Béda Library jeung Helper dina CodeIgniter


Pikeun anu osok maké rangkay gawé (framework) CodeIgniter pikeun nyieun aplikasi wéb, geus teu bireuk deui reujeung anu ngaranna helper katut library. Duanana osok dipaké pikeun ngalengkepan aplikasi, supaya dina prak-prakanana nyieun aplikasi téh leuwih gampang, kusabab dibantuan ku ayana helper atawa library. Pikeun ngokolakeun hiji atawa leuwih ti hiji kamonésan dina aplikasi anu dijieun, aya kalana ngagunakeun library atawa helper. Éta library jeung helper téh miboga pasipatan anu sarua, nyaéta payil pikeun mantuan migawé tugas-tugas atawa kamonésan anu aya atawa dijieun dina aplikasi.

Bedana helper jeung library dina CodeIgniter
Bedana helper jeung library dina CodeIgniter

Dina kanyataanana, rada susah pikeun ngabédakeun anu kumaha helper jeung anu kumaha library. Sahanteuna dina nyieun aplikasi anu mikabutuh kamonésan tambahan, anu bisa dipaké di bagéan mana waé dina aplikasi, naha kudu diasupkeun kana library atawa helper. Da duanana miboga gawé anu sarua.

Sanggeus disaliksik di mandala maya, ahirna mah bisa kapanggih ogé sababaraha perkara anu bisa jadi pangbébéda antara helper reujeung library.

Ari anu ngaranna helper mah:

 1. Kumpulan fungsi pikeun migawé tugas anu bulak-balik
 2. Dijieun pikeun mantuan tugas anu sabenerna mah geus nyampak cara migawéna
 3. Henteu butuh nga-instansiasi (nembrakeun) objek jeung wangunan fungsi-na statis
 4. Dijieun pikeun ngumpulkeun anu geus aya (konsolidasi), henteu nyieun anu anyar
 5. Pikeun migawé tugas anu leutik jeung basajan

Sedengkeun ari library mah:

 1. Pikeun kelas utiliti anu kaayaan objek-na kacida pentingna
 2. Dijieun pikeun mémérés masalah anu tacan pernah nyampak cara migawé saméméhna
 3. Butuh nga-instansiasi objek jeung fungsina henteu statis
 4. Dijieun kalawan nambahan kamonésan kana aplikasi
 5. Dijieun pikeun migawé tugas anu beurat

Kitu kurang leuwihna mah….

Mangpaat Paraméter PConnect dina CodeIgniter


Salasahiji pilihan pikeun nyambungkeun aplikasi PHP maké CodeIgniter kana databés téh nyaéta PConnect. Dina konpigurasi databés (payil database.php), aya paraméter PConnect anu bisa diatur jadi TRUE atawa FALSE. Ieu pilihan atawa paraméter téh bisa jadi aya mangpaatna pikeun aplikasi PHP anu keur dijieun. Ngan salian ti aya mangpaatna, bisa jadi ogé henteu aya mangpaatna. Naha arék ditetepkeun sina jadi TRUE atawa FALSE, duanana miboga mangpaat jeung madorotna. Ngan kudu apal naon waé mangpaat jeung madorotna.

Parameter sambungan databes dina payil database.php

Nurutkeun manual CodeIgniter, PConnect téh mangrupakeun singketan tina Persistent Connection. Sedengkeun persistent connection, nurutkeun manual PHP mangrupakeun hiji sambungan SQL anu henteu dipegatkeun sanajan paréntah SQL geus dilaksanakeun kalawan sampurna. Nalika Persistent Connection dipénta, PHP bakal mariksa heula naha geus aya sambungan anu sarua saméméhna atawa acan. Lamun geus aya, mangka PHP bakal ngagunakeun éta sambungan anu geus aya pikeun nyambungkeun kana databés. Lamun euweuh, mangka PHP bakal nyieun sambungan anyar. Anu dipimaksud ku sambungan anu ‘sarua’ téh nyaéta sambungan anu dijieun ka host anu sarua kalawan sandi asma jeung sandi kecap anu sarua ogé.

