Réréongan Ngayakeun Gerobak Cerdas Rumah Imperium


Ngaliwatan loka Kita Bisa, Rumah Imperium ngayakeun poroyék réréongan ngumpulkeun waragad anu dijejeran Gerobak Cerdas. Gerobak Cerdas mangrupakeun salasahiji program ti Rumah Imperium pikeun nyayagakeun tempat paranti pabukon anu nguriling di wewengkon Kabupaten Sumedang. Jadi hasil tina réréongan ieu dicawiskeun pikeun ngawaragadan meuli gorobag katut motor anu naris éta gorobag.

Rumah Imperium
Rumah Imperium

Gerobak Cerdas diayakeun pikeun nedunan pangabutuh masarakat kana buku bacaan, ti mimiti tingkat (undak) désa nepikeun ka tingkat Kabupatén. Kalawan ditarik ngagunakeun motor (anu nurutkeun rarancang mah meunang nyieun urang Sleman Yogyakarta: Motor Andalan Kita (MAK)), ieu gorobag téh dipiharep bisa ngider ka unggal lelewek anu penting di Kabupatén Sumedang.

Nurutkeun data anu diancokeun, cenah, tina pangeusi Kabupatén Sumedang anu jumlahna kurang leuwih 1.200.000 urang jalma, ampir satengahna ukur sakola nepikeun ka SD. Undak pendidikan panghandapna. Di sagédéngeun éta, pakasaban poko urang Sumedang anu kana tatanén (jadi patani) kacida dipangaruhanana ku lahan tatanén anu beuki heureut kusabab dirobah cawisanana lain keur tatanén deui ditambah ku kurangna kahayang entragan anyar (ngora) kana widang tatanén. Lahan anu ngaheureutan jeung nguranganana anu jalma anu ngokolakeunana, bakal ngurangan hasil tatanén. Sedengkeun Produk Domestik Bruto (PDB) Sumedang asalna tina tatanén. Atuh nalika produk/hasil anu jadi andelanana ngurangan, naon deui anu jadi andelanana.

Hal séjénna anu henteu kurang pentingna nyaéta kurangna pendidikan agama pikeun barudak ngora ayeuna anu aya di Sumedang. Kurangna pangweruh élmu agama bakal kacida mangaruhanana kana pangwangunan di Sumedang. Reureujeungan anu kacida bébasna (taya deui hahalang) ditambah salah mancokeun tujuan barudak ngora di Kabupatén Sumedang salasahijina disababkeun jauh tina bagbagan agama.

Atuh ku diayakeunana Gerobak Cerdas ieu, Rumah Imperium miboga kahayang supaya bisa nyadiakeun rupa-rupa buku pikeun bacaeun masarakat. Di sagédéngeun éta, disadiakeun ogé bacaan mangrupa koran (harepanana mah aya pangdeudeul ti média pikeun nyadiakeun koran haratis pikeun masarakat). Gorobag ogé dilengkepan ku rupa-rupa musik anu bisa muka haté masarakat supaya miboga jiwa ngawangun. Salian ti éta, gorobag dilengkepan ku inpo ngeunaan Beasiswa Kepemimpinan Rumah Imperium, nyadiakeun tempat tatanya ngeunaan pendidikan jeung pagawéan. Henteu tinggaleun ogé inpo ngeunaan kaayaan Sumedang mangsa ayeuna.

Harepanana mah, cenah, Gerobak Cerdas ieu bisa nganteurkeun masarakat Sumedang pikeun ngawujudkeun kahirupan nu leuwih hadé di mangsa anu bakal datang kalawan babarengan.

Atuh, sing saha waé anu miboga kahayang pikeun ngadeudeul ieu poroyék bisa ngalongok ka loka Kita Bisa kalawan babagi pangleuleuwih ka inyana. Pikeun hayang leuwih mikawanoh Rumah Imperium bisa langsung waé ngajugjugan alamat Rumah Imperium di sekretariatna: Jl. 11 April KM 7 Gang Yusuf No.18 RT 02 RW 05 Desa Ganéas Kabupaten Sumedang. Bisa ngaliwatan mandala maya di pésbuk Rumah Imperium, twitter @rumahimperium atawa loka rumahimperium.com.