Tulisan Anu Pakait (Related Posts) dina Blog WordPress


Medalkeun tulisan dina loka di mandala maya, aya alusna lamun hiji tulisan anu diancokeun téh dilengkepan ku panyambung kana pedalan séjénna. Pedalan séjén anu aya patula-patali reujeung pedalan anu keur dipidangkeun, diancokeun ogé supaya gampang nyungsi pedalan dina jero lokana. Anu kataji kana hiji pedalan atawa tulisan anu diancokeun dina hiji loka, bisa pindah kana pedalan séjénna anu aya pakait reujeung eta pedalan kalawan gampang jeung gancang. Antukna bakal ngagampangkeun anu nyungsi loka dina néangan inpormasi.

Ngokolakeun pedalan pakait
Ngokolakeun pedalan pakait

Blog, salaku salasahiji jinis loka aya alusna ogé mibanda kamonésan saperti kitu. Blog anu dijieun ngagunakeun platform di WordPress mibanda kamonésan saperti éta ku jalan masangkeun plug-in. Hanjakalna lamun nyieun blogna di pangladén loka/wéb WordPress kalawan haratis, henteu bisa masang ieu plug-in. Jadi, unggal pedalan henteu bisa dilengkepan ku inpo pedalan séjén anu pakait reujeung pedalan kasebut kalawan otomatis.

Éta kaayaan téh geus kaliwat. Ayeuna mah, blog anu diteundeun dina pangladén loka WordPress geus dilengkepan ku pedalan anu aya pakaitna (related post). Jadi ayeuna mah sajana mibanda blog haratis di WordPress ogé geus dilengkepan ku kamonésan Related Posts. Henteu kudu masang plug-in deui. Ieu kamonésan langsung jalan (aktip). Jadi unggal ngilikan hiji pedalan, di handapeunana pasti aya widang Related anu midangkeun tilu panumbu kana pedalan anu aya patula-patalina reujeung pedalan anu keur dipidangkeun.

Hasil ngokolakeun pedalan pakait (related posts)
Hasil ngokolakeun pedalan pakait (related posts)

Pikeun ngokolakeun atawa ngatur ieu kamonésan bisa dipanggihan ngaliwatan pidangan (menu) Panataan > Maos. Dina ieu pidangan aya bagéan Related posts. Di lebah dieu, bisa ngatur diaktip atawa henteuna panumbu pedalan pakait (Related posts). Normalna mah langsung aktip. Nalika aktip, bisa atur naha pidangan panumbuna téh dilengkepan ku gambar atawa ngan ukur tulisan wungkul.

Naon Ari Bootstrap Téh?


Katompérnakeun, anu icikibung dina widang wéb programming bakal manggihan hiji rangkay gawé (framework) anu kacida alusna dina nyieun aplikasi wéb. Dina nyieun aplikasi wéb, utamana dina ngokolakeun pidangan wéb henteu bisa leupas tina standar HTML jeung CSS katut Javascript-na. Ngatur pidangan aplikasi wéb bisa diakalan katut diatur ngaliwatan script (kode) HTML jeung CSS. Pikeun anu kakara wanoh kana CSS utamana, nyieun pidangan wéb anu alus téh lumayan susah. Komo deui lamun kudu nyieun pidangan anu bisa dijalankan di sababaraha panyungsi wéb kalawan henteu robah pidanganana. Acan deui lamun pidanganana téh hayang dibekelan ku kamampuhan Javascript, kudu ngumpulkeun pakakas dasar ti sababaraha sumber luyu reujeung pangabutuhna. Lamun kudu ngumpulkeun library Javasript anu béda-béda ti sababaraha sumber, aya kalana henteu bisa dijalankeun babarengan, kusabab henteu cocog (antara hiji library reujeung anu séjénna téh pagétréng).

Bootstrap
Bootstrap

Framework alus pikeun nyieun pidangan wéb anu dipimaksud téh nyaéta Twitter Bootstrap. Ieu rangkay gawé téh diayakeun pikeun nyieun aplikasi wéb kalawan gancang anu dibekelan kamampuan Less nyaéta pre-posesor anu miboga kamampuhan leuwih tibatan CSS biasa saperti ayana variabel, mix-in, operasi, fungsi warna reujeung deklarasi anu aya anakan. Twitter Bootstrap dilengkepan ku parabot pikeun nyieun aplikasi wéb kalawan haratis. Di jerona dilengkepan ku rancangan pidangan dasar (HTML jeung CSS-na) kayaning pikeun nyieun form, kenop (tombol), grafik, navigasi jeung komponen pidangan séjénna. Dilengkepan ogé ku kamampuhan Javascript anu kari ngagunakeun.

Nurutkeun jujutanana, Bootstrap dijieun ku Mark Otto jeung Jacob Thornton di Twitter pikeun dijadikeun rangkay gawé di internal Twitter anu ngajamin konsistensina. Saméméhna mah rupa-rupa library digunakeun pikeun ngawangun pidangan anu kadang kahalangan ku masalah konsistensi (henteu cocog) ieu anu nyababkeun susah dina miarana. Atuh ku ayana rangkay gawé ieu, ngawangun pidangan aplikasi wéb jadi leuwih gampang. Pikeun anu merlukeun ieu rangkay gawé bisa ngundeur langsung di Bootstrap atawa di GitHub.