Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung 2015


Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupatén Bandung reujeung Paguyuban Mojang Jajaka Kabupatén Bandung baris ngayakeun deui Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung pikeun entragan 2015. Ayeuna geus nepi kana undakan narima anu daptar pikeun ngiluan ieu pasanggiri. Narima anu daptar geus dimimitian ti ping 22 Juni kalawan bakal ditutup dina ping 4 Agustus 2015.

Ngeunaan sarat anu kudu dicumponan ku pamilon diantarana waé ngeusian formulir daptar anu geus disadiakeun ku panata calagara, nyadiakeun pas poto anu ukuranana 4 ka 6 katut poto close up jeung potret sakabéh awak ukuran 4R. Jumlah unggal ukuranana tilu siki. Ditambah ku surat rékomendasi ti Kacamatan, salinan KTP atawa Kartu Pelajar atawa KTM, nyieun surat kasaluyuan ti kolot. Umur pamilon pikeun ngiluan ieu pasanggiri ulah kurang ti 17 taun jeung ulah leuwih ti 22 taun kalawan tacan kawin katut mibanda jangkung awak sahanteuna 160 sénti pikeun mojang atawa 165 pikeun jajakana. Pamilon anu bisa ditarima ogé ngan ukur pikeun urang Kabupatén Bandung wungkul.

Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung 2015
Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung 2015pasan

Pikeun mojang jeung jajaka anu aya di wewengkon Kabupatén Bandung kalawan hayang ngiluan kana ieu pasanggiri atawa hayang meunang inpo leuwih euyeub, bisa langsung ngontak ka nomer 081221405658 atawa 085322633923 atawa 085794745300. Bisa ogé ngaliwatan media sosial di twitter ngaliwatan akun @PamokaKabBdg.

Poé Ayeuna, Aya ‘Nyaba Ka Bandung’


Dina poé ayeuna kira-kira wanci pecat sawed, bakal aya raraméan di Tegalega dayeuh Bandung. Raraméan anu maké jejer ‘Nyaba Ka Bandung’ ieu diayakeun salasahijina pikeun ngajaga jeung ngariksa budaya Sunda. Teu anéh lamun di jerona bakal mintonkeun sababaraha kamonésan budaya Sunda diantarana kaulinan barudak baheula, kadaharan has Bandung jeung pintonan musik.

Nyaba ka Bandung
Nyaba ka Bandung

Pikeun anu hayang apal atawa panasaran kana ieu raraméan, bisa langsung ngadongdon waé ka Tegalega. Acarana dimimitian dina jam sapuluh pabeubeurang. Teu poho, pikeun bisa lalajo kana ieu raraméan, kudu mayar heula. Harga tikétna 15 rébu.

(Gambar ti twitter)

Pesta Buku Bandung 2014, Ngamumulé Basa Indung, Bandung Nanjung


Salila saminggu mimiti ping 27 Pébruari, IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Jawa Barat baris ngalumangsungkeun kagiatan Pesta Buku Bandung 2014. Kalawan ngagunakeun tempat di Landmark Convention Hall Jalan Braga No. 129 Bandung ieu kagiatan bakal dipungkas dina ping 5 Maret 2014. Sakumaha biasa dina ieu kagiatan bakal dipintonkeun rupa-rupa buku kaluaran ti sababaraha puluh penerbit buku ti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya jeung ti wewengkon séjénna.

Pesta Buku Bandung 2014, Ngamumulé Basa Indung, Bandung Nanjung
Pesta Buku Bandung 2014, Ngamumulé Basa Indung, Bandung Nanjung

Pikeun ngareuah-reuah kana ieu paméran buku, bakal diayakeun ogé ngadu bako, talkshow jeung hiburan. Teu tinggaleun ogé bakal loba buku anu dijualna kalawan dimurahkeun (diskon).

Sakumaha jejer ieu pesta buku, ‘Ngamumulé Basa Indung, Bandung Nanjung’, baris diayakeun sababaraha acara anu ngeusi ieu pesta buku. Acara anu ngeusina diantarana waé dina poéan kahiji (poé Kemis) bakal aya pintonan Lagu Sunda anu dieusi ku Ina Hamid Tria reujeung Ibing Jaipongan ti SDN Raya Barat Bandung ditambah ku ngadu bako ngeunaan ‘Ngalanglang Jalan Braga ti Mangsa ka Mangsa’. Dina poé Saptuna aya sawala ngeunaan Rumpaka Pop Sunda katut medalkeun Albeum Pop Sunda Désémber Urang. Dina poé Salasa bakal diayakeun bedah novél Sunda ‘Sabalakana’ yasana Kang Dadan Sutisna reujeung maca sajak Sunda disambung ku Sosialisasi Iket, Aksara Sunda jeung Karinding.

