Rorodaan Anu Teu Make Gilinding


Aya deui rorodaan anu bisa ditumpakan teh, tapi rorodaan ieu mah teu make gilinding. Rorodaan ieu mah bisa oge disebut gogorolongan. Da majuna teh ngagorolong dina tempat anu mudun. Di tempat anu mudun eta teh diteundeunan kai atawa awi anu parondok reujeung baruleud. Eta kai atawa awi teh minangka dadamparna anu bisa ngagorolong.

Eta kai atawa awi teh diteundeun ngajengreng di tonggoh ka landeuh, awahanana kira-kira sadeupaan. Tempat neundeunna teh alusna mah jalan anu teu pati mudun reujeung rata. Supaya majuna ieu rorodaan atawa gogorolongan teh lancar jeung teu gancang teuing. Da rorodaan ieu teh teu make rem.

Anu jadi tempat tutumpakanana bisa tina papan bisa oge urut bangku sakola anu geus euweuh sukuan atawa tihang. Eta tutumpakan diteundeun di tongoh, di luhureun kai atawa awi anu jadi dadampar anu dijengjrengkeun tea. Sanggeus bener, eta papan teh ditumpakan. Kusabab dadamparna buleud jeung diteundeun di tempat anu mudun, eta dadampar teh ngagorolong ka landeuh. Kungagorolongna eta dadampar, tutumpakan teh milu maju ka handap. Beres napak kanu dadampar anu di tonggoh, eta tutumpakan teh tatalepa ka dadampar anu leuwih dandap, teru wae maju nepikeun ka dadampar panungtungan, anu panghandapna.

Dina maenna kudu ati-ati. Sabab lamun teu ati-ati mah bisa nyababkeun cilaka. Kahijina ieu rorodaan teh taya reman (teu make rem), dadamparna bisa matak raheut kana awak/kulit, Jeung deui bisi tikusruk ka handap.

Tapi sanajan kitu, ieu kaulinan teh lamun dipigawe teh matak rame oge. Da lumayan loba mangpaatna pikeun barudak teh.

  1. Kumaha carana supaya barudak teh bisa gawe babarengan. Dina migawena teu bisa ku sorangan, kudu kulobaan. Anu neundeunan dadamparna, anu nyiapkeun tutumpakanana, jeung anu tumpakna kudu aya sababaraha urang budak.
  2. Kumaha carana supaya bisa tapis dina ngajalankeun tutumpakan. Kumaha carana neundeuk eta tutumpakan supaya henteu mengpar ti tujuan, ulah mengkol ka sisi.
  3. Bisa dijadikeun paranti lomba pajauh-jauh ngagorolongna.