Program Komputer mah Nangkep Data Anu Asup, Ngolah Data tur Ahirna Ngaluarkeun Hasilna


Lamun ditengetan mah anu ngaranna komputer katut program anu dijalankeunana kacida basajanna. Arék sakumaha susah jeung pabaliutna prosés anu dilakonan ku program dina komputer, sabenerna mah cara gawéna sarua waé reujeung anu dilakonan ku program anu basajan. Arék naon waé programna, arék kumaha waé programna, intina mah sarua waé. Cara gawéna nyaéta nangkep anu asuk kana komputer anu mangrupa data, terus data éta diolah jeung dikokolakeun, anu hasilna diteundeun atawa dikaluarkeun pikeun dibikeun anu merlukeun hasil tina olahan data éta.

Program komputer anu nangkep data terus ngaluarkeun hasil olahan datana

Conto basajanna mah program paranti ngetik tulisan. Program paranti ngetik saperti Notepad, bakal narima data anu asup (nyaéta aksara anu diketik ku anu keur ngetik), terus éta data anu asup téh dikokolakeun (diolah). Nalika anu ngetik neken aksara A, mangka komputer bakal narima data anu ngawakilan aksara A. Sakur data anu asup ditangkep pikeun dikokolakeun ngajadi tulisan anu ngahaja dijieun ku anu ngetikna kalawan maké wangunan anu disetél ku anu ngetikna (rata paragrap tulisan, ukuran aksarana, anggang unggal jajar kalimah jeung nu séjénna). Saterusna hasil tina ngokolakeunana bisa diteundeun dina tempat neundeun atawa bisa ogé langsung dicitak dina kertas atawa dikirim ka anu merlukeun.

Program komputer anu pabaliut atawa komplék ogé sarua waé. Program aplikasi anu dijieun pikeun ngokolakeun data sarua bakal nangkep data anu diasupkeun ku anu ngasupkeun datana, terus dikokolakeun (diolah) pikeun dikaluarkeun sakumaha anu dipikahayangna. Program aplikasi anu ngokolakeun data mahasiswa di paguron luhur cara gawéna sarua waé. Nangkep data mahasiswa, data mayar béaya kuliah, nangkep data niléy mahasiswa, jeung data-data séjénna anu diperlukeun. Data-data éta dikokolakeun maké program anu cocog pikeun ngolah data ngeunaan mahasiswa terus diteundeun dina mangrupa databés. Hasilna bisa dijieun laporan atawa dicitak pikeun kaperluan anu ngokolakeun paguron luhurna atawa mahasiswana sorangan.

Program anu kaasup gim ogé sarua kitu kénéh. Gim bakal narima atawa nangkep data diasupkeun ku anu keur maén gim. Nalika anu keur maén gim neken kenop kibor atawa kenop mouse, data anu ditekenna terus dikokolakeun atawa ditarjamahkeun anu akibatna gim bakal ngajawab dina wangunan gerak dina gimna atawa ngadalikeun gimna.

Jadi, intina mah anu ngaranna program komputer mah moal leupas tina tilu hal éta: nangkep naon anu diasupkeun kana komputer (program), data anu ditangkep téh diolah, saterusna hasilna dikaluarkeun dina mangrupa kaluaran anu diperlukeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Pasipatan Parabot Keupeul


Sanajan parabot keupeul bisa disebutkeun mangrupakeun komputer dina wangunan leutik anu miboga kamampuhan turunan tina komputer, parabot keupeul miboga pasipatan anu béda reujeung komputer. Pasipatan parabot keupeul saperti hénpon diwawatesan ku ukuran anu leutik katut kamampuhanana anu aya wawatesanana.

