén gim.

Béda reujeung kaulinan barudak. Anu ngaranna kaulinan barudak mah diwawatesanan ku waktu reujeung tempat. Ampir kabéh kaulinan barudak moal bisa dipilampah sapanjang waktu. Kitu deui tempatna, merlukeun tempat anu merenah dina milampah kaulinanana. Salian ti éta ogé, dina migawé kaulinan lolobana mah merlukeun batur dina maénna. Ngan ukur sababaraha hiji kaulinan anu bisa dipilampah ku sosoranganan. Jeung lamun maén sorangan téh asa teu ramé atawa moal ramé.

Jadi ku hal ieu aya perkara anu teu bisa kacumponan ku jalan nyieun gim ngeunaan kaulinan barudak. Sanajan kitu lamun aya gim ngeunaan kaulinan barudak téh, nya aya alusna ogé pikeun mikawanoh kaulinan barudak mah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.playerzblog.com/wp-content/uploads/2010/12/Best-PC-Games.jpg)

Kaulinan Barudak Jeung Maén Gim


Kaulinan barudak mangrupakeun hiji budaya anu geus nelah miboga ajén-inajén anu luhung, pangpangna pikeun barudak anu migawé éta kaulinan. Loba mangpaat anu bisa dikoréhan jeung ditembrakeun tina kaulinan barudak, anu bisa dijadikeun bekel pangaweruh pikeun nyanghareupan kahirupan ka hareupna. Mangpaat boh dina kahirupan sorangan boh pikeun kahirupan babarengan reujeung babaturanana atawa tatangga di masarakat.

Maen gim

Ku majuna jaman, éta kaulinan téh saeutik saeutik ngurangan. Loba anu ditaringgalkeun, reujeung tara digunakeun deui. Hal ieu téh loba pisan sabab musababna, diantarana waé robahna kabiasaan jalma anu beuki ahéng atawa maju. Salian ti éta ogé loba hal anu robah ku majuna jaman: robahna tempat (tempat anu tadina paranti arulin barudak dijadikeun wangunan), robahna kaayaan sakurilingeun (kaayaan alam anu matak liuh linduh robah jadi tempat anu anyar). Ditambah deui ku ayana anggapan yén budaya baheula mah geus tinggaleun jaman, geus teu jaman deui ngayakeun kaulinan barudak.

Dina waktu ayeuna mah mahabu kénéh kaulinan anu arahéng saperti gim dina kompiuter atawa gimwot. Danget ayeuna mah éta gim teh geus bisa ngagantikeun kaulinan barudak. Barudak resep kénéh kana maén gim daripada maén kaulinan barudak. Ieu kaayaan téh lain ngan ukur di dayeuh wungkul. Da di pilemburan ogé geus mimiti aya parobahan: barudak leuwih mikaresep maén gim daripada kaulinan barudak.

Hal ieu tangtuna ogé matak pikawatireun. Da lila-lila mah tangtuna ogé, kaulinan barudak téh bakal tumpur ludes, kaéléhkeun atawa kajajah ku maén gim.

Kusabab kitu, kudu aya tarékah kumaha cara ngungkulana. Kudu aya tarékah pikeun ngalanggengkeun éta kaulinan barudak. Loba jalan anu bisa dipaké, diantarana waé nyieun raraméan anu eusina ngeunaan kaulinan barudak, supaya bisa dipikawanoh deui ku masarakat loba. Terus ogé bisa ku cara diwanohkeun langsung di kulawargana, ku kolot-kolotna.

Bisa ogé ku cara nyieun tempat anu husus anu dijerona ngeunaan kaulinan barudak. Wangunana bisa mangrupakeun musium atawa tempat paranti arulin barudak.

(Gambar meunang nginjeum ti http://printerinkcartridgesblog.printcountry.com/wp-content/uploads/2010/07/kids-playing-computer-games.jpg)