Peuting Lain Anu Kuring


Aya carita ka peutingnakeun
Nalika sonten ninggalkeun
Mangsa rumenghap ngécagkeun
Ngimpleng ka jaman meureun

Dina hiliwirna angin peuting
Dina comrékna anu jempling
Dina poék nu jadi pipinding
Bulan lain waktuna nyanding

Lain carita jadi paguneman
Lain ungkara nu jadi udagan
Lain pasieup anu maruragan
Lain kahayang nu ditedunan

Kainggis, karisi, karémpan
Ngampar dina titincakan
Marurag tur ngahalangan
Naha kumaha bisa ngaliwatan

Naha tangtungan bisa kebat
Naha jiwa kapuragan ilapat
Naha diri meunang tikudrat
Najan ukur ngan sajorélat

-

(Dicutat tina catetan pesbuk)

Fiksimini Basa Sunda (FBS)


Fiksimini Basa Sunda (FBS) mangrupakeun salasahiji grup anu aya di mandala maya pésbuk. Grup ieu mancokeun anggahota grup kana wangkongan ngeunaan fiksimini dina Basa Sunda. Fiksimini (wangunan carita anu kacida pondokna), diguar katut dimekarkeun di jero ieu grup. Anggahotana ngariluan ilubiung kana ngamekarkeun fiksimini dina Basa Sunda ku jalan nyieunan jeung ngasupkeun fiksimini karangan séwang-séwanganana.

Fiksimini Basa Sunda di Pesbuk

Lamun nilik kana dokumen anu disadiakeun dina grup ieu, grup Fiksimini Basa Sunda (FBS) teh ditaratas ku Pa Nazarudin Azhar dina tanggal 16 Séptémber 2011. Masih keneh ceuk eta dokumen, geus leuwih ti 3000 karya anu midang nepikeun ka 2 Novémber 2011 tina anggota anu jumlahna leuwih ti 600 urang. Sedengkeun pairanana mah geus teu kaitung deui.

Anggahota anu ilubiung dina ieu grup lain ngan ukur pangarang carita atawa fiksi anu geus kahot wungkul. Tapi loba ogé pangarang anyar anu mimiti marucunghul.Pangarang anu miboga pangaresep kana carita mini (carita pondok pisan) bisa ilubiung dina ieu grup. Salian ti bisa ngasupkeun tulisan wangunan fiksimini ogé bisa néangan jeung nambahan élmu ngeunaan fiksimini dina Basa Sunda.

Malahan dina danget kamari mah diayakeun sayémbara ngarang fiksimini dina Basa Sunda katut pameran hasil fiksimini di kampus Unpad. Pikeun ka palawargi anu mikaresep jeung miboga kapanasaran ngeunaan Fiksimini Basa Sunda (FBS) bisa ngiluan kana grup ieu di pesbuk anu alamatna di http://www.facebook.com/groups/fikminsunda/.

Dongeng Teu Eureun


Aya carita katompérnakeun
Taya ulas pikeun mengpeun
Ngaberung nambah sieun
Najan pakajeun-kajeun
Lebah dinya geus diteundeun

Kahareupna seja pakeun
Pék cekel ulah dipiceun
Ulah pohoan sagala meureun
Komo kitu kieu sagala kajeun
Engké moal meunang peunteun

Di dieu kuring jeung anjeun
Kudu apal tong kuuleun
Pangarti kabéh ungkeun
Tong nyésa kabéh tamplokeun
Taya anu matak ginggiapeun

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111060441894)