Wilujeng Mapag Sasih Shaum Romadhon 1432 H


Bulan anu dianti-anti
Kiwari bakal balik deui
Hareupeun kawas kamari
Susuganan bisa nepi

Bulan anu didago-dago
Nungguan nepi ka manco
Geus di aya lawang panto
Rebun-rebun geus katenjo

Bulan nu ditunggu-tunggu
Ti baheula mula beh ditu
Najan itungan geus tangtu
Tetep teu nolih na waktu

Bulan puasa nu diteda
Geus cunduk dina waktuna
Nyanggakeun pangbagea
Pamaksudan bisa laksana

Bulan anu agung kacida
Ayeuna di hareupeun dada
Siapkeun bekel asupna
Camkeun naon kahayangna

Wilujeng Mapag Sasih Shaum 1432 H