Pentingna Jalan Tol Pikeun Lancarna Lalampahan di Sumedang


Nilik kana kaayaan mah matak pikahariwangeun jeung matak pikakeseleun. Henteu hariwang jeung kesel kumaha lamun nempo kaayaan Sumedang ayeuna hususna waé ngeunaan kaayaan jalan di sakuliah Sumedang. Kaayaan jalan di sabudeureun Sumedang, henteu di dayeuh, henteu di pasisian, ampir kabéhanana dina kaayaan ruksak. Geus jadi sabiwir hiji pikeun urang Sumedang anu osok nyanyabaan ka luar ti Sumedang, jalan di Sumedang mah barutut. Salian ti butut, jalan téh beuki padedet ku kandaraan anu nyababkeun lalampahan osok henteu lungsur-langsar. Lalampahan anu kuduna/biasana sakeudeung, bisa mangjam-jam di jalanna. Hariwang nyorang jalan butut sieun nyababkeun cilaka. Keuheul kusabab lila di jalan.

Jalan beypas di Sumedang anu ruksak
Jalan di Sumedang anu ruksak

Salaku tempat liliwatan, Sumedang jadi tempat pangliwatan anu lalampahan ti wétan ka kulon atawa sabalikna. Lalampahan anu dilakonan jaman ayeuna mah maraké kandaraan, naha kandaraan anu narik jalma atawa narik pangabutuh kahirupan. Kandaraan ti wewengkon wétan (Cirebon jeung saterusna) anu muru ka wewengkon kulon (dayeuh Bandung jeung saterusna) lalar liwat ngaliwatan jalan di Sumedang. Pon kitu deui sabalikna, kandaraan anu indit ti béh kulon muru ka béh wétan. Rupa-rupa kandaraan unggal poé ngaliwatan Sumedang, ti mimiti kandaraan leutik jeung hampang kayaning motor nepikeun ka kandaraan anu gedé jeung beurat kayaning mobil puso. Kangaranan anu osok diliwatan ku mangrupa-rupa kandaraan, komo kandaraan anu beurat, teu anéh lamun jalan anu osok diliwatanana gampang pisan ruksakna. Salian ti ngakibatkeun gampang ruksak, kandaraan anu bareurat mah majuna ogé osok keketeyepan. Antukna mawa léléda kana lalampahan di jalan.

Lamun disaliksik, aya pakaitna antara lobana kandaraan utamana kandaraan gedé jeung beurat reujeung gampang ruksakna jalan di Sumedang. Béh dituna aya pakaitna ogé reujeung macétna jalan. Perkara alusna (kualitas) jalan aspalna mah urang ka sisikeun heula.

  1. Ku lobana kandaraan gedé anu bareurat ngakibatkeun jalan hususna jalan anu poko di Sumedang gampang ruksakna. Jalan henteu bisa nahan beurat kandaraan anu lalar liwat. Loba kandaraan gedé anu henteu adeuh dina babawaanana. Babawaan dina luhureun kandaraanana osok kaleuleuwihi. Anu mawa kandaraan henteu ngitung kana kamampuhan jalan anu baris disorangna. Anu diitung téh ngan ukur kamampuhan kandaraan anu dipaké narik babawaanana. Najan jalan anu disorang mampuhna nahan beungbeurat ngan ukur 20 ton, ari kandaraanana masih kénéh mampuh narik beungbeurat leuwih ti 30 ton, osok ngahaja narikna nepikeun ka 30 ton.
  2. Kusabab jalan téh loba anu raruksakna, kandaraan anu lalar liwat téh osok rerengkogan jeung keketeyepan. Sanajan dina jalan anu datar (lain nanjak jeung mudun), kandaraan téh osok ati-ati lamun nyorang jalan anu goréng mah. Antukna lalampahan di jalan téh henteu bisa gancang sakumaha biasana.
  3. Ngeunaan macét mah sabenerna lain ngan ukur kusabab jalan anu raruksak wungkul. Sabab séjénna mah loba teuing kandaraan anu maraké jalan. Beuki dieu beuki loba waé kandaraan téh. Lain ngan ukur kandaraan gedé wungkul, dalah kandaraan leutik kayaning motor jeung angkot ogé bisa nyababkeun macét. Beuki loba kandaraan, beuki padedet di jalanna. Ditambah deui osok aya kandaraan anu eureun di mana waé, matak ngahalangan kandaraan séjén anu lalar liwat.

Tina masalah jalan anu raruksak katut macét, lain taya cara pikeun ngungkulanana. Ngan pikeun sawatara waktu mah tacan aya hasilna. Jalan téh aya kalana dibebenah jeung dialusan. Ngan nyakitu téa. Dialusan ku dialusanana, angger waé kagaley deui ku kandaraan beurat mah henteu lila alusna. Perkara beurat babawaan kandaraan anu ngaleuwihan kamampuhan jalan, cenah mah bakal diterapkeun papagon jeung tetekon anu jelas. Kandaraan teu meunang babawaan anu beuratna ngaleuwihan kamampuhan jalan anu diliwatanana. Ngan tacan katingali hasilna.

Sabenerna mah aya hiji cara anu bisa jadi andelan pikeun ngungkulan masalah gampang ruksakna jalan katut macét téh nyaéta ayana jalan tol anu nyambungkeun Cileunyi ka Dawuan (Cisumdawu). Ku ayanan jalan tol ieu sahanteuna bakal ngurangan beungbeurat jalan di Sumedang anu diliwatan ku kandaraan. Kandaraan anu bareurat mah sina ngaliwatan jalan tol. Lamun jalan tol geus ngajanggélék, jalan di Sumedang moal loba teuing diliwatan kandaraan kusabab parindah ka jalan tol. Anu lalampahan kalawan hayang gancang nepi ka tempat jugjugan, bisa ngaliwatan jalan tol. Anu hayang ngaliwatan jalan biasa, moal padedet teuing reujeung kandaraan séjén.

Antukna, jalan di Sumedang bakal rada lénglang ku kandaraan: henteu macét jeung henteu gampang ruksak. Matak ngeunah kana lalampahan. Harepnana mah kitu, sanajan kasawang aya madorotna. Mugia waé gancang laksana.

Advertisements

One thought on “Pentingna Jalan Tol Pikeun Lancarna Lalampahan di Sumedang

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s