Rupa-rupa parabot keupeul

Diantara pasipatan anu dipimilik ku parabot keupeul samodel hénpon reujeung PDA téh nyaéta:

 • Ukuran anu leutik. Ukuran parabot keupeul mah da kudu leutik supaya bisa dikeupeul ku dampal leungeun. Jadi teu anéh lamun ukuranana ogé leutik.
 • Memori anu leutik ogé. Kusabab memorina leutik, atuh program aplikasi katut data anu bisa diteundeun dina parabot keupeul mah teu bisa loba-loba teuing atawa teu bisa gedé. Program aplikasi anu dijieunna ogé ukuranana kudu leutik. Pon kitu deui data anu diteundeun di jerona.
 • Kamampuhan ngokolakeun data anu aya watesanana. Kamampuhan parabot keupeul dina ngokolakeun data henteu kawas kamampuhan komputer biasa. Da tujuanana lain keur ngokolakeun data anu gedé katut pabaliut (komplek).
 • Daya (listrik) anu saeutik. Parabot keupeul kudu bisa dibabawa ka mamana. Najan ka tempat anu euweuh sambungan listrik ogé bisa dibawa. Kusabab kitu, hirupna parabot keupeul henteu gumantung kana ayana kabel listrik ti PLN. Da parabot keupeul dijieun supaya bisa hirup ku jalan maké listrik tina batré. Kusabab kitu parabot keupeul mah dijieun supaya bisa hirup kalawan dibéré listrik anu saeutik tina batré.
 • Wangunanana kuat dina sagala kaayaan. Kusabab bisa dibabawa ka manana, parabot keupeul mah kuat sanajan aya dina kaayaan anu béda-béda.
 • Nyambung kana jaringan anu henteu sagancang jaring komputer biasa. Gancangna ngirim data tina parabot keupeul henteu bisa nyaruaan kana gancangna ngirim dina komputer biasa. Hal ieu téh diwawatesan ku jinis sambungan anu aya dina parabot keupeul. Sanajan kitu, kapinunjulan parabot keupeul mah nyaéta kamampuhanana bisa nyambung kana jaringan sanajan keur di mana waé. Parabot keupeul dijieun supaya bisa nyambung kana jaringan anu teu maké kabel: GSM, CDMA, GPRS, EDGE, HSDPA jeung anu séjénna. Jadi sanajan gancangna henteu sagancang komputer biasa, tapi bisa nyambung ka jaringa najan keur di mana waé kalawan gampang (asal aya sinyal).

Sakitu heula pasipatan anu aya dina parabot keupeul. Sabenerna mah masih kénéh loba pasipatan séjénna. Susuganan waé dina tulisan séjénna bisa ditambahan.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.surfmobee.com/)

Wangunan MVC dina CodeIgniter


Ngomongkeun rangkay gawé CodeIgniter, teu bisa leupas tina wangunan MVC. Sababna mah dina ngagunakeunana rangkay gawé CodeIgniter maké wangunan MVC. Naon atuh MVC téh? MVC téh mangrupakeun wangunan program anu misahkeun bagéan-bagéan program jadi tilu bagéan nyaéta M, V jeung C. M mangrupakeun wawakil tina Models, V wakil tina Views sedengkeun C tina Controllers.

Pikeun leuwih jelasna mah MVC (Models-Views-Controllers) téh bisa dijelaskeun kieu:

 • Models mangrupakeun bagéan program anu nguruskeun data atawa bagéan program anu eusina téh ngeunaan struktur data anu diperlukeun dina ngajalankeun programna. Data-data anu diperlukeun ku program diurus ku bagéan Models.
 • Views mangrupakeun bagéan program anu nguruskeun rupa atawa pidangan programna. Sagala anu aya pakaitna reujeung anu bisa katempo tina program éta diurusna ku Views. Sagala wangunan program anu bisa katempo ku anu ngagunakeun program, diatur atawa dikokolakeun ku bagéan Views.
 • Controllers mangrupakeun bagéan program anu nyambungkeun antara Models reujeung Views. Data anu bakal diancokeun dina bagéan Views ditarik tina bagéan Models ku bagéan Controllers. Pon kitu deui sabalikna, naon (data) anu dipénta atawa anu diasupkeun ku anu maké program dina bagéan Views diasupkeun ka bagéan Controllers pikeun diolah terus ditepikeun ka bagéan Models lamun mikabutuh data anu disadiakeun ku Models.

