Ahirna mah Bisa Noron Medalkeun Tulisan Sabulan Campleng


Pedalan blog Kampung Ciburuan salila bulan Oktober 2013
Pedalan blog Kampung Ciburuan salila bulan Oktober 2013

Hayang pisan unggal poé bisa midangkeun tulisan/pedalan dina ieu blog. Ngan nyakitu téa geningan. Pedalan atawa tulisan téh henteu bisa mayeng unggal waktu bisa dijieun. Pedalan atawa tulisan henteu bisa dijieun lamun taya pamanggih naon anu baris ditulis atawa dipedalkeun. Dina ayana ogé, pamanggih téh kadangkala henteu bisa langsung dijadikeun tulisan. Pamanggih téh kudu dikokolakeun (diolah) heula. Kumaha carana supaya pamanggih téh bisa dijadikeun tulisan anu merenah. Lamun geus ngawujud jadi tulisan mah kakara bisa dipedalkeun.

Jadi lamun hayang tulisanana mayeng unggal poé mah alusna unggal poé téh miboga pamanggih ngeunaan naon baé anu bisa dijadikeun tulisan. Pamanggih téh langsung disusun jadi tulisan dina blog. Arék saeutik atawa loba, pamanggih téh langsung dijieun tulisan. Kitu sotén lamun lulus banglus pamanggihna. Nalika euweuh pamanggih mah, nya wayahna waé kudu mikir atawa néangan pamanggih nepikeun ka kapanggih.

Kusabab pamanggih téh henteu unggal waktu kapanggih atawa kasampeur, aya alusna lamun sagala rupa pamanggih téh dikokolakeun kalawan alus. Kudu nyieun daptar pamanggih anu kapanggih, naha dihaja dipanggihan atawa henteu kahaja (kapanggih). Sanggeus dijieun daptar, terus dijieun tulisan. Tulisanana ogé kudu dikokolakeun kalawan bener ogé. Nalika pamanggih téh loba beubeunanganana, henteu langsung dijadikeun pedalan, tapi saeutik-saeutik medalkeunana. Sanajan dina hiji waktu miboga pamanggih nepikeun ka sapuluh siki, anu dipedalkeun mah alusna henteu langsung kabéhanana. Tapi nungtutan, hiji-hiji atawa dua-dua dina sapoéna. Nalika dina hiji poé poékeun ku pamanggih, kakara medalkeuna pamanggih/tulisan sésana.

Ku jalan ieu, pedalan téh sahanteuna baris mayeng unggal waktu (poé).

Poé Pangriweuhna di Blog Kampung Ciburuan


Kalolobaan jalma anu ngahaja nyieun blog biasana mah néangan jalan kumaha carana supaya blogna bisa ramé anu ngalongokan. Unggal poé blogna loba anu ngalongokan, anu nalingakeun jeung loba anu macaan katut loba anu méré pairan. Komo deui lamun blogna husus dijieun pikeun bisnis online mah, kacida pisan ngudag kana lobana anu ngalongok. Beuki loba anu ngalongok blogna, tangtuna bakal leuwih gedé kasempetan bisnisna baris maju (payu). Teu anéh lamun loba anu nyieun blog diluyukeun reujeung anu keur ramé ditéangan atawa dipagunemkeun ku masarakat panyungsi mandala maya. Supaya nalika nyungsi internét téh nojo kana blog jieunanana.

Ari pikeun blog Kampung Ciburuan ieu mah henteu (teuing) ngudag kana lobana anu ngalongok. Tujuan awalna lain pikeun dijadikeun tempat bisnis anu merlukeun lobana anu ngalongokan atawa lobana kacatet di lambaran hareup dipanyungsi mandala maya. Blog ieu mah tujuanana condong kana nyatet ngeunaan kasundaan, sanajan eusina henteu diwawatesanan ngeunaan kasundaan wungkul. Arék loba anu ngalongok atawa saeutik, henteu jadi masalah. Blogna ogé da haratis henteu kudu mayar domain katut hosting. Nu penting mah pedalanana dieusi kalawan mayeng.

Sanajan henteu ngudag kana lobana anu ngalongok, ari anu ngalongok mah angger unggal poé ogé aya sanajan ngan saeutikan. Sahanteuna aya anu ngalongok mah meureunan aya anu maca kana eusi/pedalan dina ieu blog sanajan ngan ukur saliwatan ogé. Nyérélékna waktu, mawa parobahan ogé kana jumlah panyungsi mandala maya anu ngalongokan. Sanajan nérékélna henteu sabaraha, beuki dieu beuki ngalobaan anu ngalongokna téh.

Dina lobana anu ngalongok, dina hiji poé mah anu ngalongokna téh lumayan loba. Dina éta poé lobana anu ngalongok eusi ieu blog nepikeun ka sarébu leuwih. Tapi ieu lain lobana jalma anu ngalongok, tapi lobana nempoan eusi. Dina harti saurang jalma anu ngalongok bisa nempo eusi ieu blog sababaraha kali dina éta poé. Poé éta mah kacida bédana reujeung poé-poé séjénna.

