Festival Kaulinan Urang Lembur 2013


Sanggeus sababaraha kali dilumangsungkeun dina waktu saméméhna, Festival Kaulinan Urang Lembur diayakeun deui dina entragan taun 2013. Festival atawa kajawaraan anu biasa disebut Alimpaido ieu baris dilumangsungkeun bareng reujeung acara ‘Pekan Budaya Jawa Barat’. Festival Kaulinan Urang Lembur jadi salasahiji pangeusi acara Pekan Budaya dina raraga miéling milangkalana Propinsi Jawa Barat anu ka-68.

Sakumaha anu dijéntrékeun dina loka Disparbud Jawa Barat, Kaulinan Urang Lembur ieu mangrupakeun bagéan tina budaya anu aya di masarakat, hususna masarakat Jawa Barat. Ieu kaulinan salian ti pikeun heureuy jeung pangaresep, ogé mangrupakeun salasahiji jalan pikeun ngawanohkeun niléy atawa tata krama kahirupan di masarakat. Kaulinan ieu kacida pentingna kusabab biasana mah pakait raket pisan reujeung kahirupan barudak. Barudak anu keur nyorang mangsa gampang pisan nyerep niléy ti luar. Kaulinan urang lembur ieu béda pisan reujeung kaulinan modérn anu keur mahabu ayeuna. Kaulinan Urang Lembur mah miboga niléy anu alus pikeun ngadidik ajén-inajén kahirupan barudak. Loba niléy kahirupan anu bisa diala tina Kaulinan Urang Lembur ieu, diantarana waé kumaha gawé babarengan kalayan sauyunan, diajar motékar, diajar supaya hirup kudu jujur jeung bener.

Gambaran Alimpaido 2011 di Bogor
Gambaran Alimpaido 2011 di Bogor

Didadasaran ku hal ieu Disparbud Jawa Barat ngayakeun acara Festival Kaulinan Urang Lembur. Dina festival entragan ayeuna mah geus aya parobahan dina hal cara tatandingna. Kalawan gawé bareng jeung Komunitas Hong, Disparbud ngarobah sistem tatanding anu biasa dipaké saméméhna. Lamun saméméhna mah leuwih condong kana tarung hiji lawan hiji néangan saha anu punjul, ayeuna mah ngagunakeun waktu. Aya salapan rupa kaulinan anu diasupkeun kana ieu kajawaraan, nyaéta: Papancakan, Sorodot Gaplok, Babalonan tina Sarung, Gatrik, Papanggalan, Rorodaan, Jajangkungan, Bedil Jeprét, jeung Sumpit. Unggal pamilon kudu maénkeun éta sakabéh kaulinan dina waktu anu geus ditangtukeun. Anu jadi pinunjulna ditangtukeun ku jalan ngitung niléy beubeunanganana unggal pamilon.

Hal ieu dipilih supaya unggal pamilon henteu manco kana kumaha cara supaya bisa meunang, tapi kumaha carana bisa ngulinkeun kaulinan kalawan pangalusna. Leuwih ti éta, kumaha supaya miboga sumanget pikeun ngiluan kajawaraan, diajar bari hareureuy. Antukna, barudak anu ngiluan jadi pamilon sahanteuna bisa mikawanoh jeung ngarasakeun ngeunah jeung senangna ngaheureuykeun kaulinan urang lembur. Leuwih jauhna jadi mikaresep kana Kaulinan Urang Lembur. Lamun geus loba anu mikaresep mah moal gampang leungitna ieu Kaulinan Urang Lembur téh.

Dina entragan 2013 ieu, Disparbud méré lolongkrang pikeun pamilon ti unggal rombongan (kontingén) anu ngiluan téh jumlahna genep urang. Ti anu genep urang téh, opat urang mangrupakeun pamaén poko (inti), saurang deui pikeun sérep (cadangan), katut saurang deui mah ofisialna. Pamilon anu bisa ngiluanana téh barudak anu umurna antara 12 nepi ka 15 taun. Nurutkeun rarancang, ieu kajawaraan Kaulinan Urang Lembur baris diiluan ku 25 rombongan salaku wawakil ti 24 Kabupaten/Kota anu aya di Propinsi Jawa Barat (anu teu ngirimkeun rombonganana mah Kota Tasikamalaya jeung Purwakarta), ditambah sarombongan deui ti Komunitas Pecinta Monju ‘Ruas’. Ieu kajawaraan baris dilumangsungkeun di Monumén Perjuangan Rakyat Jawa Barat Jl. Dipatiukur No. 48 Bandung dina jam dalapan isuk-isuk nepikeun ka jam 12 pabeubeurangna.

