Lima Taun Ngageugeuh WordPress


Meunang wawaran (notifikasi) ti WordPress, cenah mah anu ngokolakeun ieu blog téh geus nincak kana taun kalima. Hartina geus lima taun ngageugeuh mandala WordPress-na. Tapi lamun disaliksik deui mah, lima taun téh lain umur blog Kampung Ciburuan ieu, tapi blog anu pangheulana dijieun ku akun anu nyieun blog Kampung Ciburuan. Da pedalan munggaran blog Kampung Ciburuan mah dina ping 29 Séptémber. Sabulanan deui kana nincak lima taunna téh.

Lima taun ngageugeuh mandala WordPress
Lima taun ngageugeuh mandala WordPress

Sanajan kitu teu nanaon, ieu mah minangka pangéling-ngéling waé yén ieu blog téh sakeudeung deui arék nincak lima taun. Mugia waé ka hareupna ieu blog téh beuki rempeg deui ku pedalan anu leuwih hadé pikeun ngeusian widang tutulisan dina Basa Sunda di mandala maya. Mugia ku nyampakna ieu blog téh bisa jadi hiji bacaan pikeun anu ngahaja ngalongok ka ieu blog atawa kasasar anjog ka ieu blog. Utamana pikeun anu medalkeunana sorangan.

Hatur nuhun pisan ka anu kungsi ngalongok ieu blog, mugia waé aya mangpaatna.

Blog CaritaKuring


Lunta ti Pakuan boga maksud nangtung deui di Sumedang Larang, tapi nepi ka kiwari euweuh pisan tapakna, nu nyésa ngan ukur tutunggul di Dayeuh Luhur, nu nyésa ngan ukur turunan nu poékeun obor, euweuh bédana jeung leungitna Pakuan di Dayeuh Pajajaran.

Maca katerangan singket atawa slogan ieu blog, matak ngenes naha kahayang nanjeurkeun deui Pajajaran anu dialihkeun ka Sumedang téh bet ngan ukur kari tutunggul wungkul. Taya tapak lacak anu atra katempo. Sigana mah blog ieu téh jadi panggeuing ka lebah dinya.

Blog CaritaKuring
Blog CaritaKuring

Teu anéh lamun dina tulisan anu dipedalkeun ku ieu blog téh aya pakaitna reujeung runtagna Pajajaran. Aya sababaraha pedalan anu nyambung ngeunaan runtagna Pajajaran kalawan dijejeran ku Runtagna Pajajaran Lain Ku Alatan Perang Agama. Beuki angot ku tulisan ngeunaan catetan nganjang ka Dayeuh Luhur, tempat anu perenah dijadikeun Puseur Dayeuh Sumedang Larang baheula.

Pedalan séjénna ngeunaan karangan fiksi dina Basa Sunda saperti Nganjang jeung Rumingkang. Pedalan dina Basa Sunda kalawan reumbeuy ku daluang anu bisa diala kunu macana.

Numutkeun data anu diancokeun dina ieu blog, blog CaritaKuring téh kagunganana Pa Asep Darmasutisna, pituin urang Sumedang. Ngan ayeun damel di Kedutaan Indonésia di nagri Jepang di Tokyo salaku Staf Atase Pertahanan RI.

Anu panasaran kana eusi ieu blog, bisa ngalongok loka CaritaKuring.

Aya Hiji Awéwé. Di Jerona Simpé


Bingung ogé ngeunaan judul ieu blog. Anu mana judulna téh nya…? Naha ‘Manéhna Nu Mibanda Tulak‘ atawa ‘Aya hiji awéwé. Di Jerona simpé‘? Lamun nengetan kana title-na mah, nya kalimah anu ahir judul ie blog téh. Tapi nu jelas mah alamat blogna di asalbitu.

Mangsa nganjang ka ieu blog dina ping 3 Kresnapaksa Maga 1949 Candra Kala Sunda (6 Pébruari 2013), tulisan panganyarna téh dijudulan Kalangenan, anu eusina ngeunaan naon nya…? Pangaresep kitu? Lah, supaya henteu bingung mah langsung waé longok tulisanana di Kalangenan.

Blog asalbitu
Blog asalbitu

Blog anu geus mimiti dipedar ti taun 2004. Kalawan tulisan anu mimiti dipedalkeun bisa jadi cekelan ngeunaan tujuan atawa pamaksudan ayana ieu blog. Tulisan anu dijudulan ku Kalimah ‘Naha Blog Sunda?’ bisa jadi ngébréhkeun jujutan ayana ieu blog. Coba waé longok eusi tulisan anu dijudulan ku éta kalimah:

Kateuing, saking hayang nulis, meureun. Rek nulis puisi, hoream ngareka-reka jeung milih kecap. Rek nulis cerpen, hoream nyipta-nyipta tokoh. Rek nulis kolom, kudu le ngkep fakta jeung datana. Ribet ah. Geus we nu aya na pikiran semprotkeun di dieu. Bade dianggap diary mangga, rek dianggap ngacapruk, jadi! Bae euweuh nu maca ge (da teu niat beja-beja), asal ngemplong sorangan we. Asal bitu!

