Muterna Waktu Puasa ka Puasa


Asa cikeneh urang rineh
Ka sisi ka gigir teu noleh
Mapay pacabakan kokoreh
Aya leuleuwih mere maweh

Asa kakara bieu urang nampeu
Teu dahar najan ukur sampeu
Teu lincah balilah, limpeu
Lain sabab salah dahar, weureu

Asa kamari urang taki-taki
Beuteung kosong moal salatri
Ngajauhan hal nu jadi daki
Beurang, istri ngajauhan salaki

Asa kakara urang ngumbara
Sabelas bulan teu katara
Runtuyan waktu nu nyaliara
Ayeuna balik deui ka muara

Apanan bieu bulan Rajab
Sakilatna kawas nu serab
Gancang lir bengsin kalentab
Mun dahar mah matak olab

Ayeuna nincak bulan Rewah
Lain waktuna euwah-euwah
Nengetan sagala pilampah
Sugan na waktuna bisa bungah

Isukan geningan puasa
Nu dianti beh ditu mula
Teu kudu nunggu ka jaga
Teu karasa ninggang mangsa

Isukan geningan puasa
Sugan nepi kana waktuna
Dipaparin waktu waluya
Sampurna mapag puasa

Diri nyampeur sasieur
Kukumpul dingkul beunyeur
Najan na sirah matak lieur
Jaga nu bakal kasampeur

Nincak puasa mawa bagja
Tatan-tatan ti anggalna
Siap elmu jiwa jeung raga
Reug-reug panceg dirina

Diri jeung napsu saha eleh
Padungdung silih tojeh
Najan katempona ngalempreh
Ahir baring nyata mana nu soleh

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150321325491894)

Lamun, Siga Naha, Padahal…


Lamun geuleuh, geuleuh kunaon
Lamun ijid, ijid kunaon
Lamun ceuceub, ceuceub kunaon
Lamun kesel, kesel kunaon

Siga anu geuleuh, geuleuh pisan
Siga anu ijid, ijid pisan
Siga anu ceuceub, ceuceu pisan
Siga anu kesel, kesel pisan

Naha bener geuleuh kitu?
Naha bener ijid kitu?
Naha bener ceuceub kitu?
Naha bener kesel kitu?

Padahal mah henteu geuleuh teuing
Padahal mah henteu ijid teuing
Padahal mah henteu ceuceub teuing
Padahal mah henteu kesel teuing

-

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150307372301894, gambar meunang nginjeum ti http://1.bp.blogspot.com/-n2dr_NNngCY/TWEq02xt_bI/AAAAAAAAANc/6AIJRRg3vxU/s1600/angry-face.jpg)

Cimata Taya Pamuntangan


Hawa panas nerekab saban madhab
Tikoro garing jadi halabhab
Elekesekeng siga diuk na talahab
Panasna lain tanpa sabab

Taneuh beureum nu jadi saksi
Ngampar nepi ka sisi-sisi
Garing kahalodoan teu ngari
Tatanggkalan jadi kareri

Jalan nanjak ka kidulkeun
Jalan satapak paranti neundeun
Neundeun harepan sampeureun
Susuganan jaga bisa pakeun

Aisan beurat nanggeuy
Sanajan hamo aya nu geuhgeuy
Teu burung kudu wae meureudeuy
Ditambah panas matak euceuy

Upluk-aplak pakebonan
Jarangkung pisan galengan
Jarang aya nu pepelakan
Waas kana dangdanan

Jugjugan ilang sampeuran
Ilang tanpa tilas amparan
Ngahelas jauh ka sarakan
Nyorangan tanpa pamuntangan

Cimata kula ngeclak na dada
Lain kusabab era parada
Sungkeman bet bisa katunda
Iraha bakal laksana paneja

-

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150307363281894)

Ngeureuyeuh Nikreuh Moal Reureuh


Ninggang mangsa anu mawa
Mawa raga teu walakaya
Dikakaya naha salawasna
Salawasna taya sudana