Wangunan MVC téh kacida alusna dina nyieun program anu gedé pisan wangunan programna. Dina sakali waktu mah pasti program anu geus dijieun téh kudu diropéa atawa dibebener deui. Ku jalan maké wangunan MVC, pikeun ngaropéana leuwih gampang tibatan anu henteu maké wangunan MVC. Lamun anu perlu diropéa téh aya pakaitna reujeung pidangan atawa naon anu diancokeun ka anu maké program, anu dirobah téh apanan kari ngarobah bagéan Views-na. Lamun anu kudu dirobah téh ngeunaan datana, nya kari ngarobah bagéan Models-na.

Wangunan MVC dina struktur map CodeIgniter

Rangkay gawé CodeIgniter, dina makéna maké wangunan MVC. Dina struktur program anu disadiakeun geus ngasupkeun wangunan MVC. Hal ieu bisa katempo tina struktur map-na anu nyadiakeun map Controllers, Models jeung Views. Éta masing-masing map téh gunana pikeun neundeun payil program sakumaha bagéanana. Payil program anu gunana pikeun ngokolakeun data diteundeunna dina map Models. Pon kitu deui reujeung payil anu ngokolakeun ngeunaan pidangan diteundeunna dina map Views.

Smart Defrag, Pakakas Paranti Mémérés Payil dina Hardis


Payil dina hardis (hard disk) anu ayang-ayangan atawa acak-acakan mangrupakeun hiji hal anu bisa nyababkeun kompiuter jadi beurat dina digawéna. Lamun payil hiji program anu aya dina hardis diperlukeun ku kompiuter pikeun dijalankeun téh ayang-ayangan, bakal nyababkeun kompiuter lila dina neangan jeung mindahkeun éta payil program kana memori. Kompiuter kudu néangan ka saban tempat dina hardis nepikeun ka kapanggih éta payil program anu dibutuhkeun. Jadi kusabab ayang-ayanganana payil, bisa nyababkeun beurat kana gawé kompiuter. Pikeun ngungkulan ieu kaayaan, diperlukan pakakas atawa program anu bisa digunakeun pikeun memener atawa mémérés payil-payil (data atawa program) anu aya dina hardis supaya ditata kalawan rapih.

Smart Defrag

Smart Defrag mangrupakeun hiji pakakas/program anu bisa digunakeun pikeun mémérés payil data/program anu acak-acakan dina hardis. Ieu pakakas téh mangrupakeun program anu haratis jeung miboga sababaraha kaonjoyan tibatan pakakas lainna anu miboga guna anu sarupa. Ieu pakakas bisa digunakeun pikeun mémérés payil dina hardis kalawan henteu katempo eukeur mémérés (digawéna kalawan nyumput), kalawan otomatis teu kudu dititah.

Pakakas/program ieu miboga kaonjoyan diantarana, miboga pangabisa pikeun mémérés payil kalawan gancang jeung episien, mémérés kalawan otomatis tanpa dititah.

Pikeun merlukeun ieu pakakas atawa program, bisa ngundeur Smart Defrag ti alamat loka IObit.com atawa freenew.net.

Komputer mah Ibarat Pabrik


Anu ngaranna komputer téh lamun dina kahirupan mah siga pabrik. Ieu hal lamun ngilikan kana kumaha cara gawéna komputer. Komputer dijieun gunana pikeun ngokolakeun jeung neundeun data atawa inpo anu penting pikeun jalma. Data anu perlu dikokolakeun ku komputer diasupkeun kana komputer. Terus komputer ngolah éta data. Sanggeus diolah hasilna dikaluarkeun deui pikeun dibikeun ka jalma anu merlukeunana atawa diteundeun dina komputer pikeun sampeureun jaga lamun jalma mikabutuh éta data atawa inpo.

