Keun Baé


“Keun baé, teu kudu jadi pikiran.”
“Keun baé, entong kapapanjangan.”
“Keun baé, geus kudu kitu jadina.”

Kalimah ieu remen dikedalkeun ku kolot anu geus asak tinimbangan katut ihlas narima naon anu geus kajadian. Kalimah pangbeberah supaya naon anu karandapan téh bisa ditarimakeun. Kalimah pikeun ngupahan ka saha waé anu keur ngarandapan kajadian anu henteu dipiharep, saperti kaleungitan harta atawa teu hasil dina usaha.

Kolot jeung budak
Kolot jeung budak

Kalimah ieu kadang ditarjamahkeun yén jalma anu ngucapkeunana téh éléhan atawa épés méér. Embung usaha leuwih kahot jeung nyayagakeun sumanget anu leuwih ngagugudag deui. Tapi sabenerna mah lamun diteuleuman deui, lain ka dinya maksudna. Anu ngaranna usaha mah kudu soson-soson, kudu bener-bener. Anu kudu diculkeun naon anu geus karandapan. Anu geus karandapan mah ulah jadi pikiran atawa jadi bangbaluh pikeun ka hareupna. Anu geus karandapan mah geus lain uruseun deui. Anu geus karandapan mah kudu dijadikeun palajaran atawa pieunteungeun pikeun ka hareupna. Kudu manco ka anu bakal kasorang.

Kekecapan dina kalimah anu dikedalkeun ku kolot mah biasana miboga harti anu jero lamun daék neuleumanana. Kekecapan anu kaluar kusabab lobana pangalaman anu geus kasorang. Kekecapan anu kaasup papagah jeung wejangan, anu kaluar sabab nyaah ka anu leuwih ngora. Papagah kusabab geus asak jeujeuhan.

Upamana waé dina nalika kaleungitan harta atawa kapalingan, lain teu hayangeun pikeun néangan laratanana atawa néangan anu malingna. Tapi leuwih condong kana narimakeun éta kaayaan. Tibatan mangjangkeun urusan, leuwih hadé diihlaskeun. Pajarkeun téh apanan harta mah gampang kari néangan deui. Mana leungit atawa ilang ogé lain milikna atawa lain cawiskeunana. Harta éta mah milik batur.

(Gambar meunang nginjeum ti Blogspot)

20 Nagara Ngiluan Kajawaraan Paralayang Pra Piala Dunia di Batu Dua


Kajawaraan Paralayang Pra Piala Dunia anu bakal dilaksanakeun di Batu Dua Sumedang baris diiluan ku sababaraha urang atlét wawakil ti 20 nagara di dunia kaasup Indonésia. Numutkeun inpo anu diancokeun ku loka Club Jatarupa, ampir saratus urang atlét baris tatanding dina éta kajawaraan. 20 nagara anu ngirimkeun atlétna dina ieu kajawaraan téh nyaéta Indonésia, Italia, Malaysia, Koréa Selatan, Taiwan, Inggris, Perancis, Slovenia, Vietnam, Jepang, Swedia, Rusia, Tailand, Afrika Selatan, Swiss, Cina, Spanyol, Republik Ceko, Singapur, jeung Amerika. Indonésia diwakilan ku sababaraha urang atlét paralayang anu dijagokeun diantarana Lilik Darmono, Bima Putra, Bodhi Suprana, Thomas Widiyananto, Hening Paradigma, Milawati Sirin jeung anu séjénna.

Kajawaraan paralayang Pra Piala Dunia di Batu Dua Sumedang
Kajawaraan paralayang Pra Piala Dunia di Batu Dua Sumedang

Nomer paralayang anu ditandingkeun téh nyaéta katagori Race to Goal. Dina nomer tanding ieu, unggal atlét paralayang kudu turun di tempat anu geus ditangtukeun saméméhna (tempat tujuanana diasupkeun kana parabot GPS unggal atlét). Cenah, henteu gampang bisa turun di tempat tujuan anu ditangtukeun téh.

Nurutkeun rarancang, ieu kajawaraan téh baris dibuka kalawan resmi ku Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, KMRT Roy Suryo Notodiprojo, kalawan diluuhan ku wawakil ti organisasi FASI & PGPI salaku pangaping olahraga paralayang Indonésia. Diluuhan ogé ku Gegedén Sumedang: Bupati Sumedang katut wakilna, Dr. H. Endang Sukandar jeung Adé Irawan. Teu tinggaleun masarakat umum baris loba anu ngadongdon ka ieu tempat pikeun lalajo anu keur tatanding.

(Sumber inpo Sport Max jeung Jatarupa)