Néangan Babaturan anu Ngagunakeun WordPress


Aya kamonésan (rada) anyar anu aya dina WordPress. Kamonésan ieu kacida mangpaatna pikeun néangan babaturan anu sarua maké atawa miboga blog di WordPress. Kamonésan ieu ngaranna Friend Finder (lamun ceuk urangna mah Pamaluruhan Babaturan). Pamaluruhan Babaturan ieu bakal nyambung ka Twitter, pésbuk atau kontak Google anu miboga akun WordPress. Pikeun maluruh babaturan, teken wae panumbu (kenop) anu disadiakeun: kenop twitter (pikeun nyambungkeun ka Twitter), facebook (pikeun nyambung ka pésbuk), atawa Google Contacts (pikeun nyambung ka kontak Google).

Pamaluruhan babaturan

Sanggeus dibéré idin pikeun ngagunakeun Twitter, pésbuk atau kontak Google, WordPess.com bakal maluruh babaturan urang. Hasil pamaluruhan bakal diancokeun (dipidangkeun) mangrupa daptar babaturan katut ngaran blog WordPress-na.

Panumbu Follow bisa digunakeun pikeun nuturkeun blog anu dipilih. Lamun urang nuturkeun hiji blog, mangka nalika blog éta medalkeun tulisan, bakal kaluar tulisanana dina Pidangan Blog I Follow, di handapeun Reader.

Lamun mikaresep néangan blog anu alus anu baris dituturkeun, bisa maluruh daptar blog anu aya dina Recommended Blogs.

Ki Lanceuk jeung Ki Adi


Kecap Ki di dieu mah lain hartina sesebutan pikeun aki-aki. Tapi biasana mah pikeun ngahormat (ka sahandapeun atawa ka saluhureun) atawa nyebut landian.

Ki Lanceuk jeung Ki Adi

Sesebutan anu jarang dipaké. Kecap-kecap ieu biasana mah remen kadéngé dina siaran dongeng di radio, hususna dongéng ngeunaan élmu kanuragan atawa dongéng silat. Lamun miboga babaturan anu sapaguron dina guguru élmu kanuragan, biasana mah osok maké kekecapan ieu. Lamun babaturanana leuwih tiheula guguruna atawa umurna leuwih kolot, biasa disebut Ki Lanceuk. Sedengkeun pikeun anu sahandapeun mah biasa disebut Ki Adi.

Najan jarang dipaké ogé taya pantangan pikeun dipaké. Lamun nyebut Ki Adi atawa Ki Lanceuk ka babaturan, taya salahna. Ki Lanceuk pikeun babaturan anu umurna atawa dianggap saluhureun, sedengkeun Ki Adi pikeun babaturan anu umurna atawa dianggap sahandapeun. Atawa ogé pikeun dulur pet ku hinis pisan, ka lanceuk nyebut Ki Lanceuk, sedengkeun ka adi nyebut Ki Adi. Da ieu mah lain maksud ngahinakeun atawa ngaléléwa.

Bali Geusan Ngajadi


Pasosoré, si Acim keur ngajentul di sisi jalan leutik anu jadi tempat jalan motong urang lembur lamun arék ka tampian. Ngan ayeuna mah aranglangka urang lembur téh ngaliwatan jalan éta da lolobana mah maké jalan gedé béh kalereun lembur. Jeungna deui jalan leutik éta ieu mah bala, loba jujukutan anu ngaroyom ka jalan.

Si Acim geus jadi kabiasaan lamun manéhna eukeur aya anu dipikiran, manéhna osok niis di éta tempat. Katambah tempatna anu rada suni, tiiseun. Kaiuhan ku tangkal kopi jeung tangkal jéngkol. Matak tiis. Ti dinya bisa nyérangkeun jalma-jalma anu ngaliwatan jalan gedé anu di belah kalér téa.

Manéhna ngahuleng, melong ka tempat anu jauh, teuing ka mana. Sedengkeun pipikiranana mah teuing ka mana. Manéhna ngarahuh, jiga anu hayang ngécagkeun beungbeurat anu ngabeungbeuratan pikiranana.

Jalan satapak

Manéhna teu bisa ngabayangkeun bakal kumaha manéhna saminggu kahareupna. Mangsa manéhna kudu ninggalkeun lembur jeung sagala anu aya di lembur. Nya, sababaraha poé deui manéhna téh kudu jauh ti lembur, jauh ti kolot, jauh ti babaturan ulinna. Sababaraha poé deui manéhna téh kudu pindah ka dayeuh pikeun nuluykeun sakola ka SMA.

Ku manéhna karasa beuratna lamun kudu ninggalkeun lembur téh. Lembur anu salila ieu dicicingan, lembur tempat dimana manéhna dibabarkeun, lembur tempat manéhna méakeun mangsa keur budah nepikeun ka rumaja. Enya…, lembur anu dipinuhan ku sagala kahirupan anu senang, loba batur heureuy, batur ulin. Lembur anu lamun boga masalah bisa kénéh ménta bantuan ka kolot, ka babaturan.

Sababaraha poé deui manéhna kudu jauh ti lembur, naha nepikeun ka iraha manéhna bakal jauh ti lembur téh? Naha ngan ukur sakeudeung atawa kudu lila? Lamun lila, nepikeun ka iraha kudu jauh ti sarakan pangbalikan? Iraha manéhna bisa balik deui ka lembur?

Motor Péspa téh Nya Kempés Nya Hapa


Sakali-kali mah osok kawénéhan nempo motor anu gendut jeung pendék. Ceuk obrolan reujeung babaturan, cenah éta téh ngaranna Péspa (Vespa). Kaasup salahsahiji jinis motor kénéh, ngan béda reujeung motor bébék. Lamun motor bébék mah rada jangkung leutik, Péspa mah pendék jeung gendut.

Naha bet ngaranna Péspa? Teu apal ogé.

Motor pespa

Ngan anu osok dipagunemkeun reujeung babaturan mah cenah, Péspa téh singketan tina Kempés Hapa, nya kempés nya hapa. Najan kitu nilik kana wangunana mah jajauheun tina kempés jeung hapa. Apanan kecap kempés jeung hapa téh ampir sarua, nuduhkeun kaayaan anu euweuh eusian.

Ari Péspa mah apanan sakitu gendutna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://rosso99.files.wordpress.com/2010/11/vespa_vbc_150_super.jpg)