Hirup Jalma Reujeung Huripna (Bagean 2)


Sakumaha anu disebutkeun dina tulisan anu kahiji, hirup jalma téh pasti dibarengan atawa dirojong ku bekel pikeun ngalakonan kahirupanana. Naha arék bekel pikeun ngalalakon kahirupan di dunya, pon kitu deui reujeung kehirupan sanggeus di dunya ieu.
Jalma anu kumelendang di dunya ieu dibéré sagala rupa bekel ku Gusti Alloh supaya bisa ngalakonan kahirupan kalawan sakumaha mistina. Salaku anu ngahirupkeun reujeung ngusik malikeun mahlukna, Gusti Alloh geus nyawiskeun sagala rupana pikeun kahirupan jalma. Salian ti bekel pikeun ngalakonan kahirupanana, Gusti Alloh ogé mekelan jalma ku tujuan kahirupan. Da hirupna jalma di dunya ieu téh lain ngan wungkul hirup terus paéh anu henteu ngabogaan tujuan, tapi hirupna jalma téh ngabogaan tujuan atawa maksud anu pasti. Tujuan atawa maksud hirupna jalma ieu geus dicawiskeun ku Gusti Alloh ka unggal jalma. Jadi kahirupan jalma téh lain ngan ukur dibéré bekel pikeun ngalakonan hirupna wungkul, tapi ogé dibéré papagon atawa cekelan pikeun ngajalankeun kahirupanana.

Kusabab éta, unggal jalma anu apal kana hirup reujeung huripna, moal bisa leupas tina maksud ngajalankeun kahirupanana. Anu béh dituna, hirupna téh pasti ngaliwatan jalan anu bener anu satuhu reujeung naon anu sakuduna. Jalan kahirupanana bakal mapay jalan anu geus dicawiskeun ku anu méré kahirupan jeung kahuripan.

Hirup Hurip Jalma

Jalma anu apal kana hirup huripna, tangtu bisa ngajalankeun kahirupanana kalawan bérés roés. Moal loba teuing cawadeunana.

Antara Target jeung Beungbeurat


Targét bisa jadi beungbeurat pikeun sawaréhna jalma. Jadi beungbeurat téh kusabab dina ngajalankeun kahirupanana asa diudag-udag ku targét anu kudu kalaksanakeun, henteu bisa bébas ngajalankeun kahirupanana. Béda jeung kahirupan anu teu ngabogaan targét, asa biasa-biasa waé.

Perkara beurat atawa henteuna éta targét dina kahirupan, sabenerna mah kumaha jalmana. Lamun jalmana ngabogaan kayakinan kana targétna, tangtuna ogé moal jadi beungbeurat. Malahan bisa jadi éta targét téh ngajadikeun kahirupanan pinuh ku itungan jeung ngabogaan cekelan pikeun ka hareupna. Jadi dina ngajalankeun kahirupanana téh moal sakumaha jalma anu teu boga targét anu ngajalankeun kahirupanana téh teu puguh, kusabab teu boga cekelan jeung udagan.

Sumber gambar: http://tell.fll.purdue.edu/JapanProj/FLClipart/Adjectives/heavy.gif

Bisa ogé, sababna éta targét jadi beungbeurat téh, dina nyieun targetna henteu dibarung ku haté anu ihlas, henteu nempo kana kadar dirina. Bisa ogé kusabab hayang katanggar sabab nempo batur ngabogaan targét anu kacida rohakana atawa kacida gedéna. Hayang ditempo ku batur yén manéhna ogé moal éléh kunu séjén. Sabab séjénna bisa ogé kusabab hayang buru-buru ngabogaan targét, anu ahirna teu dipikir heula, nyieun targét anu henteu maké tinimbangan.

