Sawelas Situs Cagar Budaya di Sumedang Dipindahkeun


Ayana poroyék bendungan Jatigedé nyababkeun sababaraha tempat karamat anu aya di wewengkon Darmaraja, Wado jeung Jatigedé bakal kaeléb (kakeueum). Diitung-itung mah loba pisan tempat karamat anu kaasup Situs Cagar Budaya ieu téh, nepikeun ka 46 tempat atawa jinis. Kusabab kaasup Situs Cagar Budaya anu kudu dipiara jeung disalametkeun, éta Situs Cagar Budaya téh kudu dipindahkeun ti tempat asalna ka tempat anu henteu kakeueum bendungan Jatigedé.

Ngukur kuburan
Ngukur kuburan

Ku hal ieu, nurutkeun inpo anu dipedalkeun ku Pikiran Rakyat, Balai Kepurbakalaan Sejarah dan Nilai Tradisi (BKSNT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat kalawan gawé bareng jeung Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan keur ngahangkeutkeun gawé pikeun mindahkeun éta Situs Cagar Budaya. Tina jumlahna anu 46 éta, kakara sawelas anu bisa dipindahkeuna téh. Anu jadi halangan supaya bisa gancang mindahkeun éta Situs Cagar Budaya téh kusabab pakait reujeung kahayang masarakat anu béda-béda reujeung susah sapagodosna ngeunaan tempat tujuan mindahkeunana.

46 jinis Situs Cagar Budaya ieu kira-kira 64 persénna mangrupa kuburan jaman baheula anu perenahna di 25 komplek astana kuno anu aya di wewengkon Darmaraja, Wado jeung Jatigedé. Éta astana téh kacida dikaramatkeunana ku masarakat di wewengkon sabudeureunana. Situs Tanjungsari mangrupa kuburan kuno Embah H. Dalem Santapura bin Betara Sakti, anu nyebarkeun agama Islam di Darmaraja ditambah genep kuburan anak-anakna, anu perenahna di Dusun Kebon Tiwu, Désa Cibogo, Kacamatan Darmaraja. Di dieu ogé aya kuburan Demang Patih Mangkupraja, Patih Sumedang dina jaman Pangéran Kornel, katut kuburan sababaraha urang kuncén katut sumur kuno anu disebut Cikahuripan. Terus, Situs Astana Gedé Cipeueut, di Kampung Cipeueut, Désa Cipaku, Kacamatan Darmaraja, anu mangrupa kuburan Raja Sumedanglarang, Prabu Lembu Agung, Embah Jalul, jeung istrina Prabu Lembu Agung. Di dieu ogé aya kuburan Ratu Ratna Inten Nawangwulan, kuburan Prabu Aji Putih, jeung kuburan Resi Agung. Ogé situs Pasir Limus, anu mangrupa komplek kuburan kuno Éyang Jamanggala, Éyang Istri Ratna Komala Inten, Éyang Jayaraksa (Éyang Nanti), jeung kuburan séjénna. Di belah wétaneunana aya monolit anu diperkirakeun di jerona aya wangunan tétécéan tina batu. Kuburan ieu biasa disebut Patilasan Tilem.

Sawelas tempat anu bisa dipindahkeun téh nyaéta diantarana waé: Situs Bakom jeung Cipala di Désa Bakom Kacamatan Jatigedé, Situs Lamping Telang jeung Sabelit (Desa Leuwi Hideung, Kacamatan Darmaraja) katut Situs Ciasem Jatiroké.

(Sumber inpo: Pikiran Rakyat)