Budak anu Masantrén (Santri) mah Jaragoan


Baheula mah anu aya hiji hal anu matak gimir jeung dipikasieun téh. Anu dipikasieun téh lamun panggih jeung jalma atawa budak/rumaja anu réngsé masantrén (santri). Lain kukumaha, anu dipikasieunna téh sieun kalawan teu dihaja naon anu dipigawé atawa diucapkeun matak nyeri atawa matak ngaganggu ka éta jalma/budak anu réngsé masantrén téa.

Ceuk béja ti kolot atawa tina obrolan jalma anu dipikolot, cenah anu réngsé masantrén mah rata-rata jaragoan. Réngsé masantrén téh lain ngan ukur meunang élmu agama atawa bagbagan agama wungkul, tapi miboga kasaktén anu lain joré-joré. Sanajan ngan ukur ngebutkeun carécét (sapu tangan), jalma anu dituju atawa jalma anu disinghareupan ku éta lulusan pasantrén bisa jadi ngarumpuyuk tanpa tangan pangawasa. Éta téh ngan ukur ku ngebutkeun carécét wungkul. Komo deui lamun leuwih ti éta.

Santri anu keur masantren

Ku kaayaan ieu, tangtuna ogé matak hemar-hemir ka jalma anu teu nyaho di nanaon. Nya kaasup kuring. Nu matak, lamun bisa mah henteu panggih jeung jalma anu lulusan pasantrén. Sieun pas dina panggihna manéhna ngebutkeun carécét di hareupeun kuring. Atuh lamun dina kituna téh, kacida bahyana atawa bingungna pikeun kuring.

Ngan untung éta mah jaman baheula, jaman tacan apal dinanaon. Tacan apal di temah wadi, tacan apal kumaha kahirupan sabenerna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://azizmoursall.files.wordpress.com/2011/08/ssa41533.jpg)

Buku Amal


“Cim manéh geus dieusian acan?”

“Naon ari manéh, teu puguh ujung puhuna. Ujug-ujug nanya dieusian waé?” Si Acim melong ka si Omon.

Anu dipelong ukur nyéréngéh, nempo babaturanana melong kitu téh. Asa ku hayang seuri, ceuk pikirna. Da bener ogé, ngeusian naon atuh?

“Eta, maksud kuring mah anu kamari dibikeunkeun ku Bu Nunung.”

“Bu Nunung?”

“Heueuh. Piraku poho deui ka Bu Nunung. Guru agama si sakola téa geningan.”

“Ih sugan téh Bu Nunung mana….” Si Acim mésem.

“Enggeus Bu Nunung mana deui kitu?”

“Bisi waé kuring mah, anu dimaksud ku manéh téh Bu Nunung mana kitu….”

“Da rarasaan mah euweuh deui anu ngaranna Bu Nunung mah iwal ti guru agama di sakola.” Si Omon ngahuleng.

“Euweuh nya?” Si Acim milu ngahuleng, “bener ogé.”

“Kumaha geus dieusian?” Si Omon nanya deui.

“Buku naon maksud manéh?” Si Acim melong, “Buku Amal lain?”

“Heueuh atuh. Geus buku naon deui kitu?”

“Nya acan atuh. Apanan puasana ogé acan….”

“Lain ngeusian jerona maksud kuring mah. Tapi ngeusian ngaranna.” Si Omon ngajelaskeun maksud pananyana.

Buku Amal Ramadhon

“Ah, nu kitu waé kudu ti ayeuna. Gampang atuh anu kitu mah. Bisa dieusian waktu ngumpulkeunana.” Ceuk si Acim méré alesan. “Jadi teu kudu ayeuna atuh nu kitu mah.”

“Nya bisi waé poho teu dieusian.”

“Nya kudu atuh ngaran mah kudu dieusian.” Témbal si Acim, “ngan lamun jerona mah teuing tah.”

“Naha…?” Si Omon mencrong.

“Asa haroréam ngeusianna atuda.”

“Horéam kumaha?”

“Heueuh éta waé. Maenya ibadah téh kudu dicatet dina buku. Apanan ceuk Mang Ahmad ogé, anu ngaranna ibadah mah kudu ihlas. Ulah kusabab hayang katempo ku batur.”

“Nya lebah dinyana mah. Tapi apanan ieu mah supaya katempo nanaonan waé salila bulan puasa téh.”

“Tapi tetep waé kuring mah horéam ngeusianana.” Si Acim keukeuh.