Nilik kana ieu hal, komputer téh lir ibarat pabrik. Pabrik merlukeun bahan anu bakal diolah. Sanggeus bahan asup ka pabrik jeung diolah, bakal kaluar hasil anu asalna tina bahan anu diolah tadi. Contona waé pabrik héleran atawa pabrik paranti ngagiling paré. Héleran merlukeun paré anu bakal diolahna. Lamun paré asup ka héleran terus diolah ku héleran (digiling), bakal kaluar béas anu mangrupakeun hasil tina paré anu digiling ku héleran. Salian ti béas, kaluar ogé huut badag reujeung huut lembut. Komputer ogé teu béda tina héleran ieu. Komputer merlukeun bahan anu baris diolah atawa dikokolakeun. Lamun bahan geus nyampak, bahan téh diolah nurutkeun kahayang jalma anu ngagunakeun éta komputer. Hasilna bakal kaluar tina komputer sakumaha anu dipikahayangna. Bédana téh komputer mah leuwih pinter tibatan héleran. Lamun héleran mah ngan ukur bisa ngatur ukuran béas anu dihasilkeunana, naha hayang béas biasa atawa mangrupa beunyeur, komputer mah bisa leuwih ti kitu pangabisana téh. Najan bahan anu bakal diolahna téh sarupa, hasilna bisa mangrupa-rupa gumantung kana kahayang jalma anu makéna.

Héleran paranti ngagiling paré

Matak dina komputer mah diperlukeun bagéan anu ngaranna PROGRAM anu digunakeun pikeun ngokolakeun jeung ngolah bahan anu diasupkeun kana komputer. PROGRAM komputer kacida pentingan dina ngajalankeun komputer dina raraga ngolah data atawa bahan. Jalma anu maké komputer dina ngolah data atawa bahan kudu apal kana pasipatan PROGRAM anu digunakeun pikeun ngokolakeun bahan anu diasupkeun kana komputer. Atawa bisa ogé sabalikna, komputer kudu apal kudu kumaha cara ngolah data atawa bahan anu diasupkeun kana komputer sakumaha anu dipikahayang ku jalma anu makéna. Kusabab kitu, kudu aya kasaluyuan antara maksud PROGRAM reujeung maksud jalma anu makéna dina ngokolakeun bahan atawa data.

(Gambar meunang nginjeum ti http://v-images2.antarafoto.com/gpr/1230108926/peristiwa-pertanian-26.jpg)

Ashampoo Burning Studio 6 Free, Pakakas Paranti Neundeun Data/Payil kana CD/DVD


Perlu ngasupkeun data atawa payil tina komputer kana CD atawa DVD? Lamun bener, dina prak-prakanana merlukeun program atawa pakakas pikeun ngasupkeun éta data kana CD atawa DVD.

Ashampoo Burning Studio 6 Free

Aya hiji program atawa pakakas anu lumayan alus anu bisa dipaké pikeun ngasupkeun data kana CD atawa DVD. Salian ti alus, pangpangna mah éta program téh haratis. Program éta téh ngaranna Ashampoo Burning Studio 6 Free.

Pakakas ieu lumayan sederhana, gampang dipakéna. Pérsi 6 masih kénéh maké kaonjoyan anu aya dina pérsi-pérsi saméméhna ditambah ku kabisana dina ngasupkeun data kana CD leuwih ti hiji (multi-disc), diasupkeunana kamampuhan pikeun nyedot data tina CD Audio jeung panambahan kabisa pikeun ngarojong format Blu-ray anu ngabogaan kapasitas nepikeun ka 5 gigabyte unggal lapisna.

