Endog Tara Megar Kabéh


Tina sapuluh urang anakna Ma Kénoh, ngan ukur si Ikin anu mahiwal téh. Manéhna mah béda reujeung dulur-dulurna. Henteu béda kumaha, da dulur-dulurna mah kabéhanana ogé junun sakolana. Sedengkeun ari manéhna, apanan sakola na téh henteu diteruskeun. Sakolana ngan ukur nepikeun ka sakola dasar (SD) wungkul. Manéhna mah embungeun neruskeun sakola nepikeun ka sakola luhur saperti dulur-dulurna. Dulur-dulurna mah sahanteuna sakolana téh nepikeun ka SMA. Anu sababaraha urang deui mah nepikeun ka tamat paguron luhur, tug nepikeun ka jadi pagawé nagri di dayeuh.

Endog tara megar kabeh

Ma Kénoh salaku kolotna, lain embungeun atawa henteu sanggupeun ngabéayaan si Ikin pikeun sakola nepikeun ka jucungna. Da lamun nempo kaayaan harta banda titinggal salakina mah masih kénéh sanggupeun pikeun ngabéayaan si Ikin téh. Dalah dina henteu sanggupeunana ogé apanan lanceukna anu gawé di dayeuh geus nyanggupan pikeun ngabéayaan manéhna. Ngan si Ikinna waé anu embungeun. Manéhna mah embung neruskeun sakola nepikeun ka sakola luhur. Pajarkeun téh hayang di lembur waé maturan indungna. Kajeun henteu neruskeun sakola ogé asal bisa maturan indungna di lembur. Hayang bisa babantu kana pagawéan indungna. Kitu cenah alesan manéhna embungeun neruskeun sakola téh. Sanajan dibibita pikeun cicing di lanceukna di dayeuh ogé angger waé mugen. Kahayangna pikeun cicing reujeung indungna geus teu bisa dipondah deui.

Indungna teu bisa kukumaha. Da kahayangna mah kabéhna anakna bisa sakola kalawan junun. Embung nempo salasaurang budakna anu mahiwal atawa béda. Kahayangna mah kabéh budakna bisa neruskeun sakolana. Najan béayana kurang ogé, da urusan rejeki mah masih kénéh bisa ditéangan. Asal budakna bisa sakola luhur pikeun ngahontal kahayangna, manéhna daék gawé tihothat. Ari budakna embungeun, teu bisa kukumaha deui. Da dipapaksa ogé bakal goréng engkéna atawa akibatna. Leuwih hadé nuturkeun naon kahayang budak tibatan mamaksa kahayang kolot ka budak.

(Gambar meunang nginjeum ti http://galeriukm.com/)

Ngawur Kasintu Nyieuhkeun Hayam


Lamun di jalma mah, kasintu reujeung hayam sigana mah aya tali kakait duduluran. Duanana bisa disebutkeun masih keneh sarupa, sato anu saturunan. Da kasintu téh apanan bisa disebut ogé hayam leuweung, hayam anu ayana di leuweung. Naon bédana atuh kasintu reujeung hayam? Bédana mah ngan saeutik. Kasintu mah ayana di leuweung, sedengkeun hayam mah ayana di lembur jeung diingu ku jalma anu nginguna.

Ngawur téh bisa disebut ogé maraban atawa méré parab ka sato hususna hayam ku jalan ngawurkeun parab kayaning béas ka kana taneuh atawa wadah anu diteundeun di buruan atawa pipir imah. Maraban sato anu jadi ingu-inguan malah mandar bisa diala hasilna dina waktuna. Nya dina perkara hayam mah malah mandar dina geus gedéna téh bisa dipeuncit diala dagingna. Atawa lamun ngendog bisa dimangpaatkeun endogna.

Hayam anu jadi ingu-inguan

Jadi jalma maraban ingu-inguan téh miboga tujuan atawa maksud supaya di ahir baring bisa ngamangpaatkeun anu diinguna. Lamun hayam, nya engkéna bisa dipeuncit hayamna. Ku jalan diparaban, hayam téh bakal ngagedéan jeung bakal jagjag waringkas moal paéh langlayeuseun. Kumaha atuh lamun anu diparabanana téh kasintu? Kasintu mah najan diparaban ku jalma ogé angger waé moal jadi hayam ingu. Kasintu mah kacida linghasna. Jadi najan diparaban ogé bakal susah ngamangpaatkeunana. Jeung deui da kasintu mah lain ingu-inguan. Jadi jeung naon maraban kasintu lamun aya kénéh hayam mah. Mending kénéh maraban hayam anu jelas deukeut jeung éta anu geus jelas kudu diparaban mah.