Saheulaanan, Pérsib Pinunjul Kahiji Dina Best Football (Soccer) Clubs in the World


Loka The Top Tens mangrupakeun salasahiji loka anu osok nyieunan daptar anu dianggap pang-pangna dina rupa-rupa perkara. Dina unggal daptarna, osok disampakeun sapuluh anu dianggap pang-pangna: pangalusna, panggoréngna, pangpunjulna, panglobana. Ti mimiti daptar grup musik bén pangpunjulna, nepikeun ka cara ngahina anu pangkejemna, jeung daptar paranti mulas kuku pangalusna, aya dina daptar anu disampakeun ku ieu loka. Cara milih sapuluh pangpunjulna téh ngandelkeun pilihan ti jalma anu ngalongok katut milih anu aya dina daptarna. Jadi, anu disebut pangpunjulna dina ieu daptar anu disampakeun téh nyaéta perkara anu panglobana nu milih (paloba-liba dipilih).

Persib Bandung jadi pinunjul kahiji dina Best Football (Soccer) Clubs in the World di loka The Top Tens
Persib Bandung jadi pinunjul kahiji dina Best Football (Soccer) Clubs in the World di loka The Top Tens

Anu keur ramé-raména dipagunemkeun ngeunaan daptar sapuluh pangpunjulna dina ieu loka téh nyaéta Best Football (Soccer) Clubs in the World. Dina ieu daptar disampakeun pilihan rupa-rupa kleub méngbal anu aya di sakuliah dunya. Rupa-rupa kleub méngbal bisa dipilih ku anu ngalongok ka ieu loka. Salian ti milih kleub anu dipikameumeutna, bisa ogé nuliskeun pairan atawa gerentes haté ngeunaan kleub anu dipilihna. Anu nyababkeun raména téh kusabab aya sababaraha kleub anu balap paloba-loba pangrojong. Atuh, lobana pangrojong téh teu jauh bédana.

Mangsa dilongok dina poé Ahad ping 15 Suklapaksa Asada 1949 Candra Kala Sunda (30 Juni 2013), kleub anu jadi pinunjul kahiji téh nyaéta kleub Persib Bandung. Persib Bandung meunang pangrojong anu lobana 12%. Lobana anu milih ieu téh bisa ngéléhkeun kleub méngbal anu geus kakoncara ka sakuliah dunya saperti Barcelona anu meunangkeun sora 11%, Manchester United (10%), Real Madrid (9%) katut Chelsea (5%).

Sanajan kitu, lobana anu milih ieu téh henteu nandakeun yén kleub Persib Bandung bener-bener jadi kleub méngbal anu pangpunjulna di dunya ieu. Ieu mah nuduhkeun lobana pangrojong ti anu ngarojong éta kleub, anu biasa disebut suporter téa. Dina hiji pairan anu ngarojong kleub séjén, aya anu nyebutkeun tacan pernah ngadéngé kleub anu ngaranna Persib Bandung (kakara ayeuna ngadéngé éta ngaran).

Atuh pikeun anu ngarojong Persib Bandung mah henteu jadi halangan. Sanajan tacan bisa nyaruaan kana kapinunjulan kleub séjén dina hal préstasi anu nyata, sahanteuna ku jadi nomer hijina dina ieu daptar téh ngawanohkeun yén aya kleub méngbal anu ngaranna Persib Bandung anu miboga suporter (bobotoh) anu kacida mikacintana ka Persib Bandung. Sakumaha anu dikedalkeun ku salasaurang anu milih Persib Bandung kalawan meunang pangrojong panglobana tinu séjén. Kieu kedalna téh:

PERSIB not just a football club, but PERSIB flesh and blood has become a tradition that the West Java & Bandung send down from the grandfather, grandmother, parents and children. Persib will always be in our hearts no matter what happens we will always support PERSIB.