Pangabisa anyar anu diasupkeun kana pérsi 6 ieu diantarana waé:

 • Nyieun peperenian (arsip) cadangan anu digémbol (di-zip) kalawan diringkeban maké tulaksandi.
 • Misahkeun peperenian sacara otomatis ngaliwatan diska anu loba (multiple disk)
 • Malikeun eusi peperenian kana tempat asalna
 • Di jero ieu pakakas geus ngagabungkeun ripper CD audio anu digunakeun pikeun nyimpen audio kana payil MP3, WMA atawa WAV
 • Aya pilihan pikeun ngatur jumlah salinan diska
 • Diska anu diasupan data bisa langsung dipariksa datana bari henteu kudu dikaluarkeun heula
 • Jeung rupa-rupa panambah anu diasupkeun kana ieu pakakas anu bisa nyababkeun gampangna ngagunakeun ieu pakakas.

Pikeun anu merlukeun ieu pakakas atawa program bisa ngundeur ti alamat http://download.cnet.com/Ashampoo-Burning-Studio-Free/3000-2646_4-10776287.html

Restoration, Pakakas pikeun Malikeun Data/Payil anu Kapupus


Salasahiji mangpaat kompiuter téh nyaéta pikeun ngokolakeun data. Rupa-rupa data bisa diteundeun jeung dikokolakeun maké kompiuter. Ti mimiti data anu basajan nepikeun ka data anu penting jeung rusiah, bisa diteundeun jeung diropéa dina kompiuter, salian ti diamankeun supaya teu katohiyan ku jalma séjén. Data-data saperti tulisan, gambar atawa poto, lagu, pidio jeung databés katut program kompiuter bisa diteundeun di jero kompiuter.

Anu ngaranna teuteundeunan, aya kalana osok kapiceun. Pon kitu deui reujeung data dina kompiuter. Aya kalana data téh kaserang ku hama kompiuter saperti pirus (virus) jeung pagawéan jalma anu ngadon heureuy, atawa kapiceun kunu bogana sorangan. Leuheung lamun datana téh teu pati penting. Nerap dina data anu penting, bisa jadi hiji kahanjeluan jeung kabingung. Kumaha carana malikeun deui data anu kapiceun atawa kapupus atawa ruksak.

Lamun ngalaman ieu kaayaan, aya cara pikeun ngungkulanana. Nyaéta ngagunakeun pakakas atawa parabot pikeun malikeun deui data anu kapiceun. Salasahiji pakakas anu geus nyampak téh nyaéta Restoration. Restoration mangrupakeun pakakas atawa program anu bisa dipaké pikeun malikeun deui data anu diteundeun dina hardis kompiuter anu kalawan teu kahaja kapiceun atawa kapupus.

Program ieu miboga kamampuhan pikeun ngoréhan data anu kahapus/kapiceun. Data atawa payil anu kapupus jeung geus dipiceun tina wadah sampah, bisa dikakat deui maké ieu program. Anu merlukeun ieu program, bisa ngundeur ti alamat
http://www.softpedia.com/progDownload/Restoration-Download-19260.html.

Restoration 3.2.13

Ari ngajalankeun ieu program, teu kudu dipasang dina komputer (diinstall). Tinggal jalankeun waé programna. Sanggeus jalan, pilih hardis anu arék ditéangan data atawa payil anu kapupus téa. Tuluy teken kenop Search Deleted Files. Tungguan waé nepikeun ka program ieu nimukeun sakabéh data atawa payil anu geus dipupus. Sanggeus réngsé, kotéktak ngaran data atawa payil anu dipimaksud. Sanggeus kapanggih, gunakeun kenop Restore by Copying. Teangan tempat eukeur neundeun data/payil anu arék dibalikeun téa.

Lamun hayang manggihan data atawa payil anu husus atawa geus tangtu ngaran data atawa payilna, bisa ngagunakeun kotak eusian All or part of the file pikeun nuliskeun ngaran data/payilna. Terus teken kenop Search Deleted Files.