Tatapakan Imah Panggung


Dina nalika ngawangun wangunan imah teu bisa leupas tina dadasar wangunan. Dadasar anu dijadikeun tatapakan ngawangun imah. Wangunan tatapakan kacida pentingna dina unggal wangunan. Tatapakan paling basajan dina wangunan mah nyaéta tatapakan imah panggung anu dijieunna tina batu meunang mapas. Batu anu teuas téh dipapas ngawangun kotak jangkung anu rada rada leutik ka luhurna. Sigana mah maksudna téh supaya henteu gampang dijuralit lamun ditangtungkeun.

Tatapakan imah panggung tina batu

Miboga tatapakan imah tina batu mah bisa tahan mangtaun-taun. Najan imah anu diwangun di luhureun éta tatapakan geus ganti atawa dipindahkeun, tatapakan mah henteu robah ku robahna waktu atawa henteu kudu diganti. Wangunan tatapakan téh henteu robah atawa ngaleutikan. Angger ngajanggélék saperti kitu. Kituna téh bakating ku kuatna batu tatapakan. Matakna, tatapakan imah panggung baheula mah bisa diwariskeun. Najan imahna geus ruksak ogé, tatapakanana mah henteu réngrot-réngrot acan.

Kitu alusna tatapakan imah baheula.

Babalédogan ku Batu kana Cai Balong


Babalédogan ieu mah biasana dipigawéna di tampian anu aya balongan. Balong anu dipakéna téh kudu anu lega atawa panjang. Tujuanana supaya ngabogaan ambahan pikeun malédogkeun batu atawa kenténg atawa taneuh anu dibalédogkeunana. Kaulinan ieu mah biasana ngan ukur dipigawé waktu nungguan cai suwung atawa bagéan mandi di tampian. Lamun tampianana pinuh, nya bisa maén babalédogan heula. Maén babalédogan kana cai ieu mah tujuanana nyaéta supaya batu atawa kenténg atawa naon waé anu dibalédogkeunana téh bisa anjleng-ajlengan dina cai nepikeun ka sababaraha ajlengan. Anu alus mah nyaéta anu batu dibalédogkeunana téh bisa nepikeun ka sababaraha kali ajlengan.

Dina prak-prakanana, bisa jadi lomba atawa paalus-alus diantara barudak anu maénna. Anu panglobana ajlengan, éta anu onjoy atawa anu meunang. Ngan meunangna ieu sawates agul wungkul, teu nepikeun ka meunang hadiah nanaon. Anu jadi catetan, teu kabéh batu atawa kenténg anu dibalédogkeun bisa ajleng-ajlengan di luhureun cai balong. Da lolobanana lain ngajleng tapi kalahka tilelep ka jero balong.

Babalédogan kana cai balong

Lamun hayang bisa ajleng-ajlengan téh, kudu bisa milih bahan anu bakal dibalédogkeunana reujeung cara malédogkeunana. Bahan anu bisa dipaké biasana mah batu anu rada lémpar atawa ipis atawa milih kenténg anu dibaledogkeunana. Dina cara malédogkeunana ogé kudu luyu jeung cara malédogkeun anu alus. Cara malédogkeunana lain dipelentungkeun, tapi dibalédogkeunana kudu datar jeung kudu tarik malédogkeunana.

Lamun bener carana, éta batu anu dibalédogkeun téh henteu langsung tilelep waktu keuna kaca cai, tapi ngajleng. Lamun geus ngajleng kitu, bakal keuna deui kana cai. waktu keuna deui kana cai, anu alus pisan mah henteu tilelep, tapi ngajleng deui. Kitu saterusna nepikeun ka tilelepna. Ajlengan anu biasana mah paling tilu atawa opat kali ajlengan.

Cikaracak Ninggang Batu, Laun-laun Jadi Legok


Jalan paranti ka leuweung gerot teh ngaliwatan rungkun awi tali di tempat anu rada lengkob. Di dinya lumayan rada iuh linduh. Kusabab rada lengkob, tempat matak tiis jeung tenang. Mun arek niiskeun pikiran mah bisa tinggal cicing heula wae di dinya.

Di tempat eta teh, duka kumaha, kacida tengtrem ayenma. Hiliwirna angin anu nebak ka dangdaunan komo deui daun awi kadengena matak tenang kana hate. Komo deui mun bari nengetan sosoraan anu arang langka mah. Aya sora manuk tikukur ti beh kidul, di tempat anu rada luhur.

Em….

Di deukeuteun rungkun awi tali teh aya gawir tina batu cadas, anu pinuh ku lukut. Tandana kabaseuhan wae ku cai anu ngocor dina eta cadas. Da sabenerna mah dina cadas teh teu weleh ngaluarkeun cai nyusu anu terus ngocor ka beh hilir nyambung ka walungan. Ngan caina dina cadas eta mah leutik, da katempona ngan ukur rembes  baseuh wungkul. Sanajan kitu lamun heug dikocorkeun mah dijadikeun hiji, tangtuna oge rada ayaan caina teh.

Di beh handap eta cadas aya lukut anu gomplok. Tuntungna jadi tempat muragna eta cai nyusu. Sanajan muragna eta cai teh ngan ukur sakeclak-sakeclak, tapi terus-terusan. Eta cai anu murag teh ninggang kana batu gede anu aya di handap. Mun ditengetan mah, muragna teh kira-kira sarenghapan jalma dina sakali murag. Anu jadi heran, dina urut ngeclakna eta cai teh, jadi aya tapakan. Aya logak anu rada leutik. Teuing tapak naon. Piraku ku cai anu ngan ukur ngeclak bisa ngabolongan batu anu sakitu teuasna….

Dalah dikumaha deui geningan, da kitu buktina. Sanajan mun dipikir saheulaanan mah teu kaharti eta kaayaan teh. Tapi mun ditengetan deui mah bisa wae. Ku dileukeunan mah taya hal anu teu bisa. Lila-lila mah sanajan teuas oge teu burung bisa legok.

Hal ieu bisa diibaratkeun ka jalma anu memang susah dina hiji hal. Tapi lamun dileukeunan mah hiji waktu tangtu bisa.