Pasanggiri Yamaha Writing Competition 2012


Pikeun anu resep nulis hususna nulis dina loka atawa blog, aya kasempetan alus pikeun meunangkeun hadiah mangrupa duit. Carana ku jalan ngiluan pasanggiri anu dilumangsungkeun ku Yamaha dina acara ‘Yamaha Writing Competition 2012’. Ieu pasanggiri tulisan ieu dumasar kana SEO (Search Engine Optimization). Tilu tulisan anu alus kalawan ngasupkeun kecap konci ‘Motor matic injeksi irit harga murah’ dina tulisanana bakal dilélér hadiah anu jumlah-jamléhna 18 juta. Ieu pasanggiri dimimitian tina ping 1 Méi 2012, tug ditutup dina ping 30 Juli 2012.

Yamaha Writing Competition 2012

Ari cara jeung sarat-saratna, diantarana waé:

  1. Anu ngiluan kudu nyieun tulisan anu mangrupakeun ringkesan dina Basa Indonesia tina tulisan (carita/warta/inpo) anu disadiakeun dina situs microsite. Eusi tulisan bisa ditambahan ku data lain anu ngadukung.
  2. Anu ngiluan kudu ngeusi pormulir paranti daptar kalawan maké data anu jelas jeung bener.
  3. Anu ngilua téh cicingna di Indonesia.
  4. Bisa ngadaptarkeun blog atawa loka leuwih ti hiji.
  5. Maké kecap konci “Motor matic injeksi irit harga murah”
  6. Sedengkeun ari kalimah judulna ngeunaan “Motor matic injeksi irit harga murah – Yamaha Mio J“.
  7. Kudu ngasupkeun panumbu ka loka http://www.yamaha-motor.co.id dina tulisan anu dipedalkeun.
  8. Kudu nerapkeun logo lomba YAMAHA WRITING COMPETITION.

Pikeun sarat-sarat séjénna katut inpo anu leuwih paripurna atawa jéntré, bisa langsung ngalongok ka loka http://www.yamaha-motor.co.id/yamaha-writing-competition/.

HYIP jeung SCAM


Dasar kuuleun. Batur mah ti béh ditu kénéh ogé geus apal naon anu ngaranna HYIP téh. Ari ieu? Kakara hayang apal ngeunaan HYIP. Naon atuh nya ari HYIP (dibacana mah cenah HAIP) téh? Nya kapaksa waé tatanya heula ka anu bisa.

Ceuk basajana mah HYIP téh mangrupakeun singketan tina Hight Yield Invesment Program atawa ceuk basa urangna mah Program neundeun duit anu hasilna gedé. Lamun boga modal mangrupa duit, ku jalan ngiluan program ieu bisa ngahasilkeun untung anu lumayan gedé. Ngiluan program anu kieu mah teu kudu susah atawa bingung kumaha cara ngagolangkeun duit supaya bisa ngahasilkeun. Kari teundeun atawa asupkeun duit kana program ieu, unggal poé atawa unggal minggu atawa bulan, bakal ngocor hasilna. Hasilna ogé teu joré-joré. Lamun diitung dina prosentaseu mah bisa nepikeun ka 5% tina modal anu diteundeun dina sapoéna. Malahan mah bisa leuwih ti 5%.

Lamun nilik kana kauntungan mah, saha jalmana anu teu hayang lamun meunang untung 5% sapoéna. Ngaleuwihan hasil tina nabung di bank (bank mah apanan sabulanna téh paling 2%). Lamun neundeun 1 yuta, mangka bakal meunang untung 50.000 (lamun beubeunanganana 5%) dina sapoéna. Jadi untung anu kacida gedéna, bari jeung teu kudu digawé nanaon. Najan ngan ukur ongkang-ongkang suku, tapi duit bakal ngocong terus.

HYIP

Ngana naha bener kitu aya program anu kitu téh? Cenah ceuk béja, program anu untungna gedé kitu téh loba. Di dunya internét ogé sarua loba. Program anu kitu téh cenah program ngumpulkeun modal ti anu hayang neundeun modal. Terus pausahaan anu diteundeunan modal éta ngagolangkeun duit modal dipaké usaha jual beuli. Jual beulina lain anu joré-joré, tapi jual beuli jual beuli duit antar-nagara (forex) atawa jual beuli saham, emas jeung properti. Jual beuli ieu mah untungna teu samanéa. Untungna kacida gedéna. Matak bisa meré hasil ka anu neundeun modal ku kauntungan anu gedé ogé, geus pasti usahana kudu meunang hasil anu gedé deui. Supaya ulah rugi.