Di luar éta kabéhanana, anu ngaranna targét, bisa jadi beungbeurat ogé dina pas nangtukeun targétna. Da targét mah pasti dimimitian ku nyieun heula, ngararancang heula targét anu kudu kacumponan. Jadi dina nangtukeun targét ogé bisa jadi kakeunaan ku kaayaan beurat, beurat dina nangtukeun targét. Kudu kumaha atuh targét téh? Kudu sakumaha atuh targét téh? Jadi lain ngan ukur dina pas ngalaksanakeun pagawéan pikeun ngahontal targét wungkul anu jadi beungbeurat teh, dina nangtukeunana ogé bisa jadi éta targét téh jadi beungbeurat. Anu tungtungna bingung nangtukeun targét. Leuheung lamun ngan ukur bingung, da kadang aya anu embung nangtukeun targétna. Lamun ngan ukur bingung mah, bisa ditalété heula kumaha-kumahana. Kudu kumaha nangtukeun targétna, kumaha targét anu payus pikeun dirina, anu sarimbagan anu saukuran reujeung kamampuhanana.

Sanajan jadi beungbeurat, teu kudu jadi halangan pikeun ngahontal eta target. Da anu ngaranna beurat mah bisa keneh diakalan. Komo deui anu ngaranna target di dunya ieu mah bisa keneh diungkulan ku sagala cara. Lebah dieu dadasar kayakinan anu kacida pentingna. Sanajan sakumaha beuratna ogé, sakumaha jadi beungbeuratna ogé, lamun dikeyengan mah hiji waktu bakal kasorang naon anu eukeur diusahakeun. Kayakinan yén lamun keyeng tangtu pareng.

Target dina Kahirupan


Sakumaha dijelaskeun dina tulisan tiheula, anu ngaranna targét téh kacida pentingna pikeun kahirupan jalma. Targét biasana leuwih jéntré bin jelas tibatan jugjugan atawa kahayang. Da anu ngaranna targét mah aya sengkeran atawa papagon anu kudu ditetepkeun dina nyieun targét. Dina nyieun targét, kudu jelas waktu jeung cara anu bakal dilakonanana pikeun ngahontal eta targét. Béda jeung jugjugan atawa kahayang, nu penting mah bisa kalaksanakeun atawa bisa nepi. Anu ngaranna targét mah aya itung-itungan anu kudu dijalankeun, ulah dirempak.

Lamun hiji jalma ngabogaan targét hayang hiji hal, kudu jelas iraha kudu kalaksanakeunana jeung kudu ditéangan cara anu alus supaya targét éta bisa kalaksanakeun dina waktu anu geus ditangtukeun.

Hiji hal anu bisa dijadikeun conto nyaéta: hiji jalma ngabogaan targét supaya bisa ngabogaan imah dina umur 25 taun. Lamun ayeuna éta jalma geus nincak umur 20 taun, mangka dina cara ngitungna geus katempo aya waktu anu nyengker jeung jadi papagon dina ngahontal éta targét. Waktu anu kudu dipakéna téh nyaéta 5 taun. Sanggeus apal kana waktu anu kudu disorang, terus kudu ditéangan cara atawa jalan anu bakal disorang supaya éta targét téh bisa kahontal. Jalan anu kudu disorang téh hartina kudu bisa ngumpulkeun modal pikeun ngawangun imah dina waktu 5 taun. Jalanna bisa ku ngumpulkeun tabungan tina gajih, atawa tina ladang bisnis. Lamun harga imah téh 25 juta, hartina unggal taun kudu bisa ngumpulkeun modal 5 juta, anu tiap bulanna kudu bisa ngumpulkeun 420.000. Sanggeus diitung, langsung tangtukeun naha bisa kahontal atawa henteu? Lamun kira-kirana moal kahontal, kudu aya anu dirobah. Naha waktuna atawa targétna. Lamun waktuna henteu cukup, bisa waé ditambah jadi 10 taun anu hartina dina umur 30 taun kudu ngabogaan imah anu hargana 25 juta. Atawa lamun henteu dirobah lila waktuna, bisa waé harga imahna anu dirobah téh, harga imahna ulah anu 25 juta, turunkeun jadi 15 juta upamana. Sanggeus ditangtukeun deui, lamun geus katimu targétan anu tangtu jeung kira-kira bakal kahontal, éta bisa dijadikeun targét anu tangtu. Targét éta bisa dijadikeun targét dina ngajalankeun kahirupan dina jangka waktu anu geus ditangtukeun.

