Formasunda, Tempat Ngawengkuna Urang Sunda di Pangumbaraan


Salaku salasahiji séké sélér anu aya di nagri Indonésia, urang Sunda salian ti nganjrek di hiji wewengkon anu nelahna tatar Sunda ogé sumebar ka saban wewengkon anu aya di Indonésia. Loba urang Sunda anu nganjrek di tempat séjén, naha pikeun sawatara waktu atawa pindak padumukan. Nu jelas mah, urang Sunda téh loba anu aya di pangumbaraan.

Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan poto bareng anggahota Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda)
Gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan poto bareng anggahota Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda)

Pikeun ngadeukeutkeun tali mimitran antara urang Sunda jeung urang Sunda deui anu aya di pangumbaraan, gupernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sawatara waktu anu kaliwat geus muguhkeun ngadegna Forum Komunikasi Masyarakat Tatar Sunda Pangumbaraan (Formasunda). Ieu acara teh dilumangsungkeunana di dayeuh Kuta propinsi Bali dina poe Saptu ping 14 Pebruari.

Ngadegna Formasunda lain pikeun ngaruntagkeun beungkeutan bangsa Indonesia tapi pikeun leuwih ngajentrekeun yen urang Sunda teh aya di Indonesia. Leuwih jauhna ku ayana beungkeutan ieu, urang Sunda anu aya di pangumbaraan bisa silih tulungan jeung leuwih ngaraketkeun deui tali babarayaan. Lain ngan ukur tempat arisan atawa ngumpul sawatara waktu wungkul.

Ka hareupna, Formasunda lain ngan ukur pikeun ngaraketkeun tali babarayaan wungkul tapi bisa dipaké modal pikeun ngaronjatkeun karaharjaan. Karaharjaan anu ngumbara bisa ngadatangkeun akibat anu alus pikeun majuna tatar pasundan salaku sarakanana. Arék dihaja atawa henteu, kumpulan anu rutin bisa ngakibatkeun hal anu alus pikeun usaha atawa pagawéan unggal anggahotana.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti Koran Sindo)