Budaya Sunda dina Milangkala Kuningan


Sababaraha waktu anu kaliwat, dina raraga milangkala Kabupatén Kuningan geus dilumangsungkeun rupa-rupa kamonésan pikeun ngahibur masarakat. Anu dipintonkeun téh utamana ngeunaan hasil pangwangunan jeung acara tradisi titinggal karuhun anu aya di wewengkon tutugan Gunung Ciremai.

Salasahiji pinton anu jadi kalandep masarakat Kuningan, pon kitu deui urang luar anu ngahaja ngadongdon kana acara milangkala ieu nyaéta tradisi Saptonan. Tradisi Saptonan mangrupakeun hiji kajawaraan atawa lomba dina kaparigelan tumpak kuda. Anu tumpak kudana kudu ngasupkeun tumbak kana liang dina handapeun émbér anu digantungkeun di luhur.

Tradisi Saptonan
Tradisi Saptonan

Lomba ieu geus lumangsung ti jaman baheula pisan. Kadieunakeun biasa dilumangsungkeun di Lapangan Désa Kertawangunan Kacamatan Sindangagung. Lombana diiluan ku rupa-rupa kuda Kuningan anu geus kawentar pangtapisna. Kamonésan ieu jadi salasahiji tongtonan anu panglobana dilalajoan. Dina prakna loba kajadian anu matak pikaseurieun anu lalajo.

Cenah mah, salian ti pikeun miara budaya tradisi, kamonésan Saptonan ogé mibanda niléy ékonomi pikeun masarakat Kuningan. Tradisi Saptonan mangrupakeun salasahiji tina mangratus kamonésan anu aya di Kuningan anu terus bakal dipiara ku pamaréntah Kuningan pikeun ngaronjatkeun pariwisata Kuningan.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Koran Sindo)

Amérika Bakal Nalungtik Widang Atikan Anu Dumasar kana Budaya Sunda


Kabupatén Purwakarta reujeung nagri Amérika bakal ngayakeun gawé babarengan dina nguatkeun téhnologi anu dumasar kana produktivitas. Dina ieu gawé bareng téh Amérika bakal ngiringkeun tanaga ahli ka Purwakarta dina bulan Nopémber 2015. Dina bulan Désémberna bakal dilumangsungkeun olimpiade atikan karakter kalawan ditiléy ku juri ti Amérika. 20 urang pamilon pangalusna bakal diinditkeun ka Amérika pikeun ngiluan pelatihan.

Dina Forum International Young Leader Assembly, di Markas Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Amérika, Dedi Mulyadi salaku Bupati Kabupatén Purwakarta kacida ngahargaan pisan ka sawatara ilmuwan Amérika anu panasaran kana atikan anu didadasaran ku budaya Sunda di Purwakarta.

Kusabab kitu, ilmuwan Amérika anu panasaran kana éta hal dihiap-hiap pisan pikeun ngayakeun panalungtikan di Kabupatén Purwakarta. Utamana ngeunaan sistem atikan anu didadasaran ku budaya Sunda anu dilumangsungkeun di Purwakarta. Panalungtikan diutamakeun kana widang atikan karakter.

Pa Dedi Mulyadi, salaku Bupati Purwakarta nalika biantara di gedong PBB
Pa Dedi Mulyadi, salaku Bupati Purwakarta nalika biantara di gedong PBB

Sakumaha anu ditembrakeun ku Bupati Purwakarta, sistem atikan anu geus dilaksanakeun di Purwakarta anu didadasaran ku budaya nyaéta asup sakola mimiti jam genep isuk-isuk, mawa bekel dahareun ti imah, barudak sakola dikudukeun miara ingon-ingon, ngawangun karakter supaya barudak bisa mandiri ku jalan nyieun kantong sorangan, tatanén nepikeun ka atikan anu diloyogkeun reujeung niléy anu bisa diterapkeun (aplikatif) jeung produktivitas kalawan dirojong ku aspék spritual ku jalan ngalaksanakeun puasa dua kali dina saminggu, turta maca jeung nulis Al-Quran jeung Salat Dhuha.

