Radio Baraya Sunda (RBS)


Radio Baraya Sunda (RBS) mangrupakeun salasahiji grup di pésbuk anu sipatna bébas bisa diiluan ku saha waé (Open Group). Grup ieu dijieun pikeun jadi salasahiji tempat ngobrol jeung komunikasina baraya anu resep kana nyetél RBS. Saméméhna, grup Radio Baraya Sunda (RBS) di pésbuk ieu dijieun ku aktipis Sunda anu nyieun RBS (Radio Baraya Sunda), salasahiji radio anu siaranana ngaliwatan média internét. Jadi sabenerna mah RBS bisa disebutkeun stasiun radio anu nyebarkeun siaranana ngaliwatan internét. RBS diadegkeun di Bandung dina ping 20 Méi 2011 ku aktipis Sunda. Salian ti pikeun jadi média komunikasi, antara baraya RBS, grup Radio Baraya Sunda ieu ogé digunakeun pikeun manjangkeun tali mimitran.

Radio Baraya Sunda (RBS) di pesbuk
Radio Baraya Sunda (RBS) di pesbuk

Pikeun baraya anu hayang jadi anggahota ieu grup bisa asup ka ieu grup. Kalawan peupeujeuh ti anu ngokolakeun ieu grup, baraya anu ilubiung kana ieu grup alusna maké poto profil katut nyadiakeun inpo diri anu bener supaya gampang dina mangsana riung mungpulung baraya sacara langsung. Baraya anu hayang jadi anggahota ieu grup, kari asup waé ka alamat https://www.facebook.com/groups/baraya.rbs/.

Peupeujeuh atawa pameredih séjénna ka baraya anu ngiluan kana ieu grup, lamun nyieun pairan, status, gambar atawa panumbu pidio kudu aya patali atawa pakait reujeung siaran anu keur dipidangkeun ku RBS. Lamun aya kiriman teu merenah atawa taya pakaitna reujeung RBS, kirimanana bakal dipupus ku admin grup. Ieu geus jadi katangtuan anu kudu ditedunan ku unggal anggahota grup.

Atuh, pikeun baraya anu hayang jadi donatur atawa pandeudeul (sponsor) RBS, ditarima ogé ku RBS. Carana bisa ngirim pésen ka tukang siaran RBS (Gan Aham, Ki Jayus atawa Nyai Endit). Pangrojong ieu bisa jadi pangdeudeul pikeun RBS supaya leuwih alus deui. Pikeun inpo grudp ieu anu leuwih panceg, bisa dilongok langsung dina lambaran About ieu grup.

Dulur, Lain Dulur Sadulur-dulurna


Sanajan lain dulur pet ku hinis
Sanajan indung bapa beda jinis
Masing-masing hirup jiga kapinis
Tapi aya nu sarua di tempat nu tiis

Wiwitan reujeung kokocoran eta beda
Dedeg pangadeg, rupa, eta teu sarua
Da lain buah jambe anu dibeulah dua
Ngan ibarat tangkal awi anu dihua

Sanajan beda eta teu jadi pantangan
Sanajan beda rimbagan lain halangan
Sanajan beda udagan jeung aweuhan
Hiji anu jadi pikiran, naon udagan

Asal jauh jadi deukeut, beuki deukeut
Geus deukeut beuki meumeut, dipigeugeut
Tanghian, awasan, sikepna beuki imeut
Sagalana jadi apal, pada-pada seukeut

Nyorang mangsa, teu asa teu jiga
Asa lain sasaha, geus nganggap baraya
Kanyaah tamplok sagala jadi loma
Moal aya anu misahkeun, nepi ka lana

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=411770731893#!/note.php?note_id=411770731893)