Pikeun anu mikaresep kana buku, taya salahna ngajugjugan ka ieu acara. Salian ti bisa meuli buku aralus kalawan harga anu leuwih murah, ogé bisa meunangkeun hadiah (doorprize) reujeung bajigur.

Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari


Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari
Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari

Nincak 39 taun ngadegna Téater Sunda Kiwari, ieu Téater baris ngayakeun pagelaran Sandiwara Rakyat anu dijejeran Haréwos Goib. Pagelaran sandiwara ieu baris lumangsung salila lima poé noron, mimiti ping 22 Januari nepikeun ka ping 26 Januari 2014. Kalawan tempat diayakeunana di Gedong Kasenian Ruméntang Siang di Jalan Baranang Siang No. 1 Kosambi dayeuh Bandung. Waktuna ti mimiti jam salapan isuk-isuk nepikeun ka jam tilu pasosoré.

Sandiwara Haréwos Goib ieu mangrupakeun pagelaran anu dumasar kana naskah yasana Yoseph Iskandar katut pangatur lalakonna HR. Dodi P. Danusubrata. Lumayan loba pamaén anu ngarojong kana ieu pagelaran, bisa dititénan dina daptar pamaén anu ilubiungna.

Tingkesanana
Tingkesanana

Nurutkeun ringkesan anu dipintonkeun mah cenah ieu sandiwara téh nyaritakeun ngeunaan kahirupan gegedén di wewengkon Kadaleman Kuwung-kuwung nalika aya dina kakawasaan Walanda. Harita téh aya béja ti Batawi (haréwos goib) yén gegedén anu nyangking kalungguhan di ieu Kadaleman bakal diganti. Dina palebah dieu raména téh, saha anu baris ngagantikeunana. Saterusna mah, leuwih hadé dibandungan waé pagelaran sandiwarana.

(Gambar meunang nginjeum ti akun Instagram asukmawandhani jeung loka Teater Sunda Kiwari)

Pagelaran Angklung Pride 2013 di Saung Angklung Udjo


Saung Angklung Udjo kalawan dirojong ku Dina Kebudayaan Propinsi Jawa Barat baris ngayakeun pagelaran Angklung Pride 2013 di komplék Saung Angklung Udjo (SAU), jalan Padasuka dayeuh Bandung. Ieu pagelaran téh dilumangsungkeun dina raraga ngareuah-reuah Poé Angklung. Sakumaha anu geus kamaphum, tilu taun ka tukang angklung dijadikeun warisan budaya asal Indonésia ku lembaga UNESCO. Ngeunaan waktuna, pagelaran ieu bakal diayakeun dina ping 16 Nopémber.

Pagelaran Angklung Pride 2013
Pagelaran Angklung Pride 2013

Pagelaran ieu bakal diiluan ku barudak sakola SD, SMP jeung SMA. Barudak sakola anu asalna ti sababaraha wewengkon anu aya di Jawa Barat kayaning Indramayu, Banjar, Sumedang, Bogor, Bekasi jeung Cirebon baris ngiluan kana lomba pentas angklung. Salian ti lompa pentas, aya deui pintonan maén angklung anu diancokeun ku murid Saung Angklung Udjo. Ditambah ku ayana pentas sababaraha jinis angklung buhun anu aya di Jawa Barat.

Ku diayakeunana pagelaran ieu, dipiharep bisa jadi tempat ngajarkeun/ngawanohkeun musik tradisi ka barudak ogé ka masarakat umum. Anu daratang/lalajo kana ieu pagelaran sahanteuna bisa ngahargaan budaya angklung jeung ngaliwatan ieu pagelaran angklung bisa diwariskeun ka barudak entragan anyar. Dina ieu kasempetan ogé baris dilumangsungkeun pagelaran ‘Special Bamboo Afternoon Show’ anu mangrupakeun ranggeuyan kagiatan Angklung Pride 2013 dina wangunan pagelaran upacara hélaran, ibing tradisional Sunda jeung pintonan angklung sorangan.

(Inpo meunang nyutat ti Republika On Line, Gambar meunang nginjeum ti Instagram Asukmawandhani)