Budaya Sunda dina Milangkala Kuningan


Sababaraha waktu anu kaliwat, dina raraga milangkala Kabupatén Kuningan geus dilumangsungkeun rupa-rupa kamonésan pikeun ngahibur masarakat. Anu dipintonkeun téh utamana ngeunaan hasil pangwangunan jeung acara tradisi titinggal karuhun anu aya di wewengkon tutugan Gunung Ciremai.

Salasahiji pinton anu jadi kalandep masarakat Kuningan, pon kitu deui urang luar anu ngahaja ngadongdon kana acara milangkala ieu nyaéta tradisi Saptonan. Tradisi Saptonan mangrupakeun hiji kajawaraan atawa lomba dina kaparigelan tumpak kuda. Anu tumpak kudana kudu ngasupkeun tumbak kana liang dina handapeun émbér anu digantungkeun di luhur.

Tradisi Saptonan
Tradisi Saptonan

Lomba ieu geus lumangsung ti jaman baheula pisan. Kadieunakeun biasa dilumangsungkeun di Lapangan Désa Kertawangunan Kacamatan Sindangagung. Lombana diiluan ku rupa-rupa kuda Kuningan anu geus kawentar pangtapisna. Kamonésan ieu jadi salasahiji tongtonan anu panglobana dilalajoan. Dina prakna loba kajadian anu matak pikaseurieun anu lalajo.

Cenah mah, salian ti pikeun miara budaya tradisi, kamonésan Saptonan ogé mibanda niléy ékonomi pikeun masarakat Kuningan. Tradisi Saptonan mangrupakeun salasahiji tina mangratus kamonésan anu aya di Kuningan anu terus bakal dipiara ku pamaréntah Kuningan pikeun ngaronjatkeun pariwisata Kuningan.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Koran Sindo)

Amérika Bakal Nalungtik Widang Atikan Anu Dumasar kana Budaya Sunda


Kabupatén Purwakarta reujeung nagri Amérika bakal ngayakeun gawé babarengan dina nguatkeun téhnologi anu dumasar kana produktivitas. Dina ieu gawé bareng téh Amérika bakal ngiringkeun tanaga ahli ka Purwakarta dina bulan Nopémber 2015. Dina bulan Désémberna bakal dilumangsungkeun olimpiade atikan karakter kalawan ditiléy ku juri ti Amérika. 20 urang pamilon pangalusna bakal diinditkeun ka Amérika pikeun ngiluan pelatihan.

Dina Forum International Young Leader Assembly, di Markas Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Amérika, Dedi Mulyadi salaku Bupati Kabupatén Purwakarta kacida ngahargaan pisan ka sawatara ilmuwan Amérika anu panasaran kana atikan anu didadasaran ku budaya Sunda di Purwakarta.

Kusabab kitu, ilmuwan Amérika anu panasaran kana éta hal dihiap-hiap pisan pikeun ngayakeun panalungtikan di Kabupatén Purwakarta. Utamana ngeunaan sistem atikan anu didadasaran ku budaya Sunda anu dilumangsungkeun di Purwakarta. Panalungtikan diutamakeun kana widang atikan karakter.

Pa Dedi Mulyadi, salaku Bupati Purwakarta nalika biantara di gedong PBB
Pa Dedi Mulyadi, salaku Bupati Purwakarta nalika biantara di gedong PBB

Sakumaha anu ditembrakeun ku Bupati Purwakarta, sistem atikan anu geus dilaksanakeun di Purwakarta anu didadasaran ku budaya nyaéta asup sakola mimiti jam genep isuk-isuk, mawa bekel dahareun ti imah, barudak sakola dikudukeun miara ingon-ingon, ngawangun karakter supaya barudak bisa mandiri ku jalan nyieun kantong sorangan, tatanén nepikeun ka atikan anu diloyogkeun reujeung niléy anu bisa diterapkeun (aplikatif) jeung produktivitas kalawan dirojong ku aspék spritual ku jalan ngalaksanakeun puasa dua kali dina saminggu, turta maca jeung nulis Al-Quran jeung Salat Dhuha.

Pamaréntah Jawa Barat Baris Ngawangun Imah Budaya di Ostrali


Pikeun ngawanohkeun budaya Sunda heuseusna di wewengkon Ostrali pakidulan, pamaréntah propinsi Jawa Barat baris ngawangun imah budaya. Imah budaya ieu bakal diwangun di dayeuh Adelaide. Cenah, nurutkeun inpo anu diancokeun kue MetroTvNews imah budaya ieu wangunanana saperti anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ieu wangunan bakal diwangun sanggeus aya kasaluyuan dina bulan ayeuna (Séptémber).

Nagri Ostrali
Nagri Ostrali

Anu bagéan ngeusi ieu imah budaya téh nyaéta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terus anu ngokolakeunana nyaéta barudak sakola asal Indonésia anu keur diajar di nagri Ostrali. Jadi anu ngokolakeunana lain pagawé pamaréntah atawa PNS. Ieu téh supaya teu gedé teuing waragadna.

Salasahiji pasilitas anu geus nyampak di ditu nyaéta angklung. Ka hareupna bakal dilengkepan ku alat musik tradisional séjénna, kaasup anu has Sunda.

Sabalikna, pamaréntah Ostrali ogé bakal ngawangun imah budaya di propinsi Jawa Barat.

Aksara Sunda dina Komik INheritage


Anu mikaresep kana buku/majalah komik terus pernah maca majalah komik Shonen Fight volume 1 jeung 2, bakal manggihan komik anu judulna INheritage: Incarnation of Chaos. Komik ieu mangrupakeun pedaran tina kaulinan (game) dina hénpon yasana Tinker Games anu judulna INheritage: Boundary of Existence kalawan dijieun ku komikus Bandung, Mukhlis Nur.

Anu matak kataji dina ieu komik nyaéta diasupkeunana budaya lokal, utamana budaya Sunda. Salasahijina nyaéta dipakéna aksara Sunda dina gambar komikna. Teu anéh lamun maca komik ieu bakal manggihan aksara Sunda boh dina kalimah atawa dina wangun gambar. Dina gambar buleudan anu jadi tanda sihir, aya aksara Sunda anu ngawangun kekecapan dina Basa Sunda ogé.

Dina bab kadua, bakal jelas katempo aya kalimah anu ngagunakeun aksara Sunda pikeun ngaranan jurus anu dipaké ku tokoh komik Aulia. Kalimahna lamun dibaca mah: Leuweung Sarébu Sihung. Terus dina gambar buleudan salaku gambar sihir, sisi-sisina dieusi ku aksara Sunda. Aksara Sunda anu ngawangun kekecapan dina éta buleudan lamun dijujut mah, cenah mangrupakeun jangjawokan.

Salasahiji pidangan komik  INheritage: Incarnation of Chaos anu make aksara Sunda
Salasahiji pidangan komik INheritage: Incarnation of Chaos anu make aksara Sunda

Atuh, aya alusna ogé. Aksara Sunda katut Basa Sunda bisa diasupkeun kana komik. Jadi bisa dipaké pikeun ngawanohkeun aksara Sunda katut Basa Sunda-na ka anu mikaresep komik.

(Gambar jeung inpo: KAORI Nusantara)

Féstival Budaya Sunda 2015: Pemilihan Putra-putri Budaya Sunda


Pemilihan Putra-putri Budaya Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015
Pemilihan Putra-putri Budaya Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015