Dina Lolongkrang Anyar


Nyorang lolongkrang anyar
Lapang teu bisa nawar
Seja cumpon nedunan panyiar
Ambahan sagala diguar

Hamo cicing kudu liar
Téangan gera nyebar
Titincakan paampar-ampar
Hahalang gera tuar

Cing gilig masing cénghar
Kana diri kudu milebar
Sugan panggih wanci beunghar
Sagala pikiran janglar

Béh ditu dina tétélar
Lolongkrang pikeun ngencar
Papanna kawas lincar
Susuganan bisa lancar

Di luar kacida lémpar
Loba jalma liwat ngalalar
Nu nyorangan atawa kembar
Nu tigin atawa salancar

Kabéh kaluar ngadahdar
Néang pikiran ngolémbar
Sugan manggih keun lintar
Atawa ukur seja dahar

Ngan kudu tetep ngagalasar
Apal titincakan dasar
Nu ti mimiti geus digelar
Ngajauhan nu teu dipalar

Caritaan ulah nambah éar
Arék alus arék méngpar
Laklakan ieuh diumbar
Kaambeuna matak pengar

Komo dibarung humandeuar
Dikoréhan nepi ka dadasar
Nganggap nu lain pakacar
Hiji waktu bisi neunggar

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111468931894)

Dongeng Teu Eureun


Aya carita katompérnakeun
Taya ulas pikeun mengpeun
Ngaberung nambah sieun
Najan pakajeun-kajeun
Lebah dinya geus diteundeun

Kahareupna seja pakeun
Pék cekel ulah dipiceun
Ulah pohoan sagala meureun
Komo kitu kieu sagala kajeun
Engké moal meunang peunteun

Di dieu kuring jeung anjeun
Kudu apal tong kuuleun
Pangarti kabéh ungkeun
Tong nyésa kabéh tamplokeun
Taya anu matak ginggiapeun

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111060441894)

Pasini ti Mimiti


Nyukcruk galur ti kapungkur
Waktu raga tacan campur
Teu apal saha dulur
Tapi taya nu bakal lapur

Diinget-inget moal inget
Waktuna lain ayeuna danget
Waktu ingetan tacan lebet
Taya anu wani nyatet

Alam saha taya nu apal
Taya nu bisa dikedal
Naha arek naha moal
Taya nu wani ngajajal

Kumaha jeung kumaha kecap
Naon jeung naon geus hilap
Jujutan kumaha teu kakocap
Teu apal saha nu jajap

Parandene teu kadenge
Arek api-api conge
Gentraan geus diangge
Aya cahya na jalan melenge

Apanan nyieun jangji anu paheut
Kacida deukeut jeung seukeut
Supaya ahir baring teu cueut
Waktu panto geus dipeundeut

Jangji ti kamari geus pasini
Unggal jiwa nyieun sakseni
Unggal jiwa disakseni
Taya kaliwat najan sahiji

Unggal jiwa geus ditanya
Pananya sarua taya karunya
Keun bekel hirup di dunya
Taya sora nanya maenya

Pangjawab sarua kuduna
Ngangken nu hiji jawabna
Taya pasalia hancenganana
Kituna anu sampurna

Ahir baring ditanya sarua
Naha jejeg jangji teu midua
Taya jalan anu dihua
Komo dibarung rasa cua

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150098719031894)

Nyérélék


Wanci nyérélék tara tetelepék
Henteu diulah-ulah, dihempék-hempék
Teu bisa dihulag komo dicarék
Teu bisa embung kudu daék
Kudu ayaga siap arék

Waktu nyérélék ngan sapangkék
Wuwuh hirup kawas golék
Usik malik ajeg déngdék
Alus tarapti rapih soék
Di ahir bakal ditalék

Andelan lin ukur cacapék
Ditambah pinter kodék
Neundeun batur na kélék
Sapira kawas ka ékék
Kade bisi dicobék

Wanci robah kudu naék
Ulah cicing waé na poék
Komo olo-olo torék
Ditambah saré kérék nyegrék
Bisi ahir baring dikadék

(Citutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150096029666894)

Taun Mangtaun-taun


Sataun landung geus kalangkung
Lain taun tanpa tungtung
Nu lempeng taya bebengkung
Diteuteup na bangbarung

Neuteup ka hareup masing sieup
Teu tetep na handapeun hateup
Ka mana bakal eunteup
Hirup hirup gera pasieup

Mapag taun bakal datang
Ayeuna bakal kasorang
Naha salempang, naha hariwang
Teu bisa dipulang wangkelang

Mapag taun kade turun
Singhareupan ulah manyun
Gera kukumpul sanajan impun
Cekel pageuh kanu nuyun

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150096027896894)

Ngundeur Pidio tina Fésbuk maké Freemake Video Downloader


Dina tulisan saacanna mah ngobrolkeun ngeunaan ngundeur pidio tina YouTube, mangka ayeuna mah kumaha carana supaya bisa ngundeur pidio tina situs fésbuk (facebook.com). Pikeun ngundeur pidio tina situs fésbuk, pakakas anu dipaké téh nyaéta program Freemake Video Downloader. Kusabab programna téh maké Freemake Video Downloader, maka pidio anu diundeur téh lain ngan ukur tina situs fésbuk wungkul, tapi ogé tina situs séjénna anu nyadiakeun tempat pikeun neundeun pidio di internét, saperti vimeo, metacafe, google video, dailymotion, MTV jeung anu séjénna. Ngundeur pidio tina fésbuk mah ngan ukur sakadar conto wungkul. Pikeun ngundeur pidio tina situs séjénna mah, sarua waé carana.