Saméméh dilumangsungkeunana ieu kajawaraan, baris dilumangsungkeun heula workshop ngeunaan Kaulinan Barudak Jawa Barat anu diiluan ku barudak sakola anu aya di sakurilingeun Monumén Perjuangan Jawa Barat. Ayana workshop ieu dipiharep jadi salasahiji cara pikeun ngajaga budaya Jawa Barat supaya dipikawanoh ku barudak ngora.

(Sumber inpo Disparbud Jawa Barat)

Pekan Seni Budaya Jawa Barat di Monumén Perjuangan


Dina raraga miéling milangkalana Propinsi Jawa Barat anu ka-68, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Propinsi Jawa Barat baris ngayakeun acara ‘Pekan Seni Budaya Jawa Barat 2013’. Acara anu dilumangsungkeun salila saminggu (tujuh poé tujuh peuting) ieu maké tempat di Monumén Perjuangan Rakyat Jawa Barat katut Balé Rumawat Unpad di Jalan Dipatiukur dayeuh Bandung. Ngeunaan waktu, mimiti ping 7 Séptémber nepikeun ka ping 13 Séptémber 2013. Unggal poéna baris dimimitian dina jam salapan isuk-isuk kalayan ditutup dina jam sapuluh peuting.

 
Disparbud Jawa Barat

Numutkeun inpo anu dipedalkeun ku loka Disparbud Jawa Barat, ieu acara baris diiluan ku 26 wawakil Kabupatén/Kota di Jawa Barat, komunitas seni katut tukang nyieun alat-alat kasenian anu aya di propinsi Jawa Barat. Anu ngiluan kana acara ieu bakal midangkeun pagelaran seni anu jadi andelan unggal kabupaten/kota, hélaran seni tradisi Jawa Barat, kaulinan urang lembur, pagelaran seni kiwari (kontémporér), bobodoran, pasanggiri ngagambar pikeun barudak, workshop widang seni budaya, Féstival Wayang Internasional, Paméran Seni Rupa Ténda katut Paméran Kujang.

Cenah mah, ku ayana ieu acara dipiharep sangkan sagala rupa seni budaya anu aya di sakuliah Jawa Barat bisa dipintonkeun. Rupa-rupa kasenian anu béda-béda katut sumebar di 26 kabupaten/kota bisa dipidangkeun. Ka hareupna éta kasenian téh bisa leuwih dimekarkeun deui supaya bisa nedunan pangabutuh kana hal-hal éstétika, ogé bisa nedunan pangabutuh anu aya pakaitna reujeung ékonomi. Ku jalan dipintonkeun dina ieu acara, masarakat bisa meunangkeun hiburan anu alus, ngadidik katut miboga niléy budaya anu alus pikeun kahirupanana. Leuwih jauhna ngarojong kana motékarna seniman supaya leuwih jero dina neuleuman kasenianana, ogé méré kasempetan ka seniman supaya bisa manggung di tempat anu leuwih lega ambahanana.

Nurutkeun rarancang, cenah acara ieu baris dibuka ku Gupernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dina poé Saptu ping 7 Séptémber 2013 jam salapan isuk-isuk kalawan maké tempat di Monumén Perjuangan Rakyat Jawa Barat.

Kasenian andelan anu baris dipintonkeun diantarana waé Seni Ranggeuyan Seni ti Pakuan, Seni Koreografer Jaipong, Seni Topéng Rawayan Sabilulungan, Seni Gonjing Pakubumi, Opera Tarling, jeung réa-réa deui. Ngeunaan jadwalna mah bisa dititenan di handap ieu:

