Mangpaat Bendung Réngrang Pikeun Ngaronjatkeun Hasil Tatanén di Sumedang


Bendung Réngrang sanajan leuwih leutik lamun dibandingkeun reujeung bendungan Jatigedé, bakal leuwih karasa mangpaatna pikeun urang Sumedang tibatan bendungan Jatigedé. Bendung Réngrang leuwih mangpaat pikeun widang tatanén di wewengkon Sumedang. Hasil tina ieu bendungan, bisa dimangpaatkeun pikeun nyaian pasawahan di wewengkon Kacamatan Paséh, Conggéang, Ujungjaya jeung Kacamatan Tomo.

Kuayana bendung Réngrang, sahanteuna lahan pasawahan anu kakeueum ku bendungan Jatigedé bisa kagantian. Leuwih jauhna bisa nambahan lahan pasawahan anu bisa kacaian ku ieu bendungan. Lahan anu saméméhna ngandelkeun cai hujan pikeun nyaianana bisa ngagunakeun cai tina ieu bendungan.

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku Pikiran Rakyat, mangkak tumuwuhna ékonomi widang tatanén (pertanian) di Sumedang lain ngaronjat. Anu aya mah nyirorot. Nurutkeun catetan, mangkak tumuwuhna ékonomi widang pertanian ti taun 2013 nepikeun ka 2014 kamari, turun nepikeun ka 2,12%. Padahal widang pertanian ieu mangrupakeun andelan dina ngaronjatkeun ékonomi masarakat di Sumedang. Pangrojong widang pertanian kana mangkak tumuwuhna ékonomi di Sumedang jadi pangpunjulna (nomer hiji manjing kana undakan 21,71%) tibatan widang séjénna saperti widang industri.

Nilik kana ieu kaayaan, kudu gancang ditéangan tarékah kumaha cara ngungkulanana, supaya teu kalalanjonan. Supaya ka hareupna bisa ngaronjatkeun deui pangrojong kana mangkak tumuwuhna ékonomi. Salasahiji tarékahna téh nyaéta kumaha supaya lahan anu ngahasilkeun tatanén utamana pasawahan bisa ngalegaan lain ngurangan. Lahan pasawahan anu kakeueum ku bendungan Jatigedé bisa kagantian.

Belah mana nya diwangunna Bendung Rengrang teh?
Belah mana nya diwangunna Bendung Rengrang teh?

Bendung Réngrang anu mangrupakeun tanda kanyaah (pangbeberah) ti pamaréntah puseur pikeun urang Sumedang kusabab lahanna kakeueum ku bendungan Jatigedé. Kuayana bendung Réngrang, urang Sumedang bisa ngala mangpaat tina ayana bendungan. Lamun geus ngajanggélék jadi bendungan mah, lahan di hilireun bendung Réngrang anu aya di wewengkon kacamatan anu kasebut bakal kacaian. Pasawahan anu tadina ngandelkeun cai hujan sataun sakali bisa digarap sababaraha kali dina sataunna. Anu antukna bisa ngaronjatkeun deui widang tatanén kana tumuwuhna ékonomi di Sumedang.