Pamaréntah Jawa Barat Baris Ngawangun Imah Budaya di Ostrali


Pikeun ngawanohkeun budaya Sunda heuseusna di wewengkon Ostrali pakidulan, pamaréntah propinsi Jawa Barat baris ngawangun imah budaya. Imah budaya ieu bakal diwangun di dayeuh Adelaide. Cenah, nurutkeun inpo anu diancokeun kue MetroTvNews imah budaya ieu wangunanana saperti anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ieu wangunan bakal diwangun sanggeus aya kasaluyuan dina bulan ayeuna (Séptémber).

Nagri Ostrali
Nagri Ostrali

Anu bagéan ngeusi ieu imah budaya téh nyaéta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terus anu ngokolakeunana nyaéta barudak sakola asal Indonésia anu keur diajar di nagri Ostrali. Jadi anu ngokolakeunana lain pagawé pamaréntah atawa PNS. Ieu téh supaya teu gedé teuing waragadna.

Salasahiji pasilitas anu geus nyampak di ditu nyaéta angklung. Ka hareupna bakal dilengkepan ku alat musik tradisional séjénna, kaasup anu has Sunda.

Sabalikna, pamaréntah Ostrali ogé bakal ngawangun imah budaya di propinsi Jawa Barat.

Aksara Sunda dina Komik INheritage


Anu mikaresep kana buku/majalah komik terus pernah maca majalah komik Shonen Fight volume 1 jeung 2, bakal manggihan komik anu judulna INheritage: Incarnation of Chaos. Komik ieu mangrupakeun pedaran tina kaulinan (game) dina hénpon yasana Tinker Games anu judulna INheritage: Boundary of Existence kalawan dijieun ku komikus Bandung, Mukhlis Nur.

Anu matak kataji dina ieu komik nyaéta diasupkeunana budaya lokal, utamana budaya Sunda. Salasahijina nyaéta dipakéna aksara Sunda dina gambar komikna. Teu anéh lamun maca komik ieu bakal manggihan aksara Sunda boh dina kalimah atawa dina wangun gambar. Dina gambar buleudan anu jadi tanda sihir, aya aksara Sunda anu ngawangun kekecapan dina Basa Sunda ogé.

Dina bab kadua, bakal jelas katempo aya kalimah anu ngagunakeun aksara Sunda pikeun ngaranan jurus anu dipaké ku tokoh komik Aulia. Kalimahna lamun dibaca mah: Leuweung Sarébu Sihung. Terus dina gambar buleudan salaku gambar sihir, sisi-sisina dieusi ku aksara Sunda. Aksara Sunda anu ngawangun kekecapan dina éta buleudan lamun dijujut mah, cenah mangrupakeun jangjawokan.

Salasahiji pidangan komik  INheritage: Incarnation of Chaos anu make aksara Sunda
Salasahiji pidangan komik INheritage: Incarnation of Chaos anu make aksara Sunda

Atuh, aya alusna ogé. Aksara Sunda katut Basa Sunda bisa diasupkeun kana komik. Jadi bisa dipaké pikeun ngawanohkeun aksara Sunda katut Basa Sunda-na ka anu mikaresep komik.

(Gambar jeung inpo: KAORI Nusantara)

Féstival Budaya Sunda 2015: Pemilihan Putra-putri Budaya Sunda


Pemilihan Putra-putri Budaya Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015
Pemilihan Putra-putri Budaya Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015

Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Fotografi


Salasahiji widang anu dipasanggirikeun dina Féstival Budaya Sunda 2015 téh nyaéta popotoan atawa Lomba Fotografi. Lomba fotografi ieu dilumangsungkeun dina ping 8 Méi 2015 kalawan tempatna motrétna bébas asal anu dipotrétna aya pakaitna reujeung budaya Sunda.

Lomba Fotografi dina Féstival Budaya Sunda 2015
Lomba Fotografi dina Féstival Budaya Sunda 2015

Anu hayang ngiluan kana ieu lomba bisa daptar ti ayeuna kénéh. Waktu daptar ditutup dina ping 8 Méi 2015. Anu daptar kudu mayar waragad pikeun daptar anu gedéna saratus rébu rupiah. Saha waé anu bisa ngiluanana? Pamilon ieu pasanggiri/lomba, bébas bisa diiluan ku saha waé arék barudak sakola, mahasiswa atawa umum asal urang Jawa Barat.

