Mapag Bulan Puasa


Wilujeng Mapag Sasih Romadhon 1434 H
Wilujeng Mapag Sasih Romadhon 1434 H

Paselangna peuting jeung beurang
Unggal paselang jeung lolongkrang
Mangsa-mangsa nu geus kasorang
Mangsa-mangsa nu geus ka tukang
Bati rasa nu matak ringrang

Léngkah-léngkah pasoléngkah
Kedal ucap henteu merenah
Gindig pikir matak tugenah
Sisi gigir robah kagebah
Hareup tukang nambah salah

Pagiling gisik unggal usik
Kasigeung, ka halik-halik
Unggal waktu unggal detik
Ngaranjah anu lain milik
Tampolana nu batur sidik

Anjog reuma lega pajaratan
Lenglang caang taya halangan
Siap sayaga rupa pepelakan
Badarat manco sewang-sewangan
Garap lolongkrang saheulaanan

Lungsur langsar nu dipamrih
Jauhkeun tina rara kasedih
Papada leungitkeun kapeurih
Ceuceub ku bungangang kasilih
Nikmatna sing tambih-tambih

Najan ramo-ramo teu pataréma
Maksud mah pada-pada sarua
Janglarkeun rereged sadaya
Lubarkeun pakoét salaksa
Ilangkeun panghalang deleka

(Meunang nyutat ti catetan pesbuk)

Notes Gadget, Pakakas Nyatet Catetan Basajan dina Desktop Gadget


Notes Gadget mangrupakeun hiji pakakas atawa aplikasi anu bisa digunakeun pikeun nyatet catetan anu basajan. Ieu pakakas paranti nyatet téh sarua waé jeung Sticky Notes biasa bawaanana Windows. Ngan anu ngabédakeunana téh Sticky Notes anu ieu mah bisa diteundeun dina layar monitor palebah sisi (sidebar) paranti neundeunan Gadget. Jadi, Sticky Notes ieu mah henteu diteundeun dina Tray Icon atawa Taskbar.

Sticky Notes

Salian ti éta, Sticky Notes anu ieu mah lamun loba lambaranana anu ditumpuk. Ngan ukur hiji lambaran anu bisa ditempo. Lamun lambaranana leuwih ti hiji, henteu bisa dijajarkeun. Pikeun pindah ka lambaran anu séjén téh kudu pindah ka lambaran saterusna atawa saméméhna heula. Pilihan jinis aksarana leuwih saeutik, ngan ukur aya tilu pilihan.

Sakumaha ngaranna, Notes Gadget diteundeun dina lebah sidebar anu bisa ditempo dina layar anu leur kosong (dina modeu déstop). Cicingna (tempatna) moal robah-robah ka mamana lamun henteu dipaksa robah. Pon kitu deui gedéna. Ngan aya dua ukuran, leutik jeung rada gedé (sakumaha ukuran gadgét séjénna).

Pikeun anu mikabutuh ieu pakakas, bisa ngundeur ti alamat http://cdn.ithinkdiff.com/wp-content/uploads/Notes.gadget.

Pikeun Ujang nu Rek Miang


Nyarek lain tanda ulah
Tapi jadi tanda nyaah
Sieun ujang jadi payah
Goreng teu bisa dipondah

Jaga daya paripolah
Pikirkeun sadaya lengkah
Kade ulah mapay salah
Napsu ka diri ngajajah

Jalan henteu kabeh datar
Kudu apal najan anyar
Pon kitu najan kawentar
Rumpil beda jeung tetelar

Talek ka anu ngagelar
Pamanggihna gera guar
Daluangna uar-uar
Manggih karurupet janglar

Hiji jadi pangwawadi
Ulah poho purwadaksi
Masing surti tur tarapti
Wiwitan kaluli-luli

Najan anggang ati manteng
Aya kereteg mun bingkeng
Pipikiran matak uleng
Tali hamo pegat kereng

Kanyaah kolot hususna indung

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150328516121894, gambar diropea meunang nginjeum ti http://kebolangsing.files.wordpress.com/2010/01/kasih-ibu.jpg)

Ngokolakeun Pamanggih


Anu ngaranna pamanggih mah bisa meunang jeung nimu ti mana waé. Sagala anu kapanggih naha arék mangrupa pikiran atawa barang, bisa ti mana waé. Ngan anu dipimaksud di dieu mah pamanggih téh dina rupa pikiran. Rupana téh kaluar tina pikiran jeung angen-angen, anu bisa dimudalkeun atawa ditembrakeun. Éta pamanggih téh bisa diwincik jadi mangrupakeun perkara anu jelas nyata lain ngan ukur pikiran anu pondok atawa saeutik jeung lain pokona wungkul. Éta pamanggih téh bisa dibéjérbéaskeun supaya kaharti kalawas jelas atra ku pihak/jalma séjénna.