Ngan anu ngaranna usaha, aya kalana rugi. Moal bisa untung terus. Hal ieu anu tara dibéja-béjakeun ka anu neundeun modal. Anu neundeun modal mah biasana dibibita yén lamun neundeun modal bakal untung sakitu persén.

Dina kanyatanana, teu saeutik pausahaan anu ngayakeun program neundeun modal ieu lain pikeun usaha. Tapi tujuanana ngan ukur ngumpulkeun modal atawa duit wungkul. Anu ahirna mah bisa jadi nipu ka anu neundeun modal. Mimitina mah, kauntungan ngocor terus kalawan mayeng ka anu neundeun modal. Ngan sanggeus lila, bakal hésé. Anu tungtungna mah modal dibawa kabur. Lamun pausahaan anu narima titipan/teundeunan modal anu tujuanana pikeun nipu, biasana mah bakal méré untung anu gedé (kira-kira 5% atawa leuwih). Tujuanana mah supaya anu boga duit kabitaeun hayangeun neundeun duitna ka éta pausahaan. Kauntungan anu dibikeun ka anu neundeun modal téh dicokot tina modal anu diteundeun ku anu nitip pangpandeurina.

Pausahaan anu modél kieu mah tungtungna sanggeus euweuh deui anu daékeun nitipkeun modalna, bakal tutup sorangan da euweuh deui modal anu asup. Tungtungna jadi SCAM.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com)

Basa mah Teu Meuli


Lamun meuli mah pasti kudu mayar. Lamun mayar kudu ku duit.  Jadi lamun basa henteu meuli, hartina teu kudu kaluar duit. Kusabab basa mah henteu meuli, hartina lamun urang hayang ngaluarkeun basa teu kudu ngaluarkeun duit.

Basa di dieu mah nyaéta babasaan atawa kekecapan anu kaluar ti hiji jalma. Hartina arék kukumaha ogé, kecap anu dikedalkeun ku hiji jalma, moal kudu ngaluarkeun duit.

Basa di dieu mah condong kana basa anu alus. Basa anu loyog jeung kaayaan. Basa anu cocog dikedalkeunana reujeung matak ngeunah ngadéngé atawa narimana boh pikeun jalma anu diajak ngobrol pon kitu deui ku anu ngucapkeunana.

Ngobrol

Sanajan basa mah teu kudu meuli, tapi dina kanyataanana, loba jalma anu kacida beuratna pikeun ngedalkeun kekecapan anu loyog jeung kaayaan. Asa susah lamun kudu ngucapkeun kekecapan anu alus, anu cocog jeung kaayaan.

Komo dina hal Basa Sunda mah. Da sigana paribasa ‘Basa mah henteu meuli’ ayana dina Basa Sunda anu bakal kaharti ku urang Sunda. Jadi, ieu téh mangrupakeun hiji cekelan pikeun urang Sunda ngeunaan basa anu digunakeunana. Da urang luar Sunda mah moal ngartikeun kana kecap ‘Basa mah teu meuli’.

Hayu atuh urang gunakeun Basa Sunda dina kahirupan urang, hususna lamun ngobrol antara urang Sunda jeung urang Sunda deui. Kumaha atuh lamun teu bisa atawa bingung kénéh kumaha ngagunakeun basa Sunda téh? Da cenah basa Sunda mah ngabogaan undak-usuk basa anu bisa jadi bakal nyusahkeun anu teu apal kana undak usuk basana. Nya sahanteuna atuh dina obrolan téh lamun teu bisa basa Sunda anu lemes, ngagunakeun kekecapan anu kaasup basa loma. Ulah nepikeun ka ngagunakeun basa anu kasar, komo garihal mah.

(Gambar meunang nginjeum ti: http://images.clipartof.com/small/63179-Royalty-Free-RF-Clipart-Illustration-Of-Black-And-White-Human-Factor-Men-Talking.jpg)