“Manéh téh, horéam ngeusian Buku Amal atawa horéam ngalaksanakeun ibadah…?” Si Omon nyelok bari mencrong.

Anu ditanya teu langsung ngajawab.

Jalan Hirup Jalma


Rupa-rupa pisan jalma mah. Masing-masing jalma pasti ngabogaan hal-hal anu beda. Masing-masing jalma ngabogaan pamadegan jeung cekelanana sewang-sewangan. Jalma ngabogaan lalakon hirupna sewang-sewangan. Aya anu kitu, aya anu kieu.

Anu jadi beda  diantara hiji jalma reujeung jalma sejenna teh, salasahiji contona nyaeta jalan hirup anu dilakokan ku masing-masing jalma. Ngan intina mah, saur pun guru, jalan anu ku jelema disorang salila hirupna teh aya tilu rupa. Enya, jalan hirup jalma mah ngan ukur tilu rupa jalan.

Naon wae atuh…?

Sakumaha Pidawuh Gusti Nu Maha Agung dina Quran surat Al-Fatihah ayat 6-7, anu pihartoseunana kirang langkung:

Tuduhkeun abdi ka jalan anu lempeng. Nyaeta jalanna jalma-jalma anu disinugrahan kani’matan, lain jalanna jalma-jalma nu dibendon jeung jalma-jalma nu sasab (QS. Al-Fatihah: 6-7)

Nurutkeun ieu ayat, jalan anu disorang ku jalma anu hirup di dunya teh aya tilu rupa nyaeta jalan anu lempeng, jalan anu dipikabendon jeung jalan anu kasasar. Jadi dina ngajalankeun kahirupanana teh, moal leupas tina eta jalan. Lamun henteu ngaliwatan jalan anu lempeng tangtuna oge ngaliwatan jalan anu dipikaceuceun ku Alloh atawa jalan anu kasasar.

Ari jalan anu lempeng teh nyaeta jalanna jalma-jalma anu geus dibere kani’matan ku Alloh, jalanna para Nabi jeung jalma-jalma anu turut tumut kana jalan anjeunna. Tah jalan anu lempeng ieu teh jadi jalan anu kudu disorang ku jalma-jalma anu hayang salamet dunya rawuh aherat. Jalan ieu teh jalan anu dipikarido ku Alloh.

Sedengkeun jalan anu dua deui mah nyaeta jalan anu teu dipikarido ku Allah. Ari jalanna jalma-jalma anu dipikabendo ku Alla nyaeta jalan hirup jalma-jalma anu ngabogaan elmu tapi teu diamalkeun. Jalma-jalma anu nyorang jalan ieu mah jalma anu ngarti kana elmu reujeung bebeneran, tapi kahirupanana teu sarua reujeung naon anu aya dina pangartina. Maranehna teh nyokot jalan anu papalingpang antara naon anu geus dipikanyaho yen eta teh bener reujeung dina prak-prakan lalampahanana. Ari jalan jalma-jalma anu kasasar mah jalma anu teu ngabogaan elmu atawa kanyaho. Ari lalampahanana mah hayang bener, tapi kusabab henteu ngabogaan elmuna, jadi wae nyasab.

Pikeun urang mah, nya tinggal milih wae hayang jalan anu mana. Da eta mah pilihan pikeun jalma anu hirup di dunya ieu. Lamun hayang salamet dunya aherat, tangtuna oge kudu milih jalan anu lempeng. Tapi sanajan ieu jalan teh disorang ku jalma-jalma anu dibere kani’matan, lain hartina jalma-jalma anu ngaliwatan jalan ieu teh bakal nari’mat, da kabuktinaana loba keneh jalma anu milih jalan anu dipikabendu ku Alloh atawa milih jalan anu sasab. Jalan anu lempeng ieu mah ni’matna teh lain diniley ku kani’matan nafsu, tapi ku kani’matan ngalakonan hirup anu sabenerna. Hirup anu bener-bener aya dina kahirupan nyata nyaeta pikeun neruskeun jalan anu disorang ku para Nabi dina merjuangkeun ajaran anu dibawa ku aranjeunna.

Kudu Bisa Ngaji


Ngaji, dina harti ngaji Quran geus jadi kabiasaan pikeun barudak mah. Komo deui mun geus sakola di SD. Da ti keur leutik keneh oge, saacanna asup ka SD teh, barudak osok dititah-titah pikeun ngiluan ngaji ku kolot-kolotna. Jadi geus jadi kabiasaan mun barudak ngaji teh. Anu henteu ngaji, kakara disebut henteu biasa.

