Pasanggiri Indonesia Melek Digital Blogging Competition Kagegelan ti Axis


Nurutkeun warta dipedalkeun ku selularonline dina judul Axis Gelar Kompetisi Blogging 2012, disebutkeun yén AXIS ngayakeun pasanggiri Blog pikeun taun 2012 (Blogging Competition). Pasanggiri ieu bisa diiluan ku saha waé. Anu arék ngiluan kana ieu pasanggiri bisa medalkeun tulisan dina blog anu dipibogana kalawan dieusi ku tulisan ngeunaan pangalaman jeung pamanggih anu aya pakaitna reujeung téma “Melek Digital Untuk Startup Business”. Tulisan ngeunaan pangalaman bisa dipedalkeun ti mimiti ping 13 Oktober nepikeun ka ping 20 Nopémber 2012. Saurang pamilon (anu ngiluan) ngan ukur bisa ngirimkeun hiji tulisan kalawan panjang tulisanana kurang ti 3000 kecap. Tulisanana disa dilengkepan ku poto jeung pidio.

Sedengkeun ari sarat-sarat pikeun ngiluan ieu pasanggiri téh diantarana waé:

  • Pamilon bisa saha waé: masarakat biasa, blogger, mahasiswa jeung pamilon séjénna.
  • Pamilon miboga blog sorangan, naha arék anu haratis atawa anu mayar.
  • Tulisan kudu beunang nyieun sorangan, lain meunang narjamahkeun atawa niron tinu tulisan séjén.
  • Tulisan dipedalkeun kalawan lengkep, teu meunang ditumbukeun kana tulisan séjénna pikeun maca tulisan anu lengkep.
  • Tulisan téh anyar kénéh dipedalkeun katut tacan diilukeun kana pasanggiri séjénna.
  • Eusi tulisan teu meunang papalingpang jeung babagan agama katut darigama.
  • Tulisan anu ngarempak bagbagan, bakal diculkeun.
  • Tulisan téh eusina ngeunaan pangalaman jeung pamanggih anu lain fiksi anu aya pakaitna reujeung téma Melek Digital Untuk Startup Business.
 

Lamun tulisan dipedalkeun dina blog pribadi sorangan, pamilon kudu ngirimkeun data anu diperlukeun ngaliwatan sérélék ka dunia.axis@axisworld.co.id kalawan subyék Melek Digital untuk Startup Business Blog Cmpetition. Ditétélakeun ngaran papanjangna (ngaran lengkep), alamat url blog, panumbu kana tulisan anu diilukeun kana ieu pasanggiri, alamat sérélék katut nomer telepon. Ari anu diniléyna téh nyaéta judul, eusi jeung cara nembrakeun tulisan naha sarua reujeung téma atawa henteu, jinis tulisanana naha asli jeung anyar kénéh.

Hadiah panglélér anu disadiakeun pikeun jawarana nyaéta New iPad + pakét internét Axis pikeun jawara kahiji. Sedengkeun pikeun jawara kaduana disadiakeun Samsung Galaxy Tab 2 10.1 + pakét internét Axis, katut Samsung Galaxy Tab 2 7.0 + pakét internét Axis pikeun jawara katiluna.

Inpo leuwih lengkepna bisa ngalongok lambaran Axis Gelar Kompetisi Blogging 2012 atawa Indonesia Melek Digital Blogging Competition.