Poe Pintonan Asal Pintonan
1 Seni Ranggeuyan Seni Ti Pakuan Kota Bogor
Seni Palamustari Paksi Kabupaten Garut
Gelar Karya Seni Koreografer Jaipong (Lawung Motekar) kalayan mintonkeun bentang Sandrina (IMB 2013) Kabupaten Garut
2 Pameran jeung Pasanggiri Ngagambar pikeun barudak
Kaulinan Urang Lembur
Pintonan Band Zephry, Gerin Day jeung Diversia
Festival Lawak Borangan
Band Komunitas Bluess
3 Seni Topeng Rawayan Sabilulungan Kabupaten Bandung
Seni Gonjing Pakubumi Kabupaten Sukabumi
Lakon Si Jantuk Kabupaten Bekasi
Opera Tarling jeung Festival Lawak Borangan Kabupaten Indramayu
4 Seni The Mask Kota Sukabumi
Seni musik Komedi Borelak, Magician-Jeihan Kota Tasikmalaya
Seni Rampak Kacapi, Band Elmoka Kota Cimahi
Seni Sendratari Wayang Orang Kota Cirebon
Seni Sangkuriang Bajidor Kabupaten Subang
5 Rampak Sukapura Kabupaten Tasikmalaya
Seni Godeg Ayu, Musik Pop Ethnic The Mit Kota Depok
Seni Ronggeng Nyeta Kabupaten Majalengka
Seni Dulag Munggahan Kabupaten Cianjur
Seni Rengkak Mojang jeung Line Dance on The Street Kabupaten Bogor
6 Seminar neuleuman naskah kuno ngeunaan Bandera Kasultanan Cirebon
Sydney Puppet Theatre (jejer Nella’s Wings) Ostrali
Magisch Theater (kalawan jejer Panta Rhei II) Walanda
Seni Tayub Kreasi Kabupaten Kuningan
Roppets Edutainment Production (jejer One World) Pilipin
One Song
Seni Moyeg Kabupaten Purwakarta
Hajat Buruan Kabupaten Bandung Barat
Wayang Punokawan Nusantara Madagaskar (jejer Semar Mengunjungi Kerabat di Madagaskar)
Komunitas Dangdut
7 Seni Topeng Bekasi Candra Bhaga Kota Bekasi
Mascots and Puppets Specialists (jejer Streets of Singapore) Singapur
Seni Kacapi Jeletot Kabupaten Karawang
Seni Calung Modern Kota Banjar
Cengizozek Shadow Theatre (jejer Garbage Monster) Turki
Wayang Motekar (jejer si Acung) Indonesia
Seni Kreasi Musik Bambu jeung Komunitas Reggae Kabupaten Sumedang
8 Tari Sarung On The Street Kota Bandung
Konser Alat Musik Tiup Kabupaten Ciamis

(Sumber warta: Disparbud Jawa Barat)

Alimpaido, Minangka Olimpiade Pikeun Barudak


Alimpaido mangrupakeun hiji kagiatan atawa acara anu dilumangsungkeun ku Dinas Pariwisata & Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat. Dina ieu acara téh dipintonkeun jeung dipatandangkeun rupa-rupa kaulinan barudak baheula anu geus jarang diparaké jeung henteu dipikawanoh deui ku barudak ayeuna. Ari acarana biasana mah mangrupa pestival.

Ari dadasar dilumangsungkeun ieu acara téh kusabab kaulinan barudak baheula hususna di Jawa Barat geus ampir leungit di masarakat. Barudak ayeuna geus henteu apal deui kana rupa-rupa kaulinan barudak baheula, anu dipaké arulin ku karuhunna (kolot-kolotna) baheula. Kusabab kitu, kuayana ieu acara dipiharep supaya rupa-rupa kaulinan barudak baheula téh bisa dikali deui jeung diwanohkeun deui ka barudak supaya éta kaulinan barudak henteu nepikeun ka leungit taya tapakna.

Alimpaido téh cenah mah kecap anu meunang nyokot tina kecap Olimpiade. Ngan éta kecap téh disalénggorkeun jadi alimpaido. Ari kecap alimpaido, lamun dibéjérbéaskeun deui mah mangrupakeun kecap rangkepan tina kecap alim jeung kecap paido. Alim hartina embung, sedengkeun paido hartina dibohongan. Jadi kecap alimpaido bisa miboga harti embung dibohongan. Leuwih jembarna éta kecap téh bisa dihartikeun embung linyok bohong. Hal ieu téh luyu reujeung niléy-niléy anu dipiboga ku kaulinan barudak baheula anu ngawengku kana niléy-niléy budaya anu alus jeung kamotékaran dina kahirupan.

 

Atuh ahirna mah, kuayana alimpaido ieu kahayang jeung harepan supaya rupa-rupa kaulinan barudak bisa dihirupkeun deui bisa kahontal. Kaulinan barudak moal nepikeun ka leungit tina kahirupan.

Alimpaido geus jadi program pikeun Diparbud Jawa Barat. Ieu acara dimimitian taun 2009 anu dilumangsungkeun di dayeuh Bandung. Acara alimpaido satuluyna mah ngider ka unggal Kabupaten di Jawa Barat.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.disparbud.jabarprov.go.id/)