Mapay Lalampahan


Nyangking diri di bihari,
Ngojayan wanci kiwari,
Ngudag udagan ku pangarti,
Nyuaykeun poé kamari,

Kamari bubus banglus,
Iwat geuwat anu alus,
Goréng gepéng gera tebus,
Susugan bisa dipupus,

Isukan anu kapicangcam,
Papantes saméméh guam,
Tapelkeun sanajan ku malam,
Gera rarancang méméh ngancam,

Jaga tacan laksana,
Teu katolih raratanana,
Boa bakal karampa,
Biheung nincak jalanna,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=470595611893)

Ninggalkeun Romadhon Mapag Syawwal


Sabulan campleng urang manteng,
Anu gawe atawa ngadon ngedeng,
Ngambah sagara lain na impleng,
Dibarung ku rasa keyeng,

Jog anjog ka pajaratan,
Sega mungkas bakal lekasan,
Ninggalkeun sagara pangbuian,
Ngambah hirup nu anyaran,

Tungtung nu ditunggu-tunggu,
Ayeuna geus henteu di ditu,
Isukan mangsa nu tangtu,
Bakal manggih poe anu kembu,

Teuteup bareubeu bungah sedih,
Ngahiji na dada ngalindih,
Sakeudeung deui bakal patebih,
Jeung lalakon beberesih,

Rasa bungah sugan jadi tanda,
Lubarna sagala dosa,
Pungkasna beresih tanpa ceda,
Mapag poe kalawan sampurna,

Ngan hiji nu dianti-anti,
Rasa sedih lain sajadi-jadi,
Susuganan ngajadi ciri,
Taun hareup panggih deui,

Wilujeng Boboran Shiam 1 Syawwal 1431H, Hiji nu dipiharep, bukakeun lawang panghampur, kanggo silih lubarkeun sagala dosa

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=464067566893)

Poék jeung Caang


Nu poék éta tetep poék,
Hamo katempo najan soék,
Loba nu kadar jadi golék,
Ngan tetep kudu ditalék,

Poék mongkléng buta rajin,
Lolobana tetep tigin,
Nyekel pageuh tanpa idin,
Hirupna lir keur ulin,

Nu caang éta tetep caang,
Jelas nyacas mun ngaringkang,
Lalakon teu wudu ringrang,
Geus jelas kamana mulang,

Caang padang narawangan,
Masih papada néangan,
Iraha rék beubeunangan,
Hirup téh keur makalangan,

Poék caang moal ngahiji,
Éta geus jadi jangji,
Bakal nyata na hiji wanci,
Éta téh geus pasti,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=443877226893)

Ngalangsu Maju


Najan nutur indung suku,
Kamana waé éta lumaku,
Apal ka saha kudu satuhu,
Kamana waé éta satuju,

Satujuan, salalampahan,
Sarimbagan nu ditéangan,
Hiji nu jadi dicekelan,
Tong leupas najan méh-méhan,

Paudag-udag, pagancang-gancang,
Salila aya dina cangcang,
Paheula-heula najan jeung réncang,
Lalakon moal kabancang,

Hiji nu tong dirempak,
Ulah silih tabrak,
Komo nu jadi taktak,
Bisi jadi matak,

Hiji nu tong diganggu,
Miheulaan hulu,
Kusabab napsu nu diburu,
Hayang gera nepi ka ditu,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=438940291893)

Tah Eta


Tah eta,
Naha implengan jadi supata,
Reureungeuan teu katara,
Ingetan pasalia ngagentra,

Padahal eta,
Ucapan anu nyata,
Cekelan anu walatra,
Tujuan nu kudu ditata,

Padahal eta,
Landian jadi balaka,
Ambahan amparan balarea,
Lain ngan ukur si eta,

Padahal eta,
Tetecean nu rata,
Titincakan nu moal cilaka,
Jalan nu mawa ka sawarga,

Padahal eta,
Udagan nu tampa ceda,
Gagalur anu sarua,
Baheula nepi ka jaga,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=438926821893)

Tunggul, Eta lain Tutunggul


Tunggul anu ngajentul
Tanda harepan teu ucul
Ulah antepan, jadi cul
Piara samemeh dugul

Tunggulna ulah dipacul
Sanajan pinuh ku kebul
Waktuna bakal mucunghul
Sugan bisa pinunjul

Ta tunggul ulah kapupul
Ulah ganggu sina jucul
Na waktuna bakal ngajaul
Mentang ka alak paul

Nu mihareup kudu betul
Ti ayeuna kudu dekul
Mulasara eta tunggul
Da lain jadi tutunggul

Carana lin madep kidul
Sieuhkeun rasa kedul
Kudu ganggas siga tutul
Teu nyumput siga tuyul

Asah heula lamun mintul
Jauh kudu sanggup manggul
Lamun jangkung siap ngajul
Mun buahan gera puhprul

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=430286211893#!/note.php?note_id=430286211893)

Ngadongdon


Ukur dina kongkolak panon
Silih aber bebendon
Sanajan ngan ukur guyon
Hahalang silih polonyon

Mata bati carinakdak
Mun ras inget kana ketak
Sagala mani dikotektak
Dibarung ku sesentak

Kari tuur ngaroroncod
Asa diri nu ngadedod
Prak tumarima ieu kokod
Sugan henteu terus noyod

Ampun anu kasuhun
Hampuran nya paralun
Nyanggakeun gera tuyun
Kukumaha ge moal manyun

Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=414761561893#!/note.php?note_id=414761561893)