Anaking


Deudeuh teuing anaking, anak aing
Lalampahan bet ngarempak anu dipahing
Nyorang jalan anu gurawes lamping
Naha teu sieun kitu lamun teu cicing
Lamun leupas kadali, henteu eling

Ti leutik, teu weleh diatik dididik
Teu weleh mepeling mere pangeling sanajan saeutik
Kana kaalusan teu weleh satuhu, ngiclik
Teu weleh beubeunangan lamun balik
Pangarti teu weleh nambahan, terus diulik

Manjing rumaja, harepan terus nyaliara
Masing jadi jalma anu mawa ajen kulawarga
Hirup reujeung batur tetep natangga
Sagala henteu ngan ukur jadi cocoba
Indit reujeung balik henteu pasalia

Nete taraje nepikeun ka gede baleg tampele
Harepan minuhan mani ku gede hate
Harepan beurang peuting tetep mepende
Harepan nu jadi kanyataan lain pere
Mudah-mudahan henteu talangke diengke-engke

Harepan tinggal harepan, nu pamohalan
Kanyataan pasalian reujeung pikiran
Kahayang ukur cicing dina emun-emunan
Jugjugan mengpar ngencar tina tujuan
Naha…, atuh naha, bet robah udagan

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/amid.abdul.malik.imanuddin?ref=profile#!/notes/amid-abdul-malik-imanuddin/anaking/411429281893)