Mikir meunang pamanggih jadi ngebray caang ibarat lampu

Lamun dikaitkeun reujeung tulisan dina blog, anu ngaranna pamanggih téh kacida pentingna. Tapi sabenerna mah pamanggih téh lain ngan ukur anu aya pakaitna reujeung blog wungkul, tapi dina hal séjén ogé bisa diterapkeun. Ngan pamanggih dina hal ieu mah, aya pakaitna reujeung pamanggih pikeun ngeusian blog, hususnya pamanggih anu bisa dijadikeun bahan ngeusian blog mangrupa tulisan. Pamanggih anu kaluar tina pikiran, bisa diwalatrakeun jeung dijelaskeun kalawan jéntré supaya bisa kaharti ku anu ngalongok blog, anu tungtungna bisa kaharti maksud tulisan anu dipimaksud.

Anu ngaranna pamanggih bisa kapanggih di mana waé, nah eukeur jalan-jalan, keur ulin, keur maca, keur ngimpleng. Pokona mah lolobana anu ngaranna pamanggih téh teu bisa ditangtukeun bakal kapanggih di mana reujeung iraha. Pamanggih ieu ku nyerelekna waktu atawa robahna tempat osok kapopohokeun atawa leungit. Teu nempo naha pamanggih éta téh penting atawa henteu. Kusabab kitu kudu ditarékan kumaha carana supaya anu ngaranna pamanggih téh teu gampang leungit atawa kapopohokeun. Dina hal ieu aya cara anu gampang din ngokolakeun pamanggih supaya ulah poho atawa leungit, nyaéta ku jalan dicatet. Pamanggih anu kapanggih téh gagancangan ditalian ku jalan ditulis supaya ulah ka mana waé atawa leungit. Jadi saacanna pamanggih éta leungit atawa kalindes ku pamanggih atawa perkara séjénna, gancang talian. Sanajan ngan ukur ku sakecap atawa dua kecap, anu ngaranna pamanggih mah kudu gagancangan ditulis. Supaya engké dina waktuna rinéh téh bisa dipikiran deui jeung di walatrakeun ku mangrupa tulisan anu leuwih jéntré.

(Gambar anu dipapantes meunang nginjeum ti http://images.paraorkut.com/img/wallpapers/1600×1200/t/think_different-5471.jpg)

Pasini ti Mimiti


Nyukcruk galur ti kapungkur
Waktu raga tacan campur
Teu apal saha dulur
Tapi taya nu bakal lapur

Diinget-inget moal inget
Waktuna lain ayeuna danget
Waktu ingetan tacan lebet
Taya anu wani nyatet

Alam saha taya nu apal
Taya nu bisa dikedal
Naha arek naha moal
Taya nu wani ngajajal

Kumaha jeung kumaha kecap
Naon jeung naon geus hilap
Jujutan kumaha teu kakocap
Teu apal saha nu jajap

Parandene teu kadenge
Arek api-api conge
Gentraan geus diangge
Aya cahya na jalan melenge

Apanan nyieun jangji anu paheut
Kacida deukeut jeung seukeut
Supaya ahir baring teu cueut
Waktu panto geus dipeundeut

Jangji ti kamari geus pasini
Unggal jiwa nyieun sakseni
Unggal jiwa disakseni
Taya kaliwat najan sahiji

Unggal jiwa geus ditanya
Pananya sarua taya karunya
Keun bekel hirup di dunya
Taya sora nanya maenya

Pangjawab sarua kuduna
Ngangken nu hiji jawabna
Taya pasalia hancenganana
Kituna anu sampurna

Ahir baring ditanya sarua
Naha jejeg jangji teu midua
Taya jalan anu dihua
Komo dibarung rasa cua

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150098719031894)