Ulin ka Wana Wisata Puncak Damar


Mangsana peré lebaran mah osok dimangpaatkeun pikeun pakanci. Ngamapaatkeun peré lila, salian ti balik ka lembur téh ogé bisa dimangpaatkeun pikeun ngajugjugan tempat pakanci anu aya di pilemburan. Salasahiji jugjugan anu aya di wewengkon Sumedang téh nyaéta bendungan Jatigedé. Bendungan anu kakara sawatara bulan ieu dicaian tur tacan réngsé dicaianana téh ngajanggélék jadi tempat pakanci anyar. Di sakurilingeun bendungan Jatigedé bisa dijadikeun tempat pakanci, boh pikeun anu panasaran kana bendungan Jatigedé, atawa hayang lalayaran boh anu hayang ngala lauk (nguseup). Teu tinggaleun ogé pikeun anu ngan ukur hayang popotoan.

Salasahiji tempat anu bisa jadi jugjugan téh nyaéta Wana Wisata Puncak Damar. Ieu tempat geus mibanda ngaran anu mandiri jeung geus jadi tempat pakanci anu resmi. Perenahna ieu tempat pakanci téh di béh kalereun bendungan Jatigedé, asupna wewengkon Désa Paku Alam. Patempatanana mangrupakeun lahan Perhutani.

Nurutkeun inpo anu sumebar di mandala maya mah Wana Wisata Puncak Damar téh alus pisan panoramana, utamana lamun nyérangkeun ka lebah bendungan Jatigedé. Ditambah deui reujeung pasilitas pangrojongna, geus merenah jeung kawilang lengkep pikeun anu pakanci mah. Aya sasaungan jeung tempat pangdiukan katut tempat parkir kandaraan. Kataji pisan matak kabita.

Gapura Wana Wisata Puncak Damar
Gapura Wana Wisata Puncak Damar

Poéan kadua lebaran, aya kasempetan pikeun ulin-ulinan. Rada beurangan sanggeus siap sayaga saget pikeun miang. Ngangkleung ti lembur ngaliwatan dayeuh Sumedang nyaba ka béh kiduleun wewengkon Sumedang. Ganéas liwat, Situraja diudag, méngkol ka Cisitu muru ka wewengkon Desa Cigintung. Anjog ka Karamat geus nyampak anu nuduhkeun jalan jeung ménta rétribusi kandaraan. Motor mah mayarna dua rébu rupia. Ti Karamat nyorang jalan anu mudun pisan kalawa jalan campur taneuh. Untung waé keur halodo jadi teu laleueur. Nyorang sawah disambung ku jalan anu netek. Ka luhur, aya pertelon. Ka kénca ka Puncak Damar ka katuhu ka Ciséma. Milih waé jalan ka kénca muru Puncak Damar.

Teu lila anjog ka gapura Puncak Damar. Mayar karcis samotor 10 rébu kusabab dua urangeun. Di wewengkon Puncak Damar geus loba jalma anu ngadon arulin. Ti dieu bisa nyawang ngaplakna bendungan Jatigedé anu mayakpak. Di sawatara tempat di tengah bendungan aya sababaraha pulo kaasup Gunung Surian. Di dieu aya sawatara sasaungan anu bisa dipaké ngiuhan katut barangdahar boh bebekelan atawa ngadon meuli di wawarungan. Ditambah tempat parkir kandaraan mobil. Teu lila di dieu mah, sanggeus popotoan dina wangunan Viewdeck di sisi jalan, langsung waé muru ka sisi bendungan. Hanjakal teu popotoan dina gazebo.

Viewdeck Puncak Damar
Viewdeck Puncak Damar

Jalanna mapay jalan tina taneuh beureum anu mudun ka handap. Untuk waé keur halodo jadi bisa ngagunakeun motor teu kudu capé teuing kusabab leumpang. Da anu séjén mah laleumpang ka sisi bendungan téh. Anjong ka sisi bendungan geus loba jalma anu ngadon arulin. Aya sawatara sasaungan di sisi bendungan katut anu ngajualan kadaharan. Sisi bendungan téh katempo kénéh urut pepelakanana, aya rungkun suuk, tangkal jagong jeung tangkal cau. Kusabab geus beurang nuju ka wanci lohor, hawana beuki panas. Atuh kalolobaanana mah ngadon ngariuhan boh di jero sasaungan boh handapeun tatangkalan. Di tempat anu nyumput kahalangan ku jujukutan di sisi pisan bendungan aya sawatara jalma anu ngadon nguseup.

Pulo leutik di sagara bendungan Jatigede
Pulo leutik di sagara bendungan Jatigede

Hanjakalna téh di wewengkon ieu mah taya anu nyéwakeun atawa nyadiakeun paparahuan. Lamun aya mah sigana payu pisan. Komo deui rada katengah aya pulo anu bisa dijadikeun pangjugjugan ngagunakeun parahu. Di béh kulon daérah Ciséma mah disadiakeun paparahuan cenah.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s