Ngeunaan ngatur PConnect dina CodeIgniter, naha kudu dijadikeun TRUE atawa FALSE, aya hiji wangkongan atawa ngadu bako di StackOverFlow, ngatur PConnect dina CodeIgniter jadi TRUE/FALSE aya untung-rugina. Dina éta lambaran ngadu bako dijelaskeun cenah aya alusna lamun ngatur paraméter PConnect jadi TRUE lamun:

 • Miboga hardware pangladén wéb jeung databés anu alus dina ngajalankeunana,
 • Databés katut pangladén wéb anu geus di-tune kalawan bener,
 • Miboga hardware paranti nyoba anu sarua reujeung hardware anu bakal dipaké nalika jalan,
 • Jeung miboga anggapan yén performance jadi masalah anu disababkeun ku lilana waktu sambungan databés.

Ngan kudu apal heula, ngatur PConnect kana TRUE, bakal nyababkeun:

 • Bug kusabab lobana sambungan anu teu kapariksa jeung teu kanyahoan (jadi waé loba teuing sambungan).
 • Sambungan databés bakal ngaleuwihan batesan anu ditangtukeun.
 • Cara gawé databés bakal nyirorot kusabab lobana sambungan anu nganggur teu kapaké.
 • Jadi bug kusabab sambungan loba anu teu kapaké jeung aplikasi henteu apaleun.

Tapi alusna PConnect diatur jadi TRUE téh nyaéta bisa ngurangan waktu pikeun nyieun sambungan mimiti kana databaés, dina harti bisa gancang nyambung kana databés.

Kitu cenah….

Masang CodeIgniter di Pangladén Wéb Kompiuter Sorangan


Sanggeus ngundeur CodeIgniter tina situsna, wangunan payilna téh masih dina gémbolan (zip). Atuh kudu dimekarkeun heula éta payil téh. Sanggeus dimekarkeun, hasilna mangrupakeun kumpulan payil jeung map. Dina kasus CodeIgniter anu diundeur téh geus nepikeun kana pérsi 2.1.0, hasilna aya tilu map ditambah 2 payil: map application, system reujeung user_guide; payilna index.php jeung license.txt. Eta kabéhanana diwengku ku map CodeIgniter_2.1.0.

Map hasil nyalin CodeIgniter 2.1.0 kana map htdocs

Sanggeus dimekarkeun mah, langsung waé payil-payilna disalin kana map htdocs anu aya dina pangladén wéb kompiuter sorangan (XAMPP). Cara nyalinna bisa langsung map CodeIgniter_2.1.0 kabéhanana kana map htdocs atawa eusi map CodeIgniter_2.1.0 kana map htdocs. Sarua waé sabenerna mah. Ngan anu ngabédakeunana téh engkéna dina waktu ngaksés wéb dina panyungsi wébna. Bisa ogé disalinna kana map meunang nyieun sorangan dina jero map htdocs. Dina kasus ieu mah, map CodeIgniter_2.1.0 disalin kana map htdocs. Atuh dina map htdocs téh apa map CodeIgniter_2.1.0.

Sanggeus rengsé mah, langsung waé diaksés maké panyungsi wéb (contona ngagunakeun Mozilla Firefox). Asupkeun alamatna: http://www.localhost/CodeIgniter_2.1.0/. Lamun bener, bakal kaluar lambaran wéb anu judulna Welcome to CodeIgniter, anu nandakeun yén CodeIgniter 2.1.0 geus bisa dipaké ngawangun aplikasi wéb.

Ancoan lambaran web hasil masang CodeIgniter 2.1.0 dina pangladen web kompiuter sorangan

Wangunan MVC dina CodeIgniter


Ngomongkeun rangkay gawé CodeIgniter, teu bisa leupas tina wangunan MVC. Sababna mah dina ngagunakeunana rangkay gawé CodeIgniter maké wangunan MVC. Naon atuh MVC téh? MVC téh mangrupakeun wangunan program anu misahkeun bagéan-bagéan program jadi tilu bagéan nyaéta M, V jeung C. M mangrupakeun wawakil tina Models, V wakil tina Views sedengkeun C tina Controllers.