Naha blog Sunda? Kateuing. Meureun pedah ngimpi ge make basa Sunda keneh… Peupeuriheun lamun ngaheot nu kaluar tina biwir teh lagu Muse deui-Muse deui, atuh nulis mah rek ku Sunda we.

Thanks mapanas urang, Zi!

Pikeun anu panasaran kana ieu blog, mangga waé longok alamat blogna di http://asalbitu.blogspot.com/.

Blog Abah Asep


Blog anu miboga alamat di http://asep-abah.blogspot.com/ cenah mah bisa disebut mangrupakeun “Tépas Pangacaprukan Jajaka Bandung Urang sunda nu keur diajar nyunda! Simkuring parantos ngadablog didieu téh nembé ngawitan taun ayeuna”. Nilik kana eusi ieu blog, utamana lambaran anu diancokeunana lumayan reumbeuy ku tulisan ngeunaan Kasundaan. Hal ieu bisa diilikan dina daptar lambaran anu disadiakeunana saperti ngeunaan Bandung baheula, kaulinan barudak, tembang Sunda katut Pupuh, Dongéng jeung Babasan-Paribasa Sunda.

Blog Abah Asep
Blog Abah Asep

Ari tulisan anu dipedalkeunana utamana ngeunaan Kabudayaan (kasenian) Sunda saperti tulisan ngeunaan Jaipongan, Calung, Angklung, Wayang Golék jeung anu séjénna. Waktu dilongok ping 19 Januari 2013 (15 Kresnapaksa Posya 1949), tulisan paanyarna anu dipedalkeun téh ngeunaan Ngabuburit: Ngabuburit, Jaman Baheula VS Mangsa Kiwari anu dipedalkeun dina ping 11 Agustus 2011.

Nengetan ngeunaan Jati Diri Abah anu diancokeun, ditulis:

Budaya sunda warisan ti karuhun teh kiwari ampir ampiran ngan saukur tinggal carita wungkul, geus langka barudak ayeuna nu daek ngamumule budaya seni sunda (Terutami dina Basa tur carita), cénah era atawa ku mangrupaning alesan sajabana, atawa ngan sakur ku gengsi, duh prihatin pisan! Kasenian Kabudayaan Jasana Sanes Lumayan (kitu tah saur kang Ohank mah hehe)…Hayu atuh urang sami2 nyenikeun budaya sunda warisan ti karuhun lur!.

Ari lambaran-lambaran anu disadiakeun atawa diancokeun dina ieu blog téh nyaéta:

  • Lambaran Pabalatak. Ieu lambaran dieusi ku tulisan-tulisan anu dipedalkeun dina ieu blog.
  • Lambaran Bandung Purba. Dina ieu lambaran mah dieusi ku tulisan ngeunaan kaayaan dayeuh Bandung jaman baheula
  • Lambaran Bahasa Sunda. Ieu lambaran dieusi ku tulisan ngeunaan kamekaran Bahasa Sunda di wewengkon Jawa Barat jeung Banten
  • Lambaran Kaulinan Barudak dieusi ku tulisan anu ngajétrékeun rupa-rupa kaulinan barudak
  • Lambaran Karajaan Sunda. Ieu lambaran dieusi ku tulisan ngeunaan Sajarah Karajaan Sunda baheula
  • Lambaran Pupuh. Ieu lambaran mah dieusi ku tulisan anu medarkeun ngeunaan rupa-rupa pupuh anu jumlahna 17 reujeung watekna
  • Lambaran Situs Arkeologi Tatar Sunda. Sedengkeun ari lambaran ieu ngajelaskeun ngeunaan tempat-tempat anu mangrupakeun titinggal anu jadi bukti ayana kabudayaan jaman baheula
  • Lambaran Tembang Pasundan. Ieu lambaran dieusi ku sababaraha siki rumpakan tembang-tembang anu aya di tatar Pasundan
  • Lambaran Dongeng. Sakumaha ngaranna, lambaran ieu mah midangkeun dongéng-dongéng kolot baheula utamana dongéng sasatoan
  • Lambaran Babasan-Paribasa Sunda anu ngancokeun daptar babasan jeung paribasa anu osok kapanggih dina kabeungharan kecap Basa Sunda

Pikeun anu panasaran kana pidangan katut eusi ieu blog, bisa langsung ngalongok ka Blog Abah Asep.