Eundeuk-eundeukan


Eundeuk eundeukan lagoni
Meunang peucang sahiji
Leupas deui ku nini
Beunang deui ku aki

Eundeuk-eundeukan cangkuang
Bale bandung paseban
Meunang peucang pa ujang
Leupas deui ku akang

Eundeuk-eundeukan téh kecap asalna mah eundeuk. Eundeuk téh kecap kaayaan anu hartina henteu cicing atawa bulak-balik ka ditu kadieu. Ngeundeuk-ngeundeuk mah hartina keur migawé pagawéan supaya eundeuk. Sedengkeun ari eundeuk-eundeukan mah mangrupakeun kaulinan barudak anu maénna téh ngeundeuk-ngeundeuk. Anu dieundeuk-eundeuk téh biasana mah dahan tatangkalan anu ngalumbuk ka handap atawa dahan anu pendék (teu jangkung). Bisa ogé anu dieundeuk-eundeukna téh tangkal anu dituar terus éta tangkal téh ngangkang (tungtung atawa congo tangkalna henteu adek kana taneuh). Éta anu dieundeuk-eundeuk téh (dahan atawa tangkal) didiukan atawa dicicingan ku barudak, saterusna mah dieundeuk-eundeuk.

Dina prak-prakanana eundeuk-eundeukan, anu penting mah barudak téh gumbira, bisa hareureuy. Ieu kaulinan téh lir ibarat ayun-ayunan. Anu sieunan mah osok diheureuyan ka barudak séjénna supaya sieuneun atawa reuwaseun, anu wanian mah osok ngahajakeun ngeundeuk-ngeundeukna téh sing tarik pisan.

Tangkal anu rungkad bisa dipaké pikeun eundeuk-eundeukan

Ari dahan anu dieundeuk-eundeukna, biasana mah anu kuat henteu gampang potong. Salian ti éta ogé anu rada leuleus, lain dahan anu heuras. Da anu heuras mah susah dieundeuk-eundeukna. Anu kuat tur rada leuleus mah gampang pisan pikeun dieundeuk-eundeukna.

Dina kaulinan eundeuk-eundeukan, barudak henteu dikudukeun nyieun bahan. Da bahan anu diperlukeun mah ngan ukur dahan atawa tangkal rungkad (tangkal meunang nuar). Ngan barudak kudu bisa neangan dahan atawa tangkal anu alus pikeun eundeuk-eundeukan. Dahan anu kuat pikeun nahan beurat kabéh budak anu ngiluan eundeuk-eundeukan.

Sedengkeun mangpaat ieu kaulinan mah leuwih condong kana supaya gumbira wungkul. Kumaha supaya barudak téh bisa galumbira.

Ayun-ayunan


Ari ayun-ayunan mah mangrupakeun hiji ngaran pikeun kaulinan barudak anu nyarupaan kana ayunan pikeun kolot anu ngayunkeun budakna anu masih kénéh orok supaya gancang saré jeung tibra saréna. Lamun kolot mah nyieun ayunan pikeun orok téh osok maké samping kebat anu digantungkeun kana palang di imah, ari barudak mah biasana nyieun ayun-ayunana téh osok dina dahan tatangkalan. Naha tatangkalan anu aya di buruan imah atawa di tempat arulin barudak. Tatangkalan anu osok dipaké pikeun nyieun ayun-ayunan téh nyaéta tangkal kopi, tangkal jéngkol, rambutan atawa tatangkalan séjénna. Pokona mah tatangkalan anu gampang kahontal pikeun barudak, pangpangna dahan éta tangkal téh gampang pikeun nalikeun atawa ngagangtungkeun ayun-ayunan anu dijieun. Salian ti éta ogé, dahan anu dipaké pikeun ngagantungktun ayun-ayunan téh kuat lamun ayun-ayunana dipaké ku barudak.

Ayunan pikeun orok (foto meunang ngundeur ti: http://bp3.blogger.com/_x9bDHzhLbY4/R_G7kHPMjXI/AAAAAAAAAZo/gYB3SoUZpWU/s1600-h/Baayun+Maulid+1.jpg)

Ayun-ayunan ieu sahenteuna aya dua jinis, lamun ditempo tina wangunana atawa rupana: aya ayun-ayunan tina tali, bisa tali tina awi tali atawa tali rapia atawa tina areuy anu kuat. Aya ogé ayun-ayunan anu dijieunna tina leunjeuran awi (hususna awi tali). Jadi anu ngabédakeunana téh bahan atawa rupa bahan anu dipakéna.