Dina Lolongkrang Anyar


Nyorang lolongkrang anyar
Lapang teu bisa nawar
Seja cumpon nedunan panyiar
Ambahan sagala diguar

Hamo cicing kudu liar
Téangan gera nyebar
Titincakan paampar-ampar
Hahalang gera tuar

Cing gilig masing cénghar
Kana diri kudu milebar
Sugan panggih wanci beunghar
Sagala pikiran janglar

Béh ditu dina tétélar
Lolongkrang pikeun ngencar
Papanna kawas lincar
Susuganan bisa lancar

Di luar kacida lémpar
Loba jalma liwat ngalalar
Nu nyorangan atawa kembar
Nu tigin atawa salancar

Kabéh kaluar ngadahdar
Néang pikiran ngolémbar
Sugan manggih keun lintar
Atawa ukur seja dahar

Ngan kudu tetep ngagalasar
Apal titincakan dasar
Nu ti mimiti geus digelar
Ngajauhan nu teu dipalar

Caritaan ulah nambah éar
Arék alus arék méngpar
Laklakan ieuh diumbar
Kaambeuna matak pengar

Komo dibarung humandeuar
Dikoréhan nepi ka dadasar
Nganggap nu lain pakacar
Hiji waktu bisi neunggar

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111468931894)

Dongeng Teu Eureun


Aya carita katompérnakeun
Taya ulas pikeun mengpeun
Ngaberung nambah sieun
Najan pakajeun-kajeun
Lebah dinya geus diteundeun

Kahareupna seja pakeun
Pék cekel ulah dipiceun
Ulah pohoan sagala meureun
Komo kitu kieu sagala kajeun
Engké moal meunang peunteun

Di dieu kuring jeung anjeun
Kudu apal tong kuuleun
Pangarti kabéh ungkeun
Tong nyésa kabéh tamplokeun
Taya anu matak ginggiapeun

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111060441894)

Pasini ti Mimiti


Nyukcruk galur ti kapungkur
Waktu raga tacan campur
Teu apal saha dulur
Tapi taya nu bakal lapur

Diinget-inget moal inget
Waktuna lain ayeuna danget
Waktu ingetan tacan lebet
Taya anu wani nyatet

Alam saha taya nu apal
Taya nu bisa dikedal
Naha arek naha moal
Taya nu wani ngajajal

Kumaha jeung kumaha kecap
Naon jeung naon geus hilap
Jujutan kumaha teu kakocap
Teu apal saha nu jajap

Parandene teu kadenge
Arek api-api conge
Gentraan geus diangge
Aya cahya na jalan melenge

Apanan nyieun jangji anu paheut
Kacida deukeut jeung seukeut
Supaya ahir baring teu cueut
Waktu panto geus dipeundeut

Jangji ti kamari geus pasini
Unggal jiwa nyieun sakseni
Unggal jiwa disakseni
Taya kaliwat najan sahiji

Unggal jiwa geus ditanya
Pananya sarua taya karunya
Keun bekel hirup di dunya
Taya sora nanya maenya

Pangjawab sarua kuduna
Ngangken nu hiji jawabna
Taya pasalia hancenganana
Kituna anu sampurna

Ahir baring ditanya sarua
Naha jejeg jangji teu midua
Taya jalan anu dihua
Komo dibarung rasa cua

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150098719031894)

Nyérélék


Wanci nyérélék tara tetelepék
Henteu diulah-ulah, dihempék-hempék
Teu bisa dihulag komo dicarék
Teu bisa embung kudu daék
Kudu ayaga siap arék

Waktu nyérélék ngan sapangkék
Wuwuh hirup kawas golék
Usik malik ajeg déngdék
Alus tarapti rapih soék
Di ahir bakal ditalék

Andelan lin ukur cacapék
Ditambah pinter kodék
Neundeun batur na kélék
Sapira kawas ka ékék
Kade bisi dicobék

Wanci robah kudu naék
Ulah cicing waé na poék
Komo olo-olo torék
Ditambah saré kérék nyegrék
Bisi ahir baring dikadék

(Citutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150096029666894)

Taun Mangtaun-taun


Sataun landung geus kalangkung
Lain taun tanpa tungtung
Nu lempeng taya bebengkung
Diteuteup na bangbarung

Neuteup ka hareup masing sieup
Teu tetep na handapeun hateup
Ka mana bakal eunteup
Hirup hirup gera pasieup

Mapag taun bakal datang
Ayeuna bakal kasorang
Naha salempang, naha hariwang
Teu bisa dipulang wangkelang

Mapag taun kade turun
Singhareupan ulah manyun
Gera kukumpul sanajan impun
Cekel pageuh kanu nuyun

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150096027896894)