Gempungan Munggaran Grup Pésbuk Sumedang Tandang


Dina raraga leuwih ngaraketeun jeung leuwih silih pikawanoh antara anggahota grup pésbuk Sumedang Tandang, grup pésbuk baris ngayakeun gempungan atawa ririungan. Nurutkeun rarancang mah ieu gempungan téh baris dilumangsungkeun dina poé Ahad, ping 22 Séptémber 2013. Tempat lumangsungna, pikeun sawatara waktu mah baris diayakeun di sabudeureun Alun-alun atawa Masigit Agung Sumedang, kalayan waktuna dina pasosoré jam tilu nepikeun ka jam lima.

Gempungan grup pesbuk Sumedang Tandang
Gempungan grup pesbuk Sumedang Tandang

Salian ti pikeun leuwih silih pikawanoh jeung silaturahmi, ieu gempungan téh baris magunemkeun perkara raracang naon waé anu baris dipigawé ka hareupna. Supaya ieu grup téh miboga niléy (harga) anu nyata lain ngan ukur paguneman di mandala maya wungkul. Aya ketak anu nyata di mandala nyata (kahirupan nyata) hususna pikeun Sumedang.

Hasil tetelepék mah acara kirang langkungna aya opat rupa, nyaéta:

  1. Magunemkeun masalah potografi anu pernah dipagunemkeun di grup pésbuk Sumedang Tandang.
  2. Magunemnkeun perkara Komunitas jeung ngumpulkeun data komunitas anu aya di Sumedang.
  3. Acara di grup Save Tampomas, perkara ngawanohkeun program jual beuli Kaos pikeun ngarojong melak tatanén di Tampomas.
  4. Ngawanohkeun program e-Magazine.
Gempungan Grup Pesbuk Sumedang Tandang anu munggaran
Gempungan Grup Pesbuk Sumedang Tandang anu munggaran

Ieu acara téh bisa diiluan ku saha waé, sahanteuna anu hayang wawanohan jeung silaturahmi, manjangkeun babarayaan hususna pikeun urang Sumedang. Boh anu ngajrek di Sumedang atawa anu keur ngumbara di mana waé ayana. Béh jauhna anu hayang majukeun Sumedang.

(Gambar kagungan Kang Taufik)

Hawa di Batawi téh Geningan Panas


Inget kana pangajaran Fisika ngeunaan kaayaan hawa anu panas jeung tiis. Kaayaan hawa anu panas atawa tiis kacida pakaitna reujeung lobana hawa anu ngumpul di sabudeureunana. Panas anu asalna tina panonpoe (nalika pabeubeurang), bakal diserep ku hawa anu ngarapung. Leuwih loba jumlah hawana leuwih loba panas anu ngumpul. Antukna hawana bakal leuwih panas tibatan patempatan anu jumlah hawana leuwih saeutik.

Dayeuh Jakarta
Dayeuh Batawi (Jakarta)

Jumlah hawa anu aya di hiji patempatan kacida gumantungna kana gedé jeung leutikna ‘gaya gravitasi’ di éta patempatan. Sakumaha perkara séjén anu miboga ‘massa’, hawa dibeungbeuratan ku ‘massa’-na sorangan. Antukna hawa téh osok katarik ka handap. Anu tadina di luhur bisa turun ka handap. Kusabab katarik ka handap, hawa di luhur leuwih saeutik tibatan di handap. Hawa téh loba ngumpul di patempatan anu leuwih handap. Jadi lamun dibandingkeun mah hawa di tempat anu handap bakal leuwih loba tibatan patempatan anu luhur. Jumlah hawa di sisi basisir atawa di sagara bakal leuwih loba tibatan hawa anu aya di gunung.

Kusabab hawa di tempat anu handap atawa basisir mah leuwih loba tibatan di pagunungan, antukna hawana leuwih panas tibatan hawa anu aya di gunung. Hal ieu sigana mah anu nyababkeun di wewengkon Batawi kaayaan hawana leuwih panas tibatan kaayaan hawa di Bandung. Di Batawi mah pabeubeurang téh mani panas, sanajan keur aya di jero imah ogé. Komo deui lamun aya di luar nalika panon poé méntéréng.