Niti wanci anu sasari
Sasari ngistrénan diri
Diri dipupusti nepi kiwari
Ngagem sungkeman jaladri

Cuduk waktu anu tangtu
Maju tanpa bisa dihayu-hayu
Pastina kudu satuju satuhu
Mapay ambahan timbang taraju

Nété tarajé anu nyarandé
Hiji-hiji sajéngjé-jéngjé
Nikreuh ngeureuyeh masing réngsé
Teu kudu nolih sadaya kacapé

Condong jompo ngadodoho
Ngawatesan tumpa-tempo
Misahkeun sagala cocoo
Megat misahkeun di lawang panto

Jalan panjang

(Dicutat tina http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150307273806894)

Beja Geus Walatra


Jajap sora ti anggalna
Pamohalan bisa laksana
Paménta taya tungtungna
Hariwang pinuh sungkawa

Béja-béja mani walatra
Datangna unggal mangsa
Nu nyamuni atawa wakca
Nembrak taya anu anca

Kocap kecap sagala ucap
Naha nepi naha teu cacap
Naha daria bari ditanggap
Naha bener atawa sulap

Sabiwir hiji nu ngahiji
Nongtorékan di ieu nagri
Harta harti jadi pangaji
Nilepan bebeneran pasti

Iraha atuh bakal walagri
Harepan nu minuhan ati
Nepi ka iraha dipatri
Nedunan pamundut Gusti

Mangsa daria nu nalangsa
Lahlahan ménta pangriksa
Tangtayungan bendu salaksa
Jauhkeun sagala panyiksa

Neundeun harepan ka saha
Nu bisa mawa béja wiwaha
Nu bisa ngungkulan subaha
Taya cupat sipat mokaha

Ka mana nyantélkeun haté
Nu cicing lin dinu simpé
Néangan pakeun nyarandé
Nu lin ngan ukur mépéndé

Nagri Indonesia

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150112754341894)

Dina Lolongkrang Anyar


Nyorang lolongkrang anyar
Lapang teu bisa nawar
Seja cumpon nedunan panyiar
Ambahan sagala diguar

Hamo cicing kudu liar
Téangan gera nyebar
Titincakan paampar-ampar
Hahalang gera tuar

Cing gilig masing cénghar
Kana diri kudu milebar
Sugan panggih wanci beunghar
Sagala pikiran janglar

Béh ditu dina tétélar
Lolongkrang pikeun ngencar
Papanna kawas lincar
Susuganan bisa lancar

Di luar kacida lémpar
Loba jalma liwat ngalalar
Nu nyorangan atawa kembar
Nu tigin atawa salancar

Kabéh kaluar ngadahdar
Néang pikiran ngolémbar
Sugan manggih keun lintar
Atawa ukur seja dahar

Ngan kudu tetep ngagalasar
Apal titincakan dasar
Nu ti mimiti geus digelar
Ngajauhan nu teu dipalar

Caritaan ulah nambah éar
Arék alus arék méngpar
Laklakan ieuh diumbar
Kaambeuna matak pengar

Komo dibarung humandeuar
Dikoréhan nepi ka dadasar
Nganggap nu lain pakacar
Hiji waktu bisi neunggar

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111468931894)

Dongeng Teu Eureun


Aya carita katompérnakeun
Taya ulas pikeun mengpeun
Ngaberung nambah sieun
Najan pakajeun-kajeun
Lebah dinya geus diteundeun

Kahareupna seja pakeun
Pék cekel ulah dipiceun
Ulah pohoan sagala meureun
Komo kitu kieu sagala kajeun
Engké moal meunang peunteun

Di dieu kuring jeung anjeun
Kudu apal tong kuuleun
Pangarti kabéh ungkeun
Tong nyésa kabéh tamplokeun
Taya anu matak ginggiapeun

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150111060441894)