Anu Leungit Ingetan Jeung Néangan Élmu


Teu sakabéhna jalma anu hirup bisa sadar kana dirina jeung kaayaanana. Aya sababaraha urang jalma anu kadang teu sadar kana kaayaan dirina. Teu sadar téh bisa disebut oge teu eling kana dirina atawa leungit ingetanana. Anu biasana mah inget kana diri jeung kaayaan dirina, kusabab aya hal anu ngaganggu kana éling jeung ingetanana, éta jalma jadi teu sadar kana ingetanana. Kaayaan teu sadar ieu bisa disebut ogé gélo.

Pikeun barudak mah, aya kalana sarieuneun ku jalma anu leungit ingetanana téh. Komo deui lamun dangdanan jalmana lumayan pikasieuneun. Kumis baplang, janggotna paranjang jeung bajuna sararuék, matak pikagimireun anu manggihanana. Komo pikeun budak awéwé mah matak birat lalumpatan.

Jalma anu kaganggu ingetanana

Teu kabéh jalma anu kaganggu ingetanana pikasieuneun. Aya ogé jalma anu matak pikaseurieun. Jalma anu kaganggu ingetanana anu ieu mah osok dihareureuyan ku barudak téh. Komo ku budak lalaki mah. Najan apal yén éta jalma téh kangaggu ingetanana, osok pada ngaheureuyan (pada nanya bari heureuy). Untung waé tumibana ka barudak anu resep heureuy, tacan apal kana bebeneran jeung apal di temah wadi. Coba waé lamun anu anu migawéna (ngaheureuyanana) téh jalma anu geus kolot. Katempo pisan sigana mah saruana téh.

Lamun manggihan jalma anu kaganggu ingetanana, biasana mah anu mimiti jadi pananya (gunemcatur) téh kunaon éta jalma bet kaganggu ingetanana. Nya jawaban anu remen kapanggih mah cenah kusabab éta jalma téh teu kataékan ngala élmuna. Élmu anu keur diala atawa diudagna henteu nepikeun ka kacagking. Élmu naon atuh? Umumna mah élmu ngeunaan kanuragan atawa élmu kabatinan. Cenah éta gé….

(Gambar meunang nginjeum ti http://4.bp.blogspot.com/_7VoKPsVndP4/TRNBOi5aDXI/AAAAAAAAA3E/KTxdOFaDZB4/s1600/4.Orang+gila.jpg)

Jalma Reujeung Janggélék Dirina (Bagéan Kahiji)


Bubuka

Jalma anu hirup di dunya ieu pasti ngaku dirina téh aya di dunya ieu. Hirupna téh pasti dibarengan ku ayana dirina atawa janggélék dirina. Da bener ogé anu ngaranna jalma hirup mah pasti kudu aya reujeung janggélék dirina atawa wujud dirina. Jalma anu hirup bakal katempo ragana. Jadi geus jadi hiji kapastian lamun jalma hirup bisa katempo tina raga badagna.

Ieu ibarat hirup reujeung hirupna jalma. Teu bisa dipisahkeun.

Jalma di dunya

Ngan anu kudu ditegeskeun téh, naha bener hiji jalma anu hirup teu bisa dipisahkeun reujeung janggélék dirina atawa aya dirina. Hirup jalma anu kumelendang di dunya ieu téh lain ngan ukur ngaku-ngaku hirup bari jeung henteu dibarengan ku janggélék dirina.

Anu dipimaksud ku ‘janggélék dirina’ téh nyaeta kumaha éta jalma téh ngalakonan kahirupanana téh bener-bener aya dina kahirupanana. Jalma anu hirup atawa aya di dunyana téh bener-bener aya. Lain ngan ukur ngaku-ngaku aya, anu padahal mah euweuh atawa teuaya.

Naon sababna?