Hasil motrét anu diilukeun kana ieu lomba kudu asli lain meunang nyalin atawa ngarobah. Jumlah potrétna ngan hiji, payilna diasupkeun kana sidi (CD) sarta dicitak ngagunakeun keretas poto ukuran 12R.

Anu jadi pinunjulna bakal diwawarkeun dina ping 28 Méi 2015 kalawan bakal dipilih pinunjul kahiji nepikeun katilu. Anu jadi pinunjul bakal dilélér ku mangrupa piala, sertifikat, goody bag katut duit. Jawara kahijina bakal meunang duit lima juta, jawara kadua meunangkeun duit opat juta jeung katiluna bakal meunangkeun duit tilu juta.

Anu hayang ngiluanana bisa ngundeur formulir pikeun daptar di loka fbs2015.blogspot.com. Lamun hayang meunang inpo leuwih mundel bisa nepungan panatacalagarana di nomer 08818230329 atawa ngaliwatan akun pésbuk facebook.com/gerpeda.

(Gambar meunang nginjeum ti FBS 2015)

Féstival Budaya Sunda 2015


Gerakan Pemuda Berbudaya (Gerpeda) gawé bareng jeung SMA Negeri 8 Bandung baris ngalumangsungkeun Festival Budaya Sunda 2015. Ieu acara dirojong ogé ku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dayeuh Bandung. Ieu festival téh bakal diayakeun dina bulan Méi 2015 anu bakal datang.

Aya sababaraha jinis acara anu bakal ngeusi ieu festival. Acara anu ngeusian nyaéta Kampanye Budaya Sunda anu bakal dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 10 Méi kalawan tempatna di Car Free day, Dago Bandung.

Féstival Budaya Sunda 2015
Féstival Budaya Sunda 2015

Terus aya deui Kompetisi Budaya Sunda anu dilaksanakeun dina ping 8, 10, 16, 17 jeung 23 Méi. Ieu acara dilaksanakeun di SMA Negeri 8 Bandung. Jinis kajawaraan anu diayakeunana nyaéta Fotografi, Karnaval, Mewarnai, Menggambar, Melukis, Nyanyi Sunda, Stand Up Comedy, Tari Jaipong, Fashion Show, Kabaret, Aransemen Band, katut Pencak Silat Ibing.

Ditambah ku Pameran Budaya Sunda anu diayakeun dina ping 25 Méi 2015 kalawan tempatna di SMA Negeri 8 Bandung. Anu ngeusina nyaéta Pendidikan, Makanan Sunda, Permainan “Budak Baheula”, Alat Musik Sunda, Busana Sunda, Perkakas Sunda, Fotografi, Lukias dan Ukiran katut Budaya Sunda séjénna.

Anu panungtungan nyaéta Pemilihan Putra-putri Budaya Sunda anu dilaksanakeun ogé di SMA Negeri 8 Bandung. Ngeunaan waktuna bakal dilumangsungkeun dina ping 29 nepikeun ka 31 Méi 2015.

Ieu festival téh baris marebutkeun hadiah anu sakabéhna 200 yuta.

Anu hayang ngiluan kana ieu festival bisa ngeusi heula formulir anu bisa diundeur di loka fbs2015.blogspot.com. Di éta loka ogé disadiakeun sarat pikeun ngiluan kana ieu festival.

Pikeun inpo leuwih jero bisa nepungan ka pantacalagara (panicia) di sekretariat Gerpeda di Jl. Bojongkonéng Atas 42, Sukapada Cibeunying Kulon Bandung atawa ka sakola SMA Negeri 8 Bandung, Jl. Solontongan No. 3 Turangga, Léngkong Bandung. Atawa bisa ogé ngaliwatan kontak télépon 08818230329 (Sekretariatan), 089507927509 (Ibnu). Atawa akun pésbuk facebook.com/gerpeda atawa akun twitter @gerpeda.