Poean panglobana dilongok
Poean panglobana dilongok

Naon atuh koncina?

Dina éta poé téh kabeneran midangkeun tulisan ngeunaan inpo panganyarna ngeunaan Jalan Tol Cisumdawu. Terus éta pedalan téh dibagikeun ngaliwatan média sosial kayaning pésbuk jeung twitter. Loba anu pasanaran sigana mah ngeunaan Jalan Tol téh. Malahan cenah dina éta poé téh jumlah tetempoan dina sajamna nepikeun ka 92 longokan.

Panglobana dina waktu sa-jam
Panglobana dina waktu sa-jam

Lamun kitu mah, lamun hayang ngalobaan anu ngalongok kana ieu blog, alusna mah eusina ngeunaan Sumedang terus dibagikeun di pésbuk Sumedang.

Babagi Hancengan Unggal Wewengkon di Piala Dunia 2014


Jumlah pamilon anu bisa ngiluan kana babak puncer Piala Dunia 2014 di Brasil henteu robah sakumaha Piala Dunia saméméhna, jumlahna 32 nagara. Tina hancengan anu jumlahna 32 nagara ieu dibagikeun ka unggal wewengkon nurutkeun sawala anu dilumangsungkeun ku FIFA reujeung wawakil ti unggal wewengkon anggahota FIFA (konfederasi). Hasil tina sawalana, hancengan unggal wewengkon (konfederasi) aya anu robah dibandingkeun reujeung hancengan Piala Dunia saméméhna. Aya anu robah saeutik tina hancengan unggal wewengkon anu jumlahna genep wewengkon.

Hancengan panglobana mah angger dicekelan ku padaratan Eropah anu meunang hancengan 13 nagara. Padaratan Asia meunangkeun hancengan anu jumlahna opat satengah. Amerika Kidul ogé sarua kabagean hancengan opat satengah nagara. Padaratan Aprika kabagéan hancengan lima nagara. Wewengkon Amerika Kalér kabagaéan hancengan tilu satengah nagara. Panungtungan, wewengkon anu ngawengku nagara-nagara di sagara Pasipik (wewengkon Oséania), kabagéan satengah nagara.

Simbul Piala Dunia 2014 Brasil
Simbul Piala Dunia 2014 Brasil

Anu dipimaksud ku hancengan anu satengah-satengah téh nyaéta hancengan anu kudu diparebutkeun kalawan ngaliwatan wates wewengkon. Wewengkon Asia anu kabagéan hancengan opat satengah nagara, nagara kalima pangalusna baris marebutkeun hiji hancengan ngalawan nagara kalima pangalusna wawakil ti wewengkon Amérika Kidul anu kabagéan hancengan opat satengah nagara. Nagara anu meunang dina dua kali tatandingna baris lulus ka Piala Dunia 2014. Kitu deui reujeung wawakil ti wewengkon Oséania baris ngalawan nagara kaopat wawakil ti wewengkon Amérika Kalér.

No Wewengkon Hancengan
1 Padaratan Eropah 13 nagara
2 Padaratan Aprika 5 nagara
3 Padaratan Asia 4,5 nagara
4 Padaratan Amerika Kidul 4,5 nagara
5 Padaratan Amerika Kaler 3,5 nagara
6 Sagara Oseania/Pasipik 0,5 nagara
7 Nu Boga Hajat (Brasil) 1 nagara
Jumlah 32 nagara

Potrét Pagelaran Kampung Wisata di Kampung Kréatif Dago Pojok


Loka Republika midangkeun sababaraha siki potrét ngeunaan kagiatan Pagelaran Kampung Wisata di Kampung Kreatif Dago Pojok. Pagelaran anu dilumangsungkeun salila dua poé noron ieu miboga maksud pikeun mitemeyan diayakeunana Kampung Wisata di Dago Pojok, sakalian pikeun ngawanohkeun ka masarakat ngeunaan pentingna sipat motékar katut pentingna miara lingkungan. Pagelaran ieu bisa dilumangsungkeun di wewengkon Dago Pojok kalawan cukang lantaran gawé bareng antara Pamaréntah Dayeuh Bandung, Bandung Creativity Forum (BCCF) jeung Komunitas Taboo.

Nilik kana sababaraha potrét anu dipidangkeun, katempo rupa-rupa kasenian anu diayakeun dina ieu pagelaran. Aya kasenian sisingaan, ibing Merak, ibing Gondang, jeung kaulinan jajangkungan.

(Potret kagunganana Republika-On-Line)

Miéling Poé Sumpah Pemuda Ka-84 Taun 2013


Miéling Poé Sumpah Pemuda Ka-84 Taun 2013
Miéling Poé Sumpah Pemuda Ka-84 Taun 2013

(Gambar meunang nginjeum ti Loe To Ye)