Sababna mah, osok aya jalma anu ngaku aya tapi ayana éta jalma téh teu dianggap atawa dianggap euweuh. Dianggap euweuhna téh lain ku dirina, tapi ku pihak séjén, bisa ku jalma séjén atawa pihak di luar éta jalma. Jadi aya jalma anu ngaku dirina aya, tapi dianggapna euweuh. Ieu hal téh bisa waé kusabab aya hal-hal anu teu bisa dicumponan ku éta jalma dina ngalakonan kahirupanana, anu nyababkeun éta jalma téh sanajan aya ogé dianggapna euweuh.

Kumaha lamun kitu?

Ih, palias teuing!

Mudah-mudahan dijauhkeun tina kaayaan jalma anu samodél kitu.

[Nyambung]

(Gambar meunang nginjeum ti http://owall.net/image?id=6004&horder=223)

Milih Hiji


Ngan hiji nu ngancik na diri,
Rek diajak alus atawa keri,
Sagalana moal pahili,
Pikeun saha nu kataji,

Hiji nu taya duana,
Nepi iraha rek ngalalana,
Neangan sagala upaya,
Tetep aya lebahna,

Di dieu atawa di ditu,
Milih mah eta kudu,
Jalan mana nu dilaku,
Datar atawa pinuh batu,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=436723271893)

Ngalalakon Nu Didongdon, Ti Pasamon Ka Saban Wewengkon


Cing caringkas, jagjag waringkas, kudu jadi jalma bedas
Awakna kudu teuas lir ibarat batu cadas
Teu gampang, teu haringhang, jauh tina ngahelas
Sanajan kitu tetep bisa ngabedakeun mana hideung mana bodas

Masing jujur, supaya hirup henteu palalaur
Ulah lamur, mun nempo batur keur mujur
Ulah sirikan, ulah hayangan, lamun batur aya di luhur
Alukan milu bungah bungangang, milu sukur

Tong loba kahariwang, sanajan hirup kudu ngayang
Tong haleungheum, sanajan poe kawas lain beurang
Tong hanaangan, sanajan poe keur bayeungyang
Tong sieunan, da doa kolot teu weleh marengan ujang

Tong nguyung, komo kudu ngukur kabingung
Tong elat inget, yen hirup mah kudu padungdung
Tong talangke, tong nganti jalma-jalma geus suwung
Poma inget, kana doa jeung harepan anu jadi indung

Omat ulah poho kana diri, diri anu sajati
Lapampahan di dieu lain pikeun kaluli-luli
Da nu ngaranna wanci mah geus aya anu ngonci
Kudu inget, kana penggeuing jeung pepeling ti nini aki

Hirup kudu satuhu, kana naon anu geus kaelmu
Pagawean, paripolah, tetep aya anu kudu digugu
Pangaweruh mangpaat, satru oge tangtu bakal milu
Inget, kudu inget, sagala piwejang anu jadi guru

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=404673441893)

Manusa


Manusa anu ngaku jadi manusa
Ulah ngan ukur ngarasa jadi manusa
Manusa anu taya hartina, manusa anu ngan ukur ngarasa manusa ceuk dirina
Manusa anu hirupna ngan saukur eukeur hirup di dunya
Manusa anu ngan saukur hayang hirup di dunya bari jeung teu ngarti kana kahirupan salaku manusa

Manusa kudu hirup beri jeung apal kana kamanusaanana
Manusa anu apal kana dirina,
Manusa anu apal kana saha dirina, apal kana asalna jeung apal arek ka mana lalampahan saterusna
Manusa anu nengetan dirina, anu tangtuna bakal apal kana Pangeranana
Manusa anu ngaji kana dirina, manusa anu apal kana jati dirina

Manusa lain ngan ukur hirup pikeun hirup di dunya
Tapi manusa anu bener-bener apal kunaon jeung kudu kumaha hirupna
Manusa anu apal jeung ngalaksanakeun naon anu jadi tugas kamanusaanana
Manusa anu bener-bener jadi manusa, sakumaha anu dipikayahang kunu nyieun manusa
Manusa anu bener-bener apal yen manehna teh makhluk anu sampurna
MANUSA anu sabener-benerna MANUSA

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/amid.abdul.malik.imanuddin?v=app_2347471856&ref=profile#!/note.php?note_id=302833956893)