Salian ti dititah ku kolotna oge, kana ngaji teh geus jadi kabutuh oge pangpangna di sakola. Da di sakola osok ditanya ku guru ngeunaan ngaji ieu. Naha osok ngaji atawa tara. Nu kangaranan geus ditanya ku guru mah, tangtuna oge aya maksud pikeun ngaroris nepi ka mana kabisa budak sakola ngeunaan bagbagan agamana. Leuwih dituna deui, mun tara ngaji teh meureunan bakal pada moyok ku babaturan sakelas. Mangkaning babaturan sakelas teh henteu ngan ukur babaturan salembur. Jadi bakal papada nyaho.

Kumaha atuh mun tara ngaji…?

Nya kudu ngaji…! Minimal bisa maca Al-Quran. Leuwih jauhna deui apal ngeunaan bagbagan agama, ngeunaan elmu-elmu anu aya pakuat-pakait jeung agama. Elmu ibadah, elmu beberesih, jeung elmu kumaha supaya jadi anak anu soleh anu babakti ka kolotna, ka guruna jeung akur ka sasama.

Aya oge budak anu era lamun dititah ngaji teh. Nya alesanana teh era cenah, da geus jebrog (geus gede). Piraku geus gede tacan bisa nanaon….

Saur pun guru mah, mun era ngaji mah cenah kudu mawa gula.

Naon maksudna nya…? Nepi kaayeuna, tacan kaharti naon maksudna…!

Hayang Asup ka Sawarga, (Naha) Cukup ku Sholat (?)


Nu jadi cekelan teh hadits Nabi (saur pun guru):

“Anu pangheulana dihisab di poe Kiamat teh Sholat. Lamun Sholatna bener, bakal bener amal-amalan nu sejenna. Lamun goreng Sholatna, bakal goreng amal-amalan nu sejenna.”

“Sholat teh tihangna agama. Sing saha jalma anu ngadegkeun sholat, hartina geus ngadegkeun agamana, jeung sing saha jalma anu ninggalkeun sholat, hartina geus ngarugrugkeun agamana.”

Tambahanana teh:

Sholat teh mun dina angka mah lir ibarat angka hiji, sedengkeun amal nu sejenna teh lir ibarat angka nol. Mun sholatna diamalkeun, eta jalma ngabogaan niley hiji. Mun salian ti sholat, eta jalma osok ngamalkeun puasa, mangka eta jalma teh ngabogaan niley 10. Mun ditambahan deui ku zakat, nileyna jadi 100. Mun ditambahan deui ku osok ngabantuan jalma sejen dina kahadean, nileyna jadi 1000. Jeung saterusna.

Ku eta cekelan teh rarasaan mah geus panceg ngabogaan kayakinan yen bakal asup ka sawarga. Asal saratna entong ninggalkeun Sholat. Jadi mun henteu ninggalkeun sholat, pasti wae bakal asup ka sawarga.

Tapi, aya nu jadi kapanasaran naha bener kitu…? Mani gampang pisan geningan asup ka sawarga teh…. Da rarasaan mah pira oge ngalaksanakeun sholat, naon susahna…. Mun kitu mah pastina oge bakal loba jalma anu asup ka sawarga teh. Kuring oge bisa atuh mun kitu mah.

Tapi pamadegan ieu teh aya salahna, saur pun guru. Da nitahna oge ngadegkeun sholat, lain ngan ukur ngalaksanakeun sholat. Naon bedana kitu ngalaksanakeun jeung ngadegkeun…?

Saur pun guru keneh, mun ngalaksanakeun mah ngan ukur padu ngalaksanakeun wungkul, ngan ukur seja ngalaksanakeun kawajiban, supaya lunas kawajiban wungkul. Sedengkeun mun ngadegkeun mah, sagala hal anu aya dina sholat teh dipraktekeun dina kahirupan sapopoena, sholatna teh bakal mangaruhan kana kahirupan di luar sholatna.

Ngan aya hal anu tacan kakedalkeun atawa ditanyakeun. Mun dina wangunan anu jadi tihangna teh lir ibarat sholat, naon atuh anu jadi pokona atawa pondasina. Terus oge, naon cirina mun agama geus ngadeg….