Ngeunaan Komunitas di Sumedang


Ngobrolkeun ngeunaan komunitas, teu kaitung anu kumaha waé komunitas téh. Da ayeuna mah geningan ampir sagala perkara aya komunitasna. Ti mimiti anu didadasaran ku pangaresep atawa hobi, cekelan atawa budaya, nepikeun ka ngaran anu sarua, komunitas bisa diadegkeun atawa ngajanggélék kalawan diiluan ku anu miboga tujuan atawa pangaresep anu sarua. Pikeun jalma-jalma anu miboga pangaresep kana kleub méngbal, nyieun komunitasna. Teu anéh lamun aya mangpuluh-puluh komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal, arék kleub luar nagri atawa kleub anu aya di Indonésia. Anu mikaresep kana hénpon, aya komunitasna ogé saperti komunitas Android, Blackberry katut iPhone.

Komunitas
Komunitas

Di Sumedang, teu tinggaleun ogé loba komunitas anu diadegkeun. Naha komunitas mandiri diadegkeun kalawan taya pakait reujeung komunitas di wewengkon séjén atawa komunitas anu mangrupakeun cabang tina komunitas anu aya di wewengkon séjénna. Lamun ditataan mah loba pisan. Komo deui lamun ngitung komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal mah. Aya komunitas anu ngarojong kana kleub Persib Bandung, kleub AC Milan, Juventus, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, katut kleub séjénna.

Salian ti komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal, aya ogé komunitas séjén anu mikaresep kana hal-hal séjénna. Diantarana waé aya komunitas anu mikaresep kana sapédah baheula, komunitas anu mikaresep kana popotrétan, komunitas anu maké hénpon Android jeung Blackberry. Terus aya ogé komunitas anu eusina anu maraké motor anu sarua, saperti motor Tiger, motor Mio jeung réa-réa deui.

Pokona mah, loba komunitas anu ngadeg di Sumedang. Ditataan mah moal katataan. Ngan lamun hayang apal kana komunitas anu aya di Sumedang, ayeuna mah loba sumber inpo anu bisa méré nyaho ngeunaan komunitas naon waé anu aya di Sumedang. Pangpangna ngaliwatan média internét, saperti twitter atawa pésbuk.

Jalan Ngolécér


Mindeng pisan ngadéngé istilah atawa kalimah jalan ngolécér. Istilah anu dipaké pikeun nuduhkeun patempatan. Ngan hanjakal nuduhkeun patempatan anu kumaha jeung di mana. Anu jadi cekelan mah éta patempatan téh ayana di jalan atawa jajalaneun. Ieu mah sakumaha ngaranna waé, jalan ngolécér.

Ngolécér téh kawas kolécér kitu? Istilahna mah jalan anu saperti kolécér? Kolécér mah apanan muter. Hartina jalan ngolécér ogé jalan anu muter? Atawa jalan anu dipaké pikeun nanggerkeun kolécér.

Jalan ngolecer?
Jalan ngolecer?

Manggih inpo anu rada nutupan kana kapanasaran. Jalan ngolécér téh lain jalan anu muter kawas kolécér. Pon kitu deui, jalan ngolécér téh lain jalan anu dipaké pikeun nanggerkeun kolécér. Cenah mah, jalan ngolécér téh mangrupakeun salasahiji jalan pertelon anu juruna nyiku. Jalan ngolécér téh jalan anu lempeng ngan manggihan sisimpangan anu nyiku. Nyikuna naha arék ka katuhu atawa nyiku ka kénca.

Ngan, naon pakaitna reujeung kolécér? Apanan ngolécér téh nuduhkeun pasipatan anu nyarupaan atawa nyiliwuri kana kolécér?