Saémbara Fikmin Bacaeun Rumaja


Grup Fiksimini Basa Sunda di Pésbuk ngayakeun saémbara atawa pasanggiri ngarang Fiksimini. Ieu saémbara bisa diiluan ku sakumna kanca FBS (Fiksimini Basa Sunda di Pésbuk). Fiksimini anu dipidangkeunana téh husus pikeun bacaeun rumaja.

Saémbara Fikmin Bacaeun Rumaja
Saémbara Fikmin Bacaeun Rumaja

Pikeun inpo leuwih anteb bisa nitenan cutatan di handap ieu atawa langsung ngalongok ka Grup Fiksimini Basa Sunda di Pésbuk.

Urang saémbara deui, Luuuur! Saémbara nu ayeuna, cuang ngarang fikmin bacaeun para rumaja. Témana bébas, rék carita cinta, fantasi, misteri, horor, fabel, jeung sajabana. Nu penting, fikminna kudu dipikaresep ku para rumaja.
1. Ieu saémbara pikeun sakumna kanca FBS
2. Téma bébas, teu ngandung unsur SARA, basa jeung eusi carita merenah pikeun bacaeun rumaja (SMP – SMA)
3. Format: Saémbara # Judul # Eusi (eusi maksimal 150 kecap)
4. Tiap patandang ukur bisa ngirim sajudul, tur karya nu geus dikirim teu meunang dipénta deui, boh pikeun dioméan atawa diganti.
5. Kirimkeun kana inbox Kuncén FBS. Fikmin nu dipilukeun kana saémbara teu meunang diposting dina lapak.
6. Saémbara dimimitian ti poé Salasa, 5 Maret 2013 tepi ka poé Saptu, 23 Maret 2013, jam 21.00 WIB.
7. Fikmin patandang baris diajén ku Juri nu dipilih ti pihak indepénden; Admin teu milu ngajurian.
8. Pikeun ngajaga objéktivitas, fikmin nu katarima ku Admin dipasrahkeun ka Déwan Juri sanggeus ngaran patandangna diganti ku nomer.
9. Hasil saémbara baris diémbarkeun dina acara riungan Kanca FBS nu waktu jeung tempatna diumumkeun ahir Maret 2013.
10. Putusan Déwan Juri teu bisa diganggu gugat.

HADIAHNA
1 Pinunjul Utama Rp 1.000.000 4 Pinunjul @ Rp 500.000 (Hadiah ti Bapa Koko Djatmiko, donatur FBS)

Hasil tina ieu saémbara baris dibukukeun!

Der ah!

(Inpo jeung gambar ti Grup Fiksimini Basa Sunda)

Asa Dipaut Ku Hinis


Kénging Lies Tjandra Kancana

 
 

Sok hayang bruk-brak kana lalakon hirup kumbuh kuring, loba katugenah kulantaran hirup ngan nyorangan. Sakapeung teuneung, sakapeung sok leutik haté. Sok asa teu boga kamonésan iwal ti narimakeun kana kadar.

Sok remen ménta bongbolongan ka anu jadi kolot sangkan manggih jalan kaluar tina karudet. Tapi teu mangih cukang lantaran, tetep waé asa ham-ham jeung horéam.

Keuheul kanu jalir jangji cidra subaya, majar hayang ngahiji, padahal kalah ka ilang tanpa karana, pédah teu bisa nyugemakeun cenah.

Sanajan kitu kuring cukup mindel.

Ngan saukur bisa ngarasakaeun kanyeri kapeurih euweuh bédana jeung dipaut ku hinis.

Nepi ka ayeuna pisan kuring gering nangtung ngalanglayung.

(LTK Sentul City basa hujan ngagebrét 27-12-012)

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Jantung


Kenging Lies Tjandra Kancana

 
 

Hujan ngaririncik basa Aisah datang ka imah indungna, bajuna rancucut, nempo indungna keur diuk dina balé di dapur bari nyisig, Aisah langsung nyuuh kana lahunan indungna. Nyegruk ceurik kanyenyerian dina lahunan indungna. Awakna ngagibrig siga anu kabulusan. Bari pinuh ku kanyaah ku indungna sirahna diusapan. Pok ngomong leuleuy “Aya naon deui Nyai?”

Aisah nenggak nempo paroman indungna bari cipanona merebes mili, bari nyaritana dareuda “Kang Iwan mawa awéwé deui ka kamar Nyai, Ema.”

Indungna ngusapan buuk anakna bari teu weléh némbongkeun kasabaran, “Lain kakarak sakali pan kituna téh Nyai, keun engké ogé eureun sorangan. Anggap wé jelema mabok. Ke ogé aya eureunna”

Aisah unggeuk “Enya Ema sigana mah moal sakali-kali deui kikituanana téh”

Aisah nyuuh deui kana lahunan Indungna. Rét indungna ngarérét kana kantong kérésék hideung gedé anu masih dikeukeuweuk ku anakna. Manéhna nanya “Mawa naon éta keur Ema Nyai?

Aisah cengkat pék eusi kérésék dibukakeun, aya  nu dibungkus ku samping Sido Mukti urut maké manéhna basa ngadahup ka Iwan.

“Naon éta téh Nyai?” Indungna nanya bari neges-neges anu ngagolér hareupeunana.

“Jantung Kang Iwan Ema…”

(LTK, Sentul City jam 23  tgl 26-12-012)

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.cosarosta.com/)