Mangpaat Cikur Pikeun Ubar


Geningan taneman Cikur kacida pisan loba mangpaatna utamana pikeun ubar. Aya sababaraha panyakit anu bisa diubaran kalawan maké Cikur, diantarana waé panyakit balideg, nyeri sirah, batuk, misalah, asup angin, jeung panyakit séjénna. Kamampuhan Cikur dina ngubaran sababaraha panyakit, henteu leupas tina sari pati Cikur anu diwangun ku minyak atsiri, asam metal kanil, jeung sari pati séjénna.

Cikur

Ceuk inpo anu diancokeun di blog Simple Life, aya sababaraha mangpaat Cikur pikeun kaséhatan, diantarana waé bisa dipaké pikeun ngubaran eungap (mengi), rematik, ngubaran nyeri sirah sabeulah, ngubaran tetanus, batuk, éwateun reujeung pikeun ngaleutikan awak.

  1. Ngaleutikan awak. Lamun anu hayang ngaleutikan awak, bisa ku jalan ngeueum sasiki beuti cikur ditambahan ku saséndok leutik tipung béas reujeung sapotong gula kalapa dina sagelas cai panas. Sanggeus tiis, terus disaring. Inum caina sapoe tilu kali.
  2. Ngubaran nyeri sirah sabeulah. Bubukeun cikur sapotong anu gedéna sagedé ramo, ditambah tilu sénti jahé, tilu sénti lampuyang, satengah séndok leutik adas jeung 5 cm pulasari terus ditambahan ku cai genep séndok. Peres terus ditambahan ku madu saeutik. Inum sapoé tilu kali, dua séndok.
  3. Ngubaran sesek napas. Parud cikur sacukupna terus diperes. Ala caina dicampur dua séndok madu katut endog hayam kokonéngna. Campurkeun nepikeun ka rata, terus antepkeun heula. Inum.
  4. Batuk. Cikur sagedé curuk tilu siki diparud, terus diasupkeun kana cai satengah gelas anu geus dicampuran uyah. Dicampurkeun tuluy diperes maké kaén. Inum unggal isuk reujeung burit.

(Gambar meunang nginjeum ti http://muslimahzone.com/)

Cikur, Tatanén Andelan Urang Lembur


Tatanén Cikur bisa disebutkeun tatanén pangpunjulna jeung jadi andelan pikeun urang lembur. Henteu bisa disebutkeun kitu kumaha, da unggal kulawarga di lembur mah biasana melak cikur di kebonna séwang-séwangan. Sanajan arék saeutik waé melakna, teu jadi masalah. Malahan taneuh leuweung anu digarap ku masarakat ogé dipelakan cikur. Taneuh leuweung bogana Kehutanan anu digarap ku jalan PHBM, saméméh dipelakan tangkal kai téh apanan dipelakan heula cikur.

Kebon cikur

Tatanén Cikur mimiti jadi andelan urang lembur kurang leuwih ti taun 1990-an. Mimitina mah ngan sababaraha urang wungkul anu melak Cikur téh. Nya istilahna mah anu melak Cikur bisa kénéh diwilang ku ramo. Ngan satutasna nempo kauntungan tina tatanén Cikur anu hasilna bisa dijadikeun modal nyieun imah, urang lembur mimiti marelak Cikur di kebonna séwang-séwangan. Malahan mah tatangga lembur ogé loba anu narurutan ngadon marelak tatanén Cikur. Jadi waé ti harita tatanén Cikur mimiti nerekab ka sababaraha lembur deukeuteun lembur Ciburuan.

Pangaresep urang lembur kana melak tatanén Cikur henteu nepikeun ka pugag najan dipegat ku harga Cikur anu murah. Malahan nepikeun ka susah ngajualna. Dina waktuna werit mah, tatanén Cikur teh kacida murahna (lamun henteu disebut henteu payu). Dina nalika murahna mah nepikeun ka 250 rupiah sakilona téh. Najan kitu, urang lembur henteu nepikeun ka pareum sumangetna kana melak tatanén Cikur.

Ku disabaran mah ahirna harga Cikur téh bisa nérékél naék deui. Ahirna mah harga Cikur bisa naék deui, malahan nepikeun ka 20.000 tina sakilona.

Kebon Cikur


Sakola bari Pepelakan


Kabeneran tukangeun sakola téh aya lahan pakebonan. Dina hiji waktu mah, éta kebon téh disambut ku barudak sakola utamana ti kelas opat nepi ka kelas lima. Kabeneran sakola keur nyaralsé taya kagiatan diajar. Saméméh ka sakarola, barudak kelas luhur mah dititah marawa pakarang barogana ti imah kayaning parang, koréd, congkrang, bedog atawa pacul. Nepina ka sakola téh, henteu dialajar, tapi terus maruru ka kebon diluluguan ku guru-guru. Barudak sakola teh meresihan kebon tina jujukutan anu minuhan kebon. Lumayan ramé ogé da lobaan. Anu bisa nyacar, bagéan nyacar. Sedengkeun anu séjénna bagéan meresihan jujukutan anu meunang nyacar, dipiceunan ka sisi kebon.

Sanggeus dicacar kebon téh dipacul supaya gampang dipelakanana. Saterusna mah diarag pikeun meresihan sabangsaning aakaran. Réngsé éta diteruskeun kana melak pepelakan. Pepelakan anu dipilih pikeun dipelakna téh nyaéta cikur. Sigana mah supaya gampang miarana reujeung hasilna anu biasana mah lumayan mucekil. Gampang miarana, kusabab pepelakan cikur mah teu kudu dijaga jeung diimeutan unggal waktu. Sanggeus melak téh teu kudu dipiara kacida imeutna. Paling ogé dicaangan tina jujukutan anu jaradi di kebon cikur. Terus dina perkara hasilna, anu alus mah bisa hiji banding salapan (malahan anu alus pisan mah nepikeun ka hiji banding sapuluh), nyaéta tina sakintal bibit téh bisa ngahasilkeun anak salapan kintal. Lumayan untungna.

Ngeunaan kajadian ieu, pernah diasupkeun kana warta di koran. Yén sakola dasar ieu miboga kebon cikur anu bisa ngahasilkeun cikur anu lumayan alus.

Kebon cikur di lembur

Pikeun urang lembur mah, cikur mangrupakeun pepelakan anu bisa jadi andelan dina nyiar pakaya. Teu anéh lamun barudak urang lembur mah melak cikur téh geus jadi pagawéan anu teu anéh deui, da lamun dina waktuna peré téh osok milu ka kebon. Salian ti éta, apanan eukeur leutikan kénéh ogé osok dibawa ka kebon ku indung-bapana.