Pikeun leuwih jelasna mah MVC (Models-Views-Controllers) téh bisa dijelaskeun kieu:

 • Models mangrupakeun bagéan program anu nguruskeun data atawa bagéan program anu eusina téh ngeunaan struktur data anu diperlukeun dina ngajalankeun programna. Data-data anu diperlukeun ku program diurus ku bagéan Models.
 • Views mangrupakeun bagéan program anu nguruskeun rupa atawa pidangan programna. Sagala anu aya pakaitna reujeung anu bisa katempo tina program éta diurusna ku Views. Sagala wangunan program anu bisa katempo ku anu ngagunakeun program, diatur atawa dikokolakeun ku bagéan Views.
 • Controllers mangrupakeun bagéan program anu nyambungkeun antara Models reujeung Views. Data anu bakal diancokeun dina bagéan Views ditarik tina bagéan Models ku bagéan Controllers. Pon kitu deui sabalikna, naon (data) anu dipénta atawa anu diasupkeun ku anu maké program dina bagéan Views diasupkeun ka bagéan Controllers pikeun diolah terus ditepikeun ka bagéan Models lamun mikabutuh data anu disadiakeun ku Models.

Wangunan MVC téh kacida alusna dina nyieun program anu gedé pisan wangunan programna. Dina sakali waktu mah pasti program anu geus dijieun téh kudu diropéa atawa dibebener deui. Ku jalan maké wangunan MVC, pikeun ngaropéana leuwih gampang tibatan anu henteu maké wangunan MVC. Lamun anu perlu diropéa téh aya pakaitna reujeung pidangan atawa naon anu diancokeun ka anu maké program, anu dirobah téh apanan kari ngarobah bagéan Views-na. Lamun anu kudu dirobah téh ngeunaan datana, nya kari ngarobah bagéan Models-na.

Wangunan MVC dina struktur map CodeIgniter

Rangkay gawé CodeIgniter, dina makéna maké wangunan MVC. Dina struktur program anu disadiakeun geus ngasupkeun wangunan MVC. Hal ieu bisa katempo tina struktur map-na anu nyadiakeun map Controllers, Models jeung Views. Éta masing-masing map téh gunana pikeun neundeun payil program sakumaha bagéanana. Payil program anu gunana pikeun ngokolakeun data diteundeunna dina map Models. Pon kitu deui reujeung payil anu ngokolakeun ngeunaan pidangan diteundeunna dina map Views.

Mikawanoh CodeIgniter, Rangkay Gawé (Framework) Paranti Nyieun Program dina PHP


CodeIgniter téh bisa disebut rangkay gawé pikeun nyieun aplikasi anu didadasaran basa PHP. Jadi CodeIgniter bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi dina loka atawa wéb (leuwih jelasna mah nyieun situs wéb). CodeIgniter miboga tujuan supaya dina nyieun aplikasi wéb téh gampang, henteu susah. CodeIgniter ditujukeun pikeun sing saha waé anu pagawéanana jadi tukang nyieun program dina PHP anu merlukeun cara-cara anu basajan tapi hasilna alus.

Loka CodeIgniter

Alusna CodeIgniter téh salasahijina kusabab lengkep dokumentasina (buku rusdina). Jadi lamun hayang diajar CodeIgniter kacida gampangna, da lengkepna catetan anu ngeunaan CodeIgniter anu disadiakeun ku anu ngaluarkeun CodeIgniterna.

CodeIgniter ditujukeun pikeun:

 1. Saha waé anu mikahayang rangkay gawé anu basajan.
 2. Saha waé anu mikabutuh hasil gawé anu alus.
 3. Saha waé anu mikabutuh neundeun loka dimana waé anu cocog reujeung sagala rupa pérsi PHP jeung rupa-rupa konpigurasi.
 4. Saha waé anu mikahayang rangkay gawé anu konpigurasina kacida basajanna (gampang).
 5. Saha waé anu mikahayang rangkay gawé anu teu kudu maké baris-baris parentah (command line).
 6. Saha waé anu mikahayang rangkay gawé anu bébas tina aturan ngeunaan tata cara nyieun program.
 7. Saha waé anu teu mikaresep pustaka monolitik anu gedé saperti PEAR.
 8. Saha waé anu embung lamun kudu diajar basa templating (sanajan kitu, ari paranti ngolah templating mah disadiakeun).
 9. Saha waé anu nyingkahan sagala anu pikasusaheun jeung ngarojong cara anu basajan.
 10. Saha waé anu merlukeun rangkay gawé anu jelas kusabab dokumentasina lengkep.

Pikeun anu mikabutuh inpo anu leuwih lengkep ngeunaan ieu rangkay gawé (framework) CodeIgniter katut dokuméntasina bisa ngundeur dina loka CodeIgniter.