Adat Kakurung Ku Iga


Di kantin sakola, si Edah eukeur guntreng ngobrol reujeung si Omon. Sanajan beda kelas reujeung beda lembur ditambah deui kakara wawuhna oge sababaraha minggu, duanana oge geus nyobat pisan.

“Mon, maneh teh babaturanana si Acim lain…?” Si Edah nanya ka si Omon.

“Heu-euh. Malahan mah lain babaturan deui. Da kuring reujeung manehna mah teu asa jeung jiga deui. Da geus jadi jadi sobat ti leutik keneh.” Tembal si Omon daria.

“Oh kitu. Salembur nya…?”

“Heu-euh. Salembur, sasakola deui waktu di SD, sakelas deuih.” Tembal si Omon deui.

“Lamun kitu mah apal atuh kana pasipatanana….” Si Edah nyoksrok jero, siga anu hayangeun apal kana pribadi si Acim.

“Nya…, perkara eta mah apal atuh. Tapi…,” si Omon teu kebat nyaritana.

“Tapi kumaha?” si Edah megat omongan.

“Teu kukumaha ketang.” si Omon teu jadi terus terangna.

“Naha…?” Si Edah panasaran. “Pedah ka sobat nya…? Moal beja-beja sagala rusiahna….?”

“Lain kitu atuh.” Si Omon ngahuleng.

“Terus…?”

“Teu ah. Enggeus ah tong nyaritakeun nu kitu. Tong nyaritakeun perkara eta. Mending keneh nyaritakeun hal sejen.” Si Omon nyalenggorkeun omongan.

“Em…. Saeutik wae atuh nya. Kuring mah ngan hayang apal kana pasipatan si Acim wungkul. Hiji wae.” Penta si Edah.

“Pasipatan nu kumaha?” Tembal si Omon siga anu haroream.

“Nya nu kumaha wae atuh. Nu penting mah pasipatan manehna.”

“Embung ah. Sieun kadengeeun ku manehna.” Si Omon culang-cileung.

“Moal atuh. Da si Acim mah eukeur di Perpustakaan. Jadi moal ngadengeeun. Dijamin lah.” Si Edah maksa.

Si Omon ngahuleng. Manehna luak-lieuk. Di kantin teh rada loba murid sakola, ngan tacan karenal kabehanana dan bareda kelas, kelasna saluhureun manehna. Aya anu saangkatan ngan beda kelas, reujeung tacan pati karenal kabehanana. Nu kenal teh kakara reujeung si Edah katut si Ikah wungkul, ditambah ku si Asep, Lalan, Wulan, Dede, Hendrik, Sahlan. Kabehananaa oge anu sakelas reujeung si Edah. Nu sejenna paling oge babaturan anu asal SD-na sarua reujung manehna: si Duyeh, si Uju, jeung nu sejenna.

“Kumaha…?” Si Edah maksa.

“Kumaha nya…,” si Omon ngahuleng.

“Eta wae atuh, hiji wae, ngan hiji….” Si Edah keukeuh maksa.

“Heug atuh lamun kitu mah. Tapi omat ulah dibeja-beja ka manehna nya.”

“Nya heu-euh atuh. Masing percaya wae ka kuring.” Si Edah nyayakinkeun si Omon.

“Manehna mah tara ieuh daria. Osok heureuy wae.” Ceuk si Omon. Nyaritana ampir teu kadenge da rada halon.

“Nu kitu mah atuh lain pasipatan. Da tiap jalma oge osok heureuy….” Si Edah siga anu hanjelu.

“Ih da ieu mah lain ngan ukur heureuy saheureuy-heureuyna atuh. Manehna mah teu nempo kaayaan. Sanajan anu nyaritana teh daria, tapi manehna mah siga anu heureuy wae. Teu dianggap daria. Eta pasipatanna teh lamun anu teuapal mah matak pikakeuheuleun. Da manehna mah teu nempo jalmana, sanajan kakara kenal oge tetep wae, eta pasipatanna teh teu bisa dipiceun atawa disumputkeun heula sakeudeung mah. Teuing atuh da kuring oge heran ku manehna mah. Langka dariana da. Geus pasipatanana meureun….” Ceuk si Omon deui panjang lebar.

“Nya lamun kitu mah atuh. Da si Acimna aya ka dieu.” Si Edah ngareret ka lawang panto kantin.

“Cim, cenah bapa maneh jadi bandar cau. Bener eta teh?” Mang Jeje, anu boga kantin nanya ka si Acim anu kakara asup ka kantin.

“Duka nya….” Tembal si Acim saceplosna wae.

“Bener ieu mah…. Lain heureuy.” Mang Jeje rada keuheul.

“Em, muhun.”

“Tah kitu atuh. Jawab masing daria.”

“Naon kitu Mang?”

“Henteu ieu mah nanya wae heula. Lamun amang perlu, apanan tinggal neang ka lembur.”

Si Acim unggut-unggutan.

“Cim ari harga cau ambon sabaraha sakilona?”

“Duka atuh. Da sanes abdi anu meseranana oge.” Tembal si Acim bari ngaleos nyampeurkeun ka si Omon reujeung si Edah.

“Ih, dasar!” nu nanya kutuk gendeng, asa teu diwaro ku si Acim. “Awas siah!”