Targét

Lamun hiji jalma ngajalankeun kahirupanana téh dibarung ku ayana targét éta, pasti kahirupanana aya itung-itungan anu tangtu. Bakal bisa kaitung kabisana dina ngajalankeun kahirupanana. Kahirupanana téh bakal tetep aya dina papagon anu geus ditangtukeun pikeun ngudag targét téa. Jeung kusabab ngabogaan targét téa, dina ngajalankeun kahirupanna téh tangtuna oge moal leupas tina targét anu geus ditangtukeun.

Perkara targét dina kahirupan ieu, unggal jalma ogé pasti ngabogaan targétna séwang-séwangan. Komo deui anu hirupna téh ngagugulung targét mah, moal leupas tina targét.

Targét: Kahayang, Cita-cita jeung Jugjugan


Dina kahirupan tangtuna ogé aya anu disebut kahayang atawa jugjugan jeung cita-cita. Leuwih dituna aya anu disebut targét (targét téh kecap meunang nyokot tina Bahasa Indonésia, lamun Basa Sundana mah duka naon tah…). Kahayang mangrupakeun hal atau kaayaan anu bisa kacumponan dina waktuna, kadang aya ogé anu kudu kacumponan teu meunang henteu. Unggal jalma pasti ngabogaan kahayang, anu bisa waé éta kahayang téh béda-béda. Hiji jalma hayang kieu, nu séjénna mah hayang kieu, sedengkeun nu lianna hayang kitu. Kitu deui cita-cita jeung jugjugan.

Cita-cita hiji kahayang anu biasana mah ngan ukur hiji anu aya pakaitna jeung pagawéan atawa kaayaan lamun geus déwasa/kolot. Da cita-cita mah biasana osok aya di budak. Lamun di sakola, barudak téh osok ditanya ngabogaan cita-cita naon, lamun geus gedé hayang jadi naon. Béh dituna, aya istilah ‘gantungkanlah cita-citamu setinggi langit’. Jadi lamun boga cita-cita téh ulah sakaparengna waé, tapi kudu bener-bener. Cita-cita mah kudu luhur pisan.

Targét

Sedengkeun jugjugan mah biasana pakaitna jeung tempat anu hayang diburu, tempat anu dituju. Jugjugan ogé sarua, biasana mah kudu kalaksanakeun. Lamun hayang muru hiji tempat, nya éta tempat téh anu jadi jugjuganana. Jugjugan bisa ngan ukur hiji atawa loba. Lamun hiji hartina jugjugan téh ngan ukur éta, moal aya deui jugjugan. Lamun loba mah, sanggeus nepi ka tempat jugjugan anu hiji, diteruskeun ka tempat jugjugan anu séjénna.

Ari targét, rada bingung, naon atuh Basa Sundana. Dikira-kira mah meureunan, targét téh sarua jeung kahayang, cita-cita jeung jugjugan. Tiap jalma anu hirup pasti ngabogaan targét. Naha targét dina kahirupan ayeuna atawa kahirupan engké. Naha waktu téh ayeuna atawa anu bakal kasorang. Naha anu alus naha anu goréng.

Targét ieu kacida pentingna dina kahirupan jalma mah. Da anu nyababkeun jalma jadi sumanget dina ngajalankeun kahirupanana téh kusabab ngabogaan targét. Targét anu kudu kalaksanakeun. Kusabab ngabogaan targét, kahirupan jalma jadi ngabogaan itung-itungan atawa cekelan. Da dina nangtukeun targét téh biasana osok dibarengan ku hal-hal séjénna: aya aturan atawa sengkeran anu kudu dilaksanakeun; aya itungan waktu jeung itungan séjénna. Salian ti éta ogé ngabogaan atawa kudu ditéangan cara anu alus pikeun ngahontal eta targét.

Naon atuh targét kahirupan téh?