Dongéng Uing


Sakumaha ngaranna, loka atawa blog ieu téh eusina ngeunaan dongéng, hususna dongéng anu remen dicaritakeun di tatar Sunda. Rupa-rupa dongéng anu jadi kacapangan pikeun barudak baheula anu osok didongéngkeun ku kolotna aya dina ieu blog. Dongéng sasatoan saperti dongéng Sakadang Peucang jeung Sakadang Kuya, aya dina ieu blog. Reujeung dongéng sasatoan séjénna aya dina pedalan ieu blog.

Blog Dongeng Uing

Salian ti dongéng sasatoan, sakumaha anu dijelaskeun dina sloganna ‘Dongéng, carita rayat, jeung lian ti éta beunang ngumpulkeun, nyalin, jeung nyusun jisim uing’, dipedalkeun ogé carita séjén salian ti dongéng. Nilik kana kotak Warnaning Dongéng, pedalan-pedalan dina ieu blog kawengku ku sababaraha warna atawa rupa dongéng. Aya dongéng atawa carita anu kaasup Carita Karajaan, Carita Pantun, Carita Sajarah, Carita Wawacan, Dongéng Jalma Biasa, Dongéng Karajaan, Dongéng Lelembut, Dongéng Sasakala, katut Dongéng Sasatoan.

Waktu dilongok kana ieu blog dina ping 25 Oktober 2012, pedalan pangahirna téh ngeunaan Sakadang Kuya Ménta Tulung Ka Sakadang Keuyeup anu nyaritakeun ngeunaan lalampahan Sakadang Kuya nyokot deui ulingna anu direbut ku Sakadang Monyét kalawan dibantuan ku Sakadang Keuyeup. Ieu pedalan téh dipedalkeun dina ping 31 Juli 2008.

Panungtungan, saha atuh ari Uing anu remen disebut-sebut dina ieu blog téh? Kecap Uing dina ieu blog tangtuna ogé aya pakaitna reujeung anu miboga ieu blog. Anu miboga ieu blog téh nyaéta Budi Rahayu Tamsyah anu nganjrek di Wanayasa Purwakarta.

Pikeun anu nineung ku dongéng-dongéng baheula anu jadi kacapangan budak baheula, bisa ngalongok ka ieu blog, anu alamatna di http://dongeng-uing.blogspot.com/. Atuh lamun hayang mikawanoh anu miboga ieu blog, dijelaskeun ogé ngeunaan anu bogana kalawan lengkep di alamat Profile Blogger.

Dongéng Saméméh Saré


Mun keur cicing jeung pun Nini, kumatak nineung. Nineung ku kanyaahna, nineung ku kahemanna, nineung ku kasabaranana. Jeung ku matak nineung mun geus mangdongengkeun. Samemeh sare, pun Nini osok mangdongengkeun kuring. Ari dongengna lolobana mah dongeng sasatoan. Aya dongeng “Sakadang Kuya jeung Sakadang Peucang”, “Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet”, “Sakadang Bagong jeung Sakadang Maung”, jeung dongeng sasatoan nu sejenna.

Memang nu ngaranna dongeng sasatoan mangrupakeun hiji dongen anu lumayan dipikaresep ku barudak jaman baheula, samemeh aya alat hiburan modern saperti radio jeung tipi katut komputer. Eusina dongeng eta lolobana mah silih elehkeun saperti dongeng “Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya” atawa “Sakadang Kuya jeung Sakadang Peucang”. Dina dongeng “Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya”, duanana silih elehkeun dina melak cau, terus dina maling pelak cabe. Mun dongeng “Sakadang Kuya jeung Peucang” mah silih elehkeun dina balap lumpat. Aya deui dongeng “Sakadang Bagong jeung Sakdang Maung” anu nyaritakeun kumaha cara Sakadang Bagong nangtayungna anakna supaya henteu didahar wae ku Sakadang Maung.