Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Kadua)


Dina nyieun ayun-ayunan, hususna anu maké tali, barudak ogé diajar pikeun ngukur kumaha supaya éta tali téh sarua panjangna, ulah nepikeun ka panjang sabeulah. Soalna lamun panjang sabeulah bisa-bisa pangdiukan éta ayun-ayunan téh jangkung sabeulah atawa déngdék.

Kadang lamun nyieunna lain ku saurang bisa waé panjang sabeulah. Nya ngakalana, dina ngagantungkeunana kudu dikira-kira jeung kudu diukur sarua henteu jangkung sisi pangdiukanana.

Sanajan dina ngukur talina sarua, kadang tempat ngagantungkeun éta ayun-ayunan téh henteu satua. Osok aya tempat ngagantungkeun ayun-ayunan téh jangkungna henteu sarua, jangkung sabeulah. Ieu hususna lamun ngagantungkeun ayun-ayunanana dina dahan tatangkalan.

Ayun-ayunan (asal poto: facebook.com)

Kuhenteu saruana tempat ngagantungkeun ayun-ayunan ieu, barudak dikudukeun néangan cara (kudu bisa ngukur atawa ngira-ngira) kumaha supaya tempat pangdiukan ayun-ayunana tetep henteu jangkung sabeulah.

Ngeunaan jangkungna pangdiukan ayun-ayunan tina taneuh ogé, kudu jadi pikiraneun barudak. Ulah nepikeun ka pangdiukanana téh jangkung teuing atawa pendék teuing. Lamun pendék teuing atawa komo nepikeun ka ngagangsarna, moal ngeunaheun dina maénkeun ayun-ayunanana ogé. Sedengkeun lamun jangkung teuing, bakal nyusahkeun barudak dina diukna. Nyieun ayun-ayunan téh kudu pas atawa ngeunaheun dina ngayunkeunana.

Baca oge:

  1. Diajar Tina Ayun-ayunan (Bagean Kahiji)
  2. Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Katilu)

Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Kahiji)


Dina nyieun ayun-ayunan aya sababaraha hal anu bisa dijadikeun bahan diajar pikeun barudak. Boh dina mangsa nyieunna, boh dina maénna. Dina nyieun ayun-ayunan, barudak kudu apal kana bahan jeung kumaha cara nyieunna. Bahan anu alus jeung kuat kudu bisa ngimbangan kana beurat awak budak anu bakal ngadiukan atawa tumpak kana éta ayun-ayunan. Pon kitu deui kana kakuatan dahan anu bakal dipaké ngagantungkeun éta ayun-ayunan. Saméméh nyieun ayun-ayunan, biasana barudak anu arék nyieun ayun-ayunan téh osok nyoba heula kakuatan tali anu bakal dijieun tali ayun-ayunan. Nyobana ku jalan ditarik tungtung pada tungtung. Di dinya bisa kabaca kakuatan éta tali. Lamun kakara ogé ditarik geus pegat, hartina éta tali teu bisa dipaké pikeun tali ayun-ayunan.

Jadi pangajaran anu kahijina nyaéta kumaha carana supaya meunang tali anu kuat, bisa naha beuratna anu bakal dijieun ayun-ayunan. Lamun dikaitkeun reujeung pangajaran di sakola mah aya anu ngaranna pangajaran Fisika ngeunaan besot (pegas). Dina hal ieu pangajaran aya itung-itungan kumaha kakuatan besot lamun ditarik make beungbeurat. Da tali teh lamun dina pangajaran ieu mah bisa diibaratkeun besot anu élastis (Modulus Elastis). Ngeunaan hal ieu anu leuwih panjangna bakal dibéjérbéaskeun dina tulisan anu husus.

 

Ayun-ayunan (asal gambar: facebook.com)

Anu penting mah, dina maén ayun-ayunan téh aya hal anu bisa dikoréhan, utamana kucaha cara nerapkeun pangajaran di sakola anu lobana mah ngan ukur téori wungkul. Susuganan sanajan ngaranna mah kaulinan barudak, tapi di jerona mah aya eusi anu mundel pikeun bekel diajar.

Baca oge:

  1. Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Kadua)
  2. Diajar tina Ayun-ayunan (Bagean Katilu)