Ngabastakeun


Barudak anu mangkak rumaja, geus miboga sipat galak sinongnong atawa geus nincak balég tampélé, osok aya-aya waé kalakuanana téh. Barudak anu najan geus boga kahayang, tapi teu bisa terus terang sajalawantrahna. Lamun boga pamaksudan jeung kahayang ngan ukur bisa ti jauhna atawa teu bisa langsung togmol. Osok maké jalan anu malipir atawa sacara henteu langsung.

Budak anu miboga rasa resep ka lain jinis

Budak anu mangkak rumaja mah geus miboga rasa anu mikaresep ka lain jinis. Lamun budak lalaki, nya geus boga resep ka budak awéwé. Pon kitu deui sabalikna, budak awéwé geus miboga rasa resep ka budak lalaki. Ngan dina perkara resepna ieu, jarang anu wani balaka langsung ka jinisna. Lolobana mah ngan ukur bisa nyérangkeun ti kajauhan. Pikeun budak anu kurang wawanénna mah, biasana osok aya istilah ngabastakeun atawa silih bastakeun. Ngabastakeunana bisa ku ucapan atawa ku tutulisan. Tapi biasana (kalolobaanana) mah maké tutulisan anu ngahaja ditulis dina tembok atawa dina papan.

Ngabastakeun téh nyaéta nyambungkeun atawa nyebutkeun yén si Anu bogoheun atawa mikabogoh ka si Ani. Anu nulisna mah biasana babaturanana, anu ngahaja hayangeun nembrakeun kahayang haté budak anu ngaranna ditulis. Ngan dina palebah ngabastakeunana, teu kabéh didasaran kusabab budak anu diitulisna resepeun atawa mikabogoh. Aya ogé anu ngan ukur heureuy atawa moyokan. Malahan mah aya ogé budak anu ngadon ngabastakeun babaturanan si Anu bogoheun ka si Ani, padahal anu sabenerna mah manéhna sorangan anu mikaresep ka si Ani.

(Gambar meunang nginjeum ti http://ayfachry.files.wordpress.com/2011/04/pacaran1.jpg)

Antara Jodo jeung Nikah


Tina obrolan jeung anu dipikolot, cenah aya hubungan anu raket antara jodo jeung nikah. Anu ditikah ku hiji jalma, éta mangrupakeun jodona éta jalma. Jadi pantona jodo téh bisa disebut ogé nikah. Da lamun masih kénéh bobogohan mah tacan tangtu bisa jadi jodo. Sanajan bobogohanana méakeun waktu sababaraha taun, ari acan nepikeun kana panto panganténan mah tacan tangtu bisa jadi jodo.

Naha jodo bisa salah…?

Teuing atuh ngeunaan hal éta mah. Ngan anu jelas mah cenah, lamun lain jodo mah, sanaja geus nikah ogé bakal moal lana dina rumah tanggana. Lamun lain jodona mah, pasti hiji waktu bakal pipirakan. Jadi, sanajan geus nikah, tacan tangtu jalma anu ditikah ku hiji jalma mangerupakeun jodona. Anu ngaranna jodo mah, dina rumah tanggana ogé tangtu bakal lila malahan bisa nepikeun ka pakétrok iteuk atawa nepikeun ka diurugan taneuh beureum (ninggalkeun alam dunya). Malahan bisa jadi anu ngaranna jodo mah lain ngan ukur pikeun di dunya wungkul, tapi ogé nepikeun ka ahérat.

Nikah

Kusabab anu ngaranna jodo mah teu bisa katohiyan kusabab ngan ukur ku bobogohan, jarang kolot anu miboga budak anu diingkeun sina lila bobogohanana. Lamu hiji budak hususna budak awéwé geus katempo miboga papacangan, biasana mah kolotna tara ngantepkeun kitu waé. Lamun kolotna geus satuju kana papacangan budak awéwéna, tara lila sina bobogohan. Budak lalakina biasana mah gancang ditalék naha bener-bener mikabogoh budakna atawa henteu. Lamun bener-bener mikabogohna, nya moal lila ogé biasana mah prung wae ditikahkeun. Tara ngantep nepikeun ka lila.

Ieu hal, jadi hiji alesan lobana barudak atawa jalma anu nikah dina umur ngarora kénéh. Sanajan kakara ogé lulus sakola dasar, ari geus katempo miboga kabogoh mah tara lila diantepkeun. Budak téh sina gagancangan ménta ditanyaan, dilamar jeung ditikahkeun.
Bisi kumaonam sigana mah lamun diantepkeun lila teuing bobogohan téh. Jeung ogé arék nanaonan lila-lila teuing bobogohan lamun tujuanana sarua waé arék nikah mah. Mending kénéh langsung disampurnakeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://wahidunana.files.wordpress.com/2010/04/nikah.jpg)