Pagelaran Angklung Pride 2013 di Saung Angklung Udjo


Saung Angklung Udjo kalawan dirojong ku Dina Kebudayaan Propinsi Jawa Barat baris ngayakeun pagelaran Angklung Pride 2013 di komplék Saung Angklung Udjo (SAU), jalan Padasuka dayeuh Bandung. Ieu pagelaran téh dilumangsungkeun dina raraga ngareuah-reuah Poé Angklung. Sakumaha anu geus kamaphum, tilu taun ka tukang angklung dijadikeun warisan budaya asal Indonésia ku lembaga UNESCO. Ngeunaan waktuna, pagelaran ieu bakal diayakeun dina ping 16 Nopémber.

Pagelaran Angklung Pride 2013
Pagelaran Angklung Pride 2013

Pagelaran ieu bakal diiluan ku barudak sakola SD, SMP jeung SMA. Barudak sakola anu asalna ti sababaraha wewengkon anu aya di Jawa Barat kayaning Indramayu, Banjar, Sumedang, Bogor, Bekasi jeung Cirebon baris ngiluan kana lomba pentas angklung. Salian ti lompa pentas, aya deui pintonan maén angklung anu diancokeun ku murid Saung Angklung Udjo. Ditambah ku ayana pentas sababaraha jinis angklung buhun anu aya di Jawa Barat.

Ku diayakeunana pagelaran ieu, dipiharep bisa jadi tempat ngajarkeun/ngawanohkeun musik tradisi ka barudak ogé ka masarakat umum. Anu daratang/lalajo kana ieu pagelaran sahanteuna bisa ngahargaan budaya angklung jeung ngaliwatan ieu pagelaran angklung bisa diwariskeun ka barudak entragan anyar. Dina ieu kasempetan ogé baris dilumangsungkeun pagelaran ‘Special Bamboo Afternoon Show’ anu mangrupakeun ranggeuyan kagiatan Angklung Pride 2013 dina wangunan pagelaran upacara hélaran, ibing tradisional Sunda jeung pintonan angklung sorangan.

(Inpo meunang nyutat ti Republika On Line, Gambar meunang nginjeum ti Instagram Asukmawandhani)

Pagelaran Angklung ITB 2013


Ti poé Ahad kamari, 10 Nopémber, Keluarga Paduan Angklung (KPA) ITB ngayakeun acara pagelaran ngeunaan angklung. Ieu acara téh dieusi ku kagiatan diajar jeung latihan angklung. Kalawan dijejeran “Warisan: Sebuah Perjalanan Mahakarya”, ranggeuyan acara anu aya pakaitna reujeung angklung dilumangsungkeun kayaning ekspo, sawala jeung workshop. Ieu acara baris dipungkas ku kagiatan puncer dina poé Saptu ping 16 Nopémber kalawan nanggap angklung (konsér angklung) anu tempatna di Wahana Bakti Pos.

Sawala ngeunaan angklung
Sawala ngeunaan angklung

Cenah mah, sakumaha anu diwartakeun ku Berita Institut Teknologi Bandung dina ping 12 Nopémber, ieu pagelaran téh dilumangsungkeun pikeun miéling dijadikeunana angklung salaku warisan budaya dunia ku lembaga UNESCO. Dina ping 18 Nopémber 2010, UNESCO ngangken yén angklung téh mangrupakeun salasahiji warisan budaya anu asalna ti Indonésia.

Sanajan geus diaku ku lembaga internasional, ari di nagri Indonésia sorangan mah tacan pati loba anu maliré jeung ngaku. Sok padahal angklun téh, cenah mah mangrupakeun salasahiji ciri budaya Sunda asli anu ngagambarkeun sumanget rageman (lobaan). Atuh, ku dilumangsungkeunana ieu pagelaran téh dipiharep sangkan beuki loba masarakat reujeung mahasiswa ITB anu leuwih mikaresep jeung leuwih ngahargaan kana angklung.

Kagiatan ékspona dilumangsungkeun di lapang Campus Centre Barat kalawan midangkeun rupa-rupa angklung ti sababaraha jaman. Ti mimiti angklung buhun anu dipaké nalika panén paré, angklung toél anu digunakeunana ku jalan ditoélan saperti piano, nepikeun ka angklung robot anu bisa ngagunakeun angklung kalawan otomatis. Disadiakeun ogé tempat husus anu midangkeun inpo yén angklung téh geus sumebar ka saban madhab, anu dicirian ku ayana komunitas angklung di luar nagri.

Anu datang kana ieu pagelaran ogé bisa ngilu diajar angklung di booth pelatihan jeung conducting angklung. Aya deui hiburan anu diancokeun ku pamaen angklung ti sababaraha grup angklung pikeun ngahibur anu daratang.

Aya deui kagiatan sawala (talkshow) anu dilumangsungkeun di Campus Centre Timur anu mintonkeun dua matéri, nyaéta “Angklung dan Teknologi” anu ditepikeun ku Eko Mursito Budi, dosen Fisika Teknik ITB anu nyieun angklung robot (Klungbot). Matéri kaduana ngeunaan “Angklung Mancanegara” anu ditepikeun ku Maulana Syuhada anu nyaritakeun pangalamanana dina ngawanohkeun angklung nalika diajar di luar nagri.

Kagiatan panungtungan, aya workshop anu eusina cara nyieun angklung anu dipingpin ku Handiman Diratmasasmita. Dina ieu kagiatan, anu hayang nyieun angklung bisa ngilu diajar kumaha nyieunna. Hasilna bisa dibawa ka imah séwang-séwangan.