Naon Ari Bootstrap Téh?


Katompérnakeun, anu icikibung dina widang wéb programming bakal manggihan hiji rangkay gawé (framework) anu kacida alusna dina nyieun aplikasi wéb. Dina nyieun aplikasi wéb, utamana dina ngokolakeun pidangan wéb henteu bisa leupas tina standar HTML jeung CSS katut Javascript-na. Ngatur pidangan aplikasi wéb bisa diakalan katut diatur ngaliwatan script (kode) HTML jeung CSS. Pikeun anu kakara wanoh kana CSS utamana, nyieun pidangan wéb anu alus téh lumayan susah. Komo deui lamun kudu nyieun pidangan anu bisa dijalankan di sababaraha panyungsi wéb kalawan henteu robah pidanganana. Acan deui lamun pidanganana téh hayang dibekelan ku kamampuhan Javascript, kudu ngumpulkeun pakakas dasar ti sababaraha sumber luyu reujeung pangabutuhna. Lamun kudu ngumpulkeun library Javasript anu béda-béda ti sababaraha sumber, aya kalana henteu bisa dijalankeun babarengan, kusabab henteu cocog (antara hiji library reujeung anu séjénna téh pagétréng).

Bootstrap
Bootstrap

Framework alus pikeun nyieun pidangan wéb anu dipimaksud téh nyaéta Twitter Bootstrap. Ieu rangkay gawé téh diayakeun pikeun nyieun aplikasi wéb kalawan gancang anu dibekelan kamampuan Less nyaéta pre-posesor anu miboga kamampuhan leuwih tibatan CSS biasa saperti ayana variabel, mix-in, operasi, fungsi warna reujeung deklarasi anu aya anakan. Twitter Bootstrap dilengkepan ku parabot pikeun nyieun aplikasi wéb kalawan haratis. Di jerona dilengkepan ku rancangan pidangan dasar (HTML jeung CSS-na) kayaning pikeun nyieun form, kenop (tombol), grafik, navigasi jeung komponen pidangan séjénna. Dilengkepan ogé ku kamampuhan Javascript anu kari ngagunakeun.

Nurutkeun jujutanana, Bootstrap dijieun ku Mark Otto jeung Jacob Thornton di Twitter pikeun dijadikeun rangkay gawé di internal Twitter anu ngajamin konsistensina. Saméméhna mah rupa-rupa library digunakeun pikeun ngawangun pidangan anu kadang kahalangan ku masalah konsistensi (henteu cocog) ieu anu nyababkeun susah dina miarana. Atuh ku ayana rangkay gawé ieu, ngawangun pidangan aplikasi wéb jadi leuwih gampang. Pikeun anu merlukeun ieu rangkay gawé bisa ngundeur langsung di Bootstrap atawa di GitHub.

Béda Library jeung Helper dina CodeIgniter


Pikeun anu osok maké rangkay gawé (framework) CodeIgniter pikeun nyieun aplikasi wéb, geus teu bireuk deui reujeung anu ngaranna helper katut library. Duanana osok dipaké pikeun ngalengkepan aplikasi, supaya dina prak-prakanana nyieun aplikasi téh leuwih gampang, kusabab dibantuan ku ayana helper atawa library. Pikeun ngokolakeun hiji atawa leuwih ti hiji kamonésan dina aplikasi anu dijieun, aya kalana ngagunakeun library atawa helper. Éta library jeung helper téh miboga pasipatan anu sarua, nyaéta payil pikeun mantuan migawé tugas-tugas atawa kamonésan anu aya atawa dijieun dina aplikasi.

Bedana helper jeung library dina CodeIgniter
Bedana helper jeung library dina CodeIgniter

Dina kanyataanana, rada susah pikeun ngabédakeun anu kumaha helper jeung anu kumaha library. Sahanteuna dina nyieun aplikasi anu mikabutuh kamonésan tambahan, anu bisa dipaké di bagéan mana waé dina aplikasi, naha kudu diasupkeun kana library atawa helper. Da duanana miboga gawé anu sarua.

Sanggeus disaliksik di mandala maya, ahirna mah bisa kapanggih ogé sababaraha perkara anu bisa jadi pangbébéda antara helper reujeung library.

Ari anu ngaranna helper mah:

 1. Kumpulan fungsi pikeun migawé tugas anu bulak-balik
 2. Dijieun pikeun mantuan tugas anu sabenerna mah geus nyampak cara migawéna
 3. Henteu butuh nga-instansiasi (nembrakeun) objek jeung wangunan fungsi-na statis
 4. Dijieun pikeun ngumpulkeun anu geus aya (konsolidasi), henteu nyieun anu anyar
 5. Pikeun migawé tugas anu leutik jeung basajan

Sedengkeun ari library mah:

 1. Pikeun kelas utiliti anu kaayaan objek-na kacida pentingna
 2. Dijieun pikeun mémérés masalah anu tacan pernah nyampak cara migawé saméméhna
 3. Butuh nga-instansiasi objek jeung fungsina henteu statis
 4. Dijieun kalawan nambahan kamonésan kana aplikasi
 5. Dijieun pikeun migawé tugas anu beurat

Kitu kurang leuwihna mah….

Bekel Lamun Anclub Nyieun Program Aplikasi dina Wéb


Saméméh asup atawa anclub kana widang aplikasi atawa program aplikasi wéb, kudu apal heula naon waé bekel anu kudu dipiboga. Sahanteuna apal heula kudu bisa kana naon waé supaya dina prak-prakanana nyieun aplikasi wéb téh henteu bingung teuing.
Aya sababaraha hal anu kudu jadi bekel supaya bisa anclub kana nyieun aplikasi wéb, diantarana waé html, css, javascript, CGI, PHP jeung ASP. Diantara anu aya teu kudu kabéhanana dileukeunan supaya bisa. Bisa waé ngan ukur sawaréhna, gumantung kana pangaresep jeung pangabutuh.

Supaya gampangna mah, sakumaha wangunanana, aplikasi wéb kabagi dua nyaéta aplikasi anu jalan di penyungsi wéb (client) reujeung aplikasi anu jalan dina pangladén wéb. Jadi dina nyieun aplikasi wéb kudu apal jeung ngawasaan bekel eukeur nyieun aplikasi anu jalan di panyungsi wéb reujeung anu jalan di pangladén wéb. Bagéan aplikasi anu jalan di panyungi wéb nyaéta html, css jeung javascript. Sedengkeun aplikasi anu jalan di pangladén wéb nyaéta CGI, PHP jeung ASP.

Anu panghandapna atawa dadasar pikeun nyieun aplikasi wéb mah nyaéta html. Unggal payil anu  arék diancokeun ka anu keur nyungsi wéb diwangun ku mangrupa dokumén html. Jadi kudu apal wangunan dokumen html heula dina nyieun aplikasi wéb. Dokumén html diwangun ku pananda atawa tag-tag html. Unggal pananda miboga mangpaat masing-masing, pikeun ngawangun ancoan atawa pidangan anu bakal diancokeun dina panyungsi wéb.

Ancoan aplikasi web

Sanggeus apal jeung ngawasaan html, kakara nincak kana bagéan css. CSS mah biasana dipaké pikeun ngaalusan aancoan dokumén html. Supaya dokumén html anu diancokeun téh matak pikaresepeun, dialusan maké css. Terus javascript mangrupakeun panambah anu bisa dipaké pikeun nambahan kamonésan kana dokumén html supaya bisa nangkep kaayaan atawa kajadian, saperti kumaha lamun anu keur nyungsi wéb téh neken hiji kenop atawa ngagerakeun panuduh mouse.

Ngeunaan basa CGI, PHP jeung ASP, biasana mah pilihan. Arék dikawasaan kabéhanana atawa milih salasahijina. Hal gumantung kana jinis pangladén wébna, naha maké basa PHP, CGI atawa ASP. Lamun nyieun aplikasi wéb anu pangladén wébna maké basa PHP, kudu apal kana basa PHP jeung kudu maké PHP dina nyieun aplikasina. Pon kitu deui reujeung CGI atawa ASP. Kaayeunakeun mah, CGI jarang dipaké. Anu osok dipaké téh nyaéta PHP jeung ASP.

Firebug, Pakakas Tambahan Pikeun Ngaroris Program Wéb


Firebug mangrupakeun hiji pakakas anu kawilang pinunjul pikeun singsaha waé anu anclub kana widang nyieun program wéb. Ieu pakakas digunakeun pikeun nalingakeun, ngarobah reujeung mariksa komponén-komponén tina lambaran loka (situs wéb) anu keur dijieun anu aya pakaitna reujeung CSS, HTML, DOM, XHR reujeung JavaScript; ditambah kamampuhan séjénna anu kacida mangpaat pisan nalika nyieun aplikasi/program wéb.

Firebug

Lamun nilik kana kamampuhanana, firebug kacida mangpaatna pikeun sawatara widang anu aya pakaitna reujeung ngawangun jeung mekarkeun aplikasi wéb. Diantarana waé pikeun anu icikibung dina ngararancang pidangan lambaran web (html reujeung CSS), ogé pikeun anu ngawangun aplikasi anu make Javacript, ogé pikeun anu jadi insinyur situs (bisa mariksa sabaraha lila bagéan-bagéan lambaran bisa dibuka dina panyungsi internét).

Firebug kaasup pakakas anu haratis jeung kode sumberna bébas, anu dikaluarkeun kalawan ditangtayungan ku lisénsi BSD. Mimitina Firebug ditulis ku Joe Hewitt (mangrupakeun salasaurang anu nyieun Firefox) dina bulan Januari 2006. Ayeuna, Firebug dimekarkeun reujeung ditalingakeun ku Firebug Working Group. Firebug dipetakeun jadi dua rupa, nyaéta jadi panambah (éksténsi) pikeun Mozilla Firefix reujeung jadi jadi panambah pikeun panyungsi internét séjénna salian ti Firefox anu disebutna Firebug Lite.

Data panganyarna (11 Sapar 1433 H), firebug ayeuna dipaké ku leuwih ti 3 juta urang pamaké.

Pikeun anu hayang ngundeur ieu firebug, bisa asup ka loka http://getfirebug.com/.

Mikawanoh CodeIgniter, Rangkay Gawé (Framework) Paranti Nyieun Program dina PHP


CodeIgniter téh bisa disebut rangkay gawé pikeun nyieun aplikasi anu didadasaran basa PHP. Jadi CodeIgniter bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi dina loka atawa wéb (leuwih jelasna mah nyieun situs wéb). CodeIgniter miboga tujuan supaya dina nyieun aplikasi wéb téh gampang, henteu susah. CodeIgniter ditujukeun pikeun sing saha waé anu pagawéanana jadi tukang nyieun program dina PHP anu merlukeun cara-cara anu basajan tapi hasilna alus.

Loka CodeIgniter

Alusna CodeIgniter téh salasahijina kusabab lengkep dokumentasina (buku rusdina). Jadi lamun hayang diajar CodeIgniter kacida gampangna, da lengkepna catetan anu ngeunaan CodeIgniter anu disadiakeun ku anu ngaluarkeun CodeIgniterna.

CodeIgniter ditujukeun pikeun:

 1. Saha waé anu mikahayang rangkay gawé anu basajan.
 2. Saha waé anu mikabutuh hasil gawé anu alus.
 3. Saha waé anu mikabutuh neundeun loka dimana waé anu cocog reujeung sagala rupa pérsi PHP jeung rupa-rupa konpigurasi.
 4. Saha waé anu mikahayang rangkay gawé anu konpigurasina kacida basajanna (gampang).
 5. Saha waé anu mikahayang rangkay gawé anu teu kudu maké baris-baris parentah (command line).
 6. Saha waé anu mikahayang rangkay gawé anu bébas tina aturan ngeunaan tata cara nyieun program.
 7. Saha waé anu teu mikaresep pustaka monolitik anu gedé saperti PEAR.
 8. Saha waé anu embung lamun kudu diajar basa templating (sanajan kitu, ari paranti ngolah templating mah disadiakeun).
 9. Saha waé anu nyingkahan sagala anu pikasusaheun jeung ngarojong cara anu basajan.
 10. Saha waé anu merlukeun rangkay gawé anu jelas kusabab dokumentasina lengkep.

Pikeun anu mikabutuh inpo anu leuwih lengkep ngeunaan ieu rangkay gawé (framework) CodeIgniter katut dokuméntasina bisa ngundeur dina loka CodeIgniter.