Gambar 1
 1. Cara ngundeur pidio tina fésbuk, kudu apal kana alamat pidio anu arék diundeurna. Alamat pidio dina fésbuk téh biasana mah lamun eukeur muka pidio dina fésbuk, alamatna bisa disalin tina address bar firefox atawa Internet Explorer. Contona wae alamatna teh http://www.facebook.com/video/video.php?v=174203392595547. (Gambar 1)
 2. Sanggeus meunang alamat neundeun éta pidio, terus buka waé program Freemake Video Downloader. Sanggeus aya jandélana, terapkeun salinan alamat pidio tina situs fésbuk kana kotak anu disadiakeun dina jandéla Freemake Video Downloader. Kotak éta téh aya tandaan, nyaéta aya kecap ‘Paste your URL here‘. Sanggeus diteundeun dina kotak, tuluy pencét kenop Add anu aya di belah katuhueun éta kotak. Tungguan nepikeun ka kaluar jandéla leutik anu nuduhkeun jinis pidio anu diundeur, tempat neundeun éta pidio jeung kenop ‘Download‘.

  Gambar 2
 3. Sanggeus mastikeun jinis pidio anu diundeur jeung tempat neundeunna, tuluy waé pencét kenop Download. Sanggeus kitu mah tinggal nungguan program Freemake Video Downloader ngabéréskeun ngundeur éta pidio.

  Gambar 3
 4. Sanggeus bérés ngundeurna bakal aya tanda dina gigireun béh katuhuna éta pidio téh kenop Show in Folder jeung kenop Play. Pikeun muka tempat neundeun éta pidio, pencét waé Show in Folder, sedengkeun lamun hayang nyetél éta pidio, tinggal mencét kenop Play.

  Gambar 4

Freemake Video Downloader, Bisa Ngundeur Rupa-rupa Pidio


Naon atuh ari Freemake Video Downloader téh?

Nilik kana ngaranna mah teu jauh tina paranti ngundeur pidio ti internét. Freemake Video Downloader téh mangrupakeun pakakas pikeun ngundeur pidio ti internét anu lain ngan ukur ti situs YouTube wungkul sakumaha DVDVideoSoft Free Studio Manager.  Freemake Video Downloader bisa dipaké pikeun ngundeur pidio tina rupa-rupa situs anu nyadiakeun pidio di internét. Soalna situs anu nyadiakeun pidio téh lain ngan ukur YouTube wungkul, masih kénéh loba situs séjénna anu sahandapeun YouTube, saperti Vimeo, Metacafe nepikeun ka situs fésbuk (facebook).

Ngagunakeun ieu pakakas téh kacida gampangna, tinggal nyalin alamat pidio tina situs anu nyadiakeun pidio kana kotak alamat anu disadikeun tina jandéla Freemake Video Downloader terus pencét kenop Add. Freemake bisa apal kana jinis pidio kalawan otomatis, jeung méré nyaho pilihan anu bisa dipilih pikeun ngundeur jeung ngarobah éta pidio.

Freemake Video Downloader

Hiji kaunggulan Freemake Video Downloader teh nyaeta jandela anu disadiakeunana teh kacida sederhanana jeung gampang ngagunakeunana. Kenop anu disadiakeunna lumayan gedé kalawan gampang ngagunakeunana, ditambah ku pidio anu diundeur téh ditempokeun gambarna ditambah ayana data ngeunaan éta pidio: judulna, lilana éta pidio jeung gedéna éta pidio.

Kamonésan ieu pakakas téh diantarana waé:

 1. Pakakas anu haratis (gratis), jadi pikeun ngagunakeunana jeung ngapimilikna teu kudu mayar jeung teu kudu daptar.
 2. Bisa digunakeun leuwih ti 30 situs pidio diantarana waé YouTube, Facebook, MTV, MTV Music, Google Video, Dailymotion, Megavideo, Metacafe, Vimeo, Veoh, Break, Stupidvideos, Photobucket, Nicovideo.jp, MyVideo.de.
 3. Ngundeur jeung ngaroba pidio YouTube ngan ukur dua kali mencét kenop.
 4. Ngundeur pidio tina fésbuk.
 5. Ngajadikeun MP3 (sora) tina pidio YouTube, fésbuk jeung MTV.
 6. Ngarobah pidio jadi AVI.
 7. Ngundeur pidio HD jeung 4K, nyaéta bisa dipaké pikeun ngundeur pidio anu gambarna alus pisan.
 8. Nempo Video rusiah babaturan. Lamun hayang ngundeur pidio tina YouTube jeung fésbuk anu disumputkeun atawa dirusiahkeun ku babaturan dina éta situs, tinggal ngasupkeun data akun dina éta situs.

Lamun merlukeun ieu pakakas atawa program, bisa ngundeur ti